Folla-vindkraft-samlet

Klage på Ytre Vikna II vindkraftverk

Motvind Norge har sendt klage på tre eldre vedtak som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. april 2020

Del:

Motvind Norge har sendt klage på tre eldre vedtak som ikke er varslet eller underrettet om. Dette gjelder NVEs vedtak om 13.11.2015 av MTA, vedtak av 28.12.2015 om utsatt frist for idriftsettelse og vedtak av 07.06.2018 om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse. 

Utkast til MTA-plan ble sendt på begrenset høring i 2015. To vedtak om utsatt frist for idriftsettelse ble aldri sendt på høring, dvs. at berørte parter og samfunnet forøvrig aldri ble informert om beslutninger med store konsekvenser. Dette gjelder ikke bare naboer og eiere, men samfunnet for øvrig. Ytre Vikna II er i et område med store verdier av nasjonal og internasjonal betydning, noe som er vel kjent for både NTE og NVE. Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) hadde plassert Ytre Vikna i kategori 4, svært store negative konsekvenser, sitat: «En må unngå inngrep i slike områder av stor nasjonal og internasjonal verdi. Ytre Viknas øyverden, arkipelet fra og med verneområdet Borgan-Frelsøya og sørover til Sør-Gjæslingan representerer et uvanlig mangfold, småskala øylandskap som knapt har sin make i Norge og Europa. Disse områdene er også gitt egen status i arealforvaltning og ulike verneplaner».

I høringsuttalelsen fra 2003 påpeker DN at det ikke er mulig å vurdere vindkraftutbygging i Ytre Vikna uten en vurdering av sumeffekt: «Kyststrekningen i Midt-Norge er i ferd med å skifte karakter og identitet, fra et landskap der kulturelementene i stor grad består av småskala kystlandbruk til et landskap preget av vindkraft.»

Vedtakene ble først kjent for Motvind Norge og berørte parter da Nord-Trøndelag E-verk (NTE) varslet oppstart for anlegg av vindkraftverket i lokalavisen i februar 2020. Ingen av de nevnte vedtak ligger synlig på NVEs innsynsløsning, og vedtakene kom først til kunnskap da berørte parter selv etterspurte dokumentene, dvs. 10. mars 2020. Ytre Vikna er med tusenvis av øyer og grunne farvann unikt i Europa. Vindkraftverk her er en usedvanlig dårlig idé  og er nok et bevis på lite gjennomtenkt og helhetlig forvaltning fra NVEs side. Det samme gjelder Nordøyan havvind som er ett av 15 havvind prosjekt i NVEs Konsekvensanalyse for havvind fra 2012. På bare 6 meters dyp i fjæra kan dette ikke kalles havvind. Nordøyan er ett av to fredete fiskevær i dette øyriket, det andre er Sør-Gjæslingan som ved kongelig resolusjon ble fredet som nasjonalt kulturmiljø i 2010.

Konsekvensutredningen som ligger til grunn for konsesjonen er fra 2001-2002, og er hele 19 år gammel. Konsekvensutredningen som konsesjonen hviler på, har ikke foretatt de vurderinger som i dag er nødvendige etter naturmangfoldloven og Ramsarkonvensjonen. Formålet med verneområdene skal tillegges vekt, og vektingen skal være transparent. Alle skal kunne se av vurderingen hvilke argumenter som er vektlagt, og hvilke som ikke er vektlagt. 

Motvind Norge viser også til
Saksbehandlingsfeil, manglende varsling, mv
Konsesjonen er ikke i tråd med reguleringsplan
Konsesjonen har ikke tilstrekkelig hjemmel i energiloven
Ekspropriasjonsvedtak ble fattet på feil grunnlag
Verneområder for fugl og fugletrekk er ikke forenelig med vindkraftverk. 

På bakgrunn av dette krever Motvind Norge at konsesjonen trekkes tilbake. Vikna og saka vil bli behørig presentert her på siden. Les Motvind Norges klage.

Nye innlegg