Landsmøte 2022

Tid: Lørdag 02. april 2022 kl 13 og søndag 03. april klokken 10 Sted: Tysvær i Rogaland og Microsoft Teams nettmøte

Saksdokumenter

Vedtekter fra revisjonsgruppa – 3 dokumenter.

Vedtektsforslag fra Motvind Nord -2 dokumenter

 

 

 


 

Protokoll fra Motvind Norges landsmøte i 2022

 

Tid:                       02.04.2022 kl 13:00 og 03.04.2022 kl 10:00

 

Sted:                    Falkeidhallen i Tysvær, samt digital oppkobling gjennom Teams og Smartvote.

 

Saker – dag 1

 

0. Velkommen til landsmøtet og innledninger

 

Styreleder Eivind Salen, daglig leder Stein Malkenes, styremedlem Hildegunn Flengstad, aktivist og kunstner Linda Lind fra Frøya, samt varaordfører i Tysvær, Sven Ivar Dybdal, holdt først hver sin innledning og hilsen til landsmøtet.

 

Sak 1. Valg av møteleder

 

Ivar Egeberg var innstilt som møteleder for landsmøtet.

 

Vedtak: Ivar Egeberg ble valgt som møteleder.

 

Sak 2. Valg av 2 protokollførere

 

Per Inge Østmoen og Jørund Nygård var innstilt til protokollførere.

 

Vedtak:Per Inge Østmoen og Jørund Nygård ble valgt som protokollførere.

 

Sak 3.Valg av 2 underskrivere av protokoll via Digipost

 

Lillian Bremnes og Ron Overdevest var innstilt.

 

Vedtak:Lillian Bremnes og Ron Overdevest ble valgt til å underskrive protokollen via Digipost.

 

Sak 4.Valg av redaksjonskomité

 

Følgende medlemmer i redaksjonskomiteen var innstilt: John Fiskvik, Helge Nicolaisen, Sverre Sivertsen, John Myklebust, Raine Olaf Ørsnes og ett medlem som foreslås senere.

 

Det følgende mandatet for komiteen var foreslått:

 

Redaksjonskomiteen skal forberede resolusjoner til landsmøtet basert på innkommende forslag og føringer fra styret. Komiteen må være forberedt på at nytt forslag til konsesjonsprosess og tilleggsmelding til Solbergregjeringens energimelding kan komme like før landsmøtet, og at dette kan gi behov for hasteresolusjon. Det bør eventuelt fattes vedtak om at samme landsmøtekomite skal komme med resolusjonsforslag til styret når konsesjonsforslaget og tilleggsmeldingen kommer.

 

Vedtak: Redaksjonskomiteen nedsettes som innstilt og mandatet godkjennes.

 

Sak 5.Valg av tellekorps

 

Tellekorps erstattes av digitalt voteringssystem. Voteringssystemet SmartVote er innstilt.

 

Vedtak: SmartVote ble godkjent.

 

Sak 6.Innkalling, representasjon og saksliste

 

a) Innkalling

 

Innkalling til landsmøte ble sendt ut innen 6 uker før landsmøtet, den 18. februar 2022. Innkallingen ble også lagt ut på nettsidene, og spredt på sosiale medier. Det viste seg at ca. 2000 medlemmer ikke hadde fått e-posten med innkallingen innen fristen. Dette gjaldt medlemmer uten registrert epost, uten oppdatert epostadresse, og medlemmer med samme epostadresse, samt pga. innstillingen hos epostmottaker. Når dette ble oppdaget ble det den 3. mars sendt ut ny innkalling, med ny påmeldingsfrist 11. mars 2022.

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

 

b) Representasjon:

 

Det er innstilt at representasjonen til landsmøtet skal skje på bakgrunn av geografisk fordeling og tidspunktet for påmelding.

 

Styrets retningslinjer for denne representasjon ble vedtatt 2. februar 2022: «Motvind Norge har ca. 19.000 medlemmer, og representasjonen i form av antallet delegater skal ta utgangspunkt i antall medlemmer i hvert fylke. Hver påbegynt 1-100 medlemmer gir 1 delegat, 101- 200 medlemmer gir 2 delegater osv. Motvind Norge har innført et eget medlemskap for ungdommer inntil 20 år. Etter at plassene for ordinære delegater i et fylke er fylt opp, åpnes det for at ungdommer som ønsker å delta kan få plass i en egen ekstra ungdomskvote på til sammen 6 stykker for hele landet. Totalt antall delegater blir 195 basert på fylkesvis fordeling pluss 6 ungdomsdelegater, til sammen 201 delegater.»

 

Det er påmeldt 127 delegater.

 

Vedtak: Retningslinjer for representasjon til landsmøtet 2022 ble godkjent.

 

c) Saksliste:

 

Sakslisten er vedlagt protokollen.

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

 

Med dette var konstitueringen av landsmøtet 2022 fullført.

 

Det ble opplyst fra møteleder at endringsforslag underveis i møtet må fremmes skriftlig for å bli votert over, samt at det vil bli praktisert en maksimal taletid per innlegg på tre minutter med mindre noe annet er fremsatt i innkallingen i en enkeltsak.

 

Sak 7.Årsberetning 2021

 

Eivind Salen orienterte om styrets forslag til årsberetning for 2021. Innstillingen om å bruke betegnelsene «kupp» og «kuppforsøk» i beretningen stemmes over i etterkant av behandlingen av eksklusjonssakene.

 

Vedtak: Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

 

Sak 9.Årsregnskap 2021

 

Saken ble flyttet frem i programmet.

 

Eivind Salen orienterte om årsregnskap 2021 og revisorberetning.

 

Vedtak: Årsregnskap og revisorberetning for 2021 ble godkjent.

 

Sak 8.Eksklusjoner

 

Saken gjelder: a) Eksklusjon av Rune Haaland fra Motvind Norge, b) Eksklusjon av Frode Andre Bratli fra Motvind Norge.

 

Styreleder Eivind Salen leverte en orientering om grunnlaget for eksklusjonsforslaget.

 

Det var satt av tid til at begge de foreslått ekskluderte skulle kunne imøtegå eksklusjonen. De hadde blitt kontaktet via landsmøtets elektroniske funksjon via peker, deretter via egen e-post og forsøk på oppringing, men var ikke til stede hverken fysisk eller digitalt.

 

For å ytterligere sikre seg at landsmøtet hadde gjort alt i sin makt til å gi de muligheten til å møte for tale sine respektive saker, bestemte landsmøtet å utsette saken til senere på dagsordenen.

 

Sak 10.Vedtektsendringer

 

Revisjonskomiteen ved Ådne Njå la frem de aktuelle forslagene, hvor hovedtrekkene var de følgende:

 

  • Et helt nytt sett av vedtekter

 

  • Formålet er uendret

 

  • Etablerer formell organisasjonsstruktur med lokallag tilknyttet juridiske regionlag

 

  • Lokal-/regionlag har tilgang til medlemslister for sitt område/lag/region

 

  • Etablering av nytt rådgivende organ, landsrådet

 

  • Tydeliggjøring av valgkomiteens mandat, sammensetning, rullering og oppgaver

 

  • Definerte roller, myndighet og oppgaver til styre og landsråd

 

  • Krav til utarbeidelse av økonomiinstruks, tydeligere fullmakter på økonomistyring

 

 

Kjernen i forslaget om endret organisasjonsstruktur er at det etableres en formell organisasjonsstruktur med lokallag tilknyttet juridiske regionlag. Videre ligger det i forslaget at det skal etableres et nytt rådgivende organ, landsrådet. Landsrådet består av styret i Motvind Norge samt lederne av alle regionlag. Oppbyggingen som ligger i forslaget, er slik: Landsmøte – styre – landsråd – regionlag – lokallag. Der hvor det bare er et lokallag fungerer dette som regionlag. Det ble presisert at endringene i struktur vil kreve noe tid for å iverksettes fullt ut.

 

Det er kommet inn et annet skriftlig forslag til nye alternativt vedtekter fra Motvind Nord. Njå orienterte at selv om Revisjonskomiteen ikke anbefaler deres forslag vedtatt, så representerer det et grundig og gjennomtenkt arbeid som bør vurderes nøye videre til eventuelle fremtidige vedtektsendringer. Styret i Motvind Norge har innstilt på at Revisjonskomiteens forslag til nye vedtekter godkjennes.

 

Det ble fremmet forslag om å erstatte begrepsbruken i formålsdelen av vedtektene fra «Norge» til «norsk territorium». Endringsforslaget ble senere trukket av forslagsstiller da en vurderte at de var overlappende, og kom ikke til votering.

 

Landsmøtet fant det hensiktsmessig å ta avstemmingen om forslaget fra Motvind Nord først.

 

b) Forslag fra Motvind Nord til nye vedtekter

 

Vedtak: Forslaget tas ikke til følge.

 

a) Revisjonskomitéens vedtektsforslag

 

Vedtak: Revisjonskomiteens forslag til nye vedtekter ble godkjent.

 

c) Utvalg for implementering av vedtektene

 

Revisjonskomiteen opplyser om at de stiller seg til disposisjon med å bistå i implementering av ny struktur og nye vedtekter. Dette i nært samarbeid med administrasjonen og styret.

 

Vedtak: Landsmøtet gir det nye Styret mandat til å nedsette et utvalg med ansvar for å planlegge og gjennomføre endringene som er vedtatt.

 

8.Eksklusjoner – sak fortsetter

 

Sak utsatt fra tidligere i dagsorden.

 

Daglig leder Stein Malkenes orienterte om at det er foretatt ytterligere forsøk på kontakt via telefon, uten å lykkes med å oppnå kontakt hverken Bratli eller Haaland. Landsmøtet vurderte dermed at de to nevnte har fått alle muligheter til å forsvare sin sak og imøtegå eksklusjonsforslaget, uten at noen av dem benyttet muligheten. De to sakene gikk derfor videre til avstemming.

 

a) Eksklusjonsak Rune Haaland

 

Vedtak: Rune Haaland ekskluderes fra Motvind Norge for kuppforsøk og grovt illojale handlinger.

 

b) Eksklusjonsak Frode Andre Bratli

 

Vedtak: Frode Andre Bratli ekskluderes fra Motvind Norge for medvirkning til kuppforsøk og grovt illojale handlinger.

 

c) Bruk av betegnelsene «kupp» og «kuppforsøk» i årsberetningen.

 

Rune Haaland har sendt klage over bruken av de to betegnelsene i årsberetningen for 2021.

 

Vedtak: Bruk av betegnelsene «kupp» og «kuppforsøk» i årsberetningen ble godkjent.

 

d) Saksunderlag om opprydding og eksklusjoner som vedlegg til årsmelding

 

Dokumentene er ikke gjort offentlig, men er tilsendt landsmøtedelegatene.

 

Vedtak: Saksunderlaget ble godkjent til organisasjonens bruk, med forbehold om at personvern og øvrige juridiske forhold blir hensyntatt.

 

Fagseminar – dag 1

 

Landsmøtets første dag ble avsluttet med fagseminar. Her hadde vi de følgende foredragsholdere:

 

  • Matthew Collins. Collins asked why it seems not to be obvious to these in power that Norwegian landscape is being raped. Collins concluded that Norwegian politicians need to be ashamed, and that he believes in our ability to stop the development of wind farms in Norway forever.

 

 

  • Henning Wehde fra Havforskningsinstituttet om «Havvind og kunnskapsbehov.» I Havforskningsinstituttet er det i 2022 1100 ansatte, og institusjonen har et årsbudsjett på 1.6 milliarder kroner. Havforskningsinstituttet har betydelig økologisk kunnskap, og skaffer seg stadig mer kunnskap. De har satt i gang konkrete studier om problemstillinger knyttet til havvind. Havforskningsinstituttet har som mål å øke kunnskapen om påvirkningen fra de samlede menneskelige aktivitetene på økosystemet. Dette skjer ved ulike former for målinger og overvåkning av marine ressurser. En problemstilling er hvorvidt elektromagnetisme fra kabler i havet kan ha effekter. En annen problemstilling er hvorvidt støyen fra vindturbiner kan ha påvirkninger på livet i havet. Wehde fremhevet viktigheten av å innhente kunnskap om hvilke effekter havbaserte vindkraftanlegg – bunnfaste eller eller på plattformer – kan ha på marint liv.

 

 

  • Jan H. Sandberg fra Norges Fiskerlag om «Sameksistens med fiskerinæringa» som en forutsetning for vindkraft til havs. Følgende tall understreker fiskerienes store betydning:

 

 

  • Fiskerinæringen fisket og fanget 2.5 millioner tonn fisk og skalldyr hvert år.
    • Fiskerinæringen eksporterte i 2021 for 34 milliarder kroner.

    • Hvert årsverk i fiske og fangst gir 2.1 nye årsverk i form av ringvirkninger.

    • Norges havareal er på to millioner km2. Det er seks ganger Norges landareal.

 

 

  • Hvordan påvirker havvindkraftanlegg gyting og rekruttering av viktige bestander? Dette er en sentral problemstilling. En annen problemstilling er hvor stor plass havvindanlegg i realiteten vil ta. Kan vindkraftverk på havet påvirke sedimentering i gytefelt og planktonproduksjon?

 

 

  • Ingen av de havvindområder som er påtenkt har blitt gjenstand for tilstrekkelige undersøkelser som kan bringe på det rene hvilke skadeeffekter vindkraften på havet kan ha. Det legges opp til utbygging av vindkraftverk til havs, uten gode analyser av konsekvenser, CO2-utslipp og samfunnsøkonomi.

 

 

  • Norges Fiskarlag mener at det bør være uaktuelt å subsidiere vindkraftverk som går på bekostning av fiskerier og marint liv. Hywind Tampen koster fem milliarder (5 000 000 000) å bygge.

 

 

  • Regjeringen lytter ikke til fiskerinæringens innvendinger til vindkraftbygging på havet.

 

 

  • Næringsplaner for havområder prioriterer vindkraft og gruvedrift foran fiskerinæringen.

 

 

  • Folkehelsekonsekvenser av vindkraft, ved Sonja Bjørknes i Fagutvalget for helse i Motvind Norge. Gruppen er bredt sammensatt med kompetanser fra ulike samfunnsmiljøer. Dette fagutvalget jobber for å opplyse befolkningen om potensielle helserisiki ved vindkraftutbygging i Norge. Fagutvalget teller i 2022 11 personer. Bjørknes understreket at fagutvalget vil stille krav om grundig utredning av helsemessige konsekvenser ved vindkraft.

 

 

  • Bjørknes refererte til målinger som viser at mennesker som bor i nærheten av vindkraftverk får dårligere søvnkvalitet med mindre drømmesøvn. Dette er en av flere registrerte effekter, og en meget alvorlig effekt.

 

 

  • Siri Fjeseth i utvalget konstaterte at ansvarlige myndigheter har ignorert folkehelseperspektivet ved tildeling av vindkraftkonsesjoner.

 

 

Fagseminar – dag 2

 

Landsmøtets andre dag ble påbegynt med fortsettelse av fagseminaret.

 

  • Sveinulf Vågene hadde først et foredrag hvor han foredro om den energipolitiske realitet at vi faktisk ikke trenger vindkraften. Vi har vannkraft, og vi har energieffektiviseringspotensialer som sammen med vannkraften gjør videre energiproduksjon unødvendig. Vågene argumenterte for dette, og henviste til dokumentet «Energipolitikk på naturens premisser» for faglige begrunnelser.

 

 

  • Stein Malkenes skisserte en plan for hvordan vindkraftinteressene med støttespilleres spill kan og skal brytes.

 

 

Saker – dag 2

 

Sak 11.Årskontingent for 2023

 

a) Nivå på kontingent for 2023

 

Styrets innstilling til medlemskontingent for 2023 er å videreføre kontingenten på samme nivå som i 2022.

 

Vedtak: Kontingenten for medlemmer over 20 år skal være på 250 kr i 2023. Ungdomskontingenten for medlemmer opp til og med 20 år, skal være på 100 kr i 2023.

 

b) Mandat for å fastsette særskilte kontingentnivå

 

Vedtak: Det nye styret får mandat til å fastsette særskilte kontingenter for andre medlemskapsformer.

 

Sak 12.Budsjett

 

a) Fordeling av kontigent for 2023

 

Styrets innstilling er at 5% av kontigentinntektene bevilges til region- og lokallag i 2022. Det understrekes at det er ønskelig med en høyere andel, når organisasjonen får større inntekter.

 

Vedtak: Det bevilges 5 prosent til region- og lokallag i 2022. Det anbefales at det først lages en forutsigbar struktur for fordeling, og et enkelt system som sikrer at pengeoverføringene blir sporbare, og med en ordning som gjør det mulig til å søke om midler.

 

b) Budsjett 2022

 

Nestleder John Fiskvik orienterte, og tok til orde for at budsjettet må være et dynamisk rammeverk. Vi må gire opp nasjonale og lokale banneraksjoner, og vi må gjøre hva vi kan for å nå utenfor menigheten. Organisasjonen må trekke veksler på Motvind Norge sentralt. Vi må bruke mer ressurser på å verve medlemmer, dette er meget viktig fordi «kjøttvekten» er helt sentral her. Vi må drive systematisk «voksenopplæring» med informasjon gjennom alle digitale flater vi disponerer over. Vi må vise økonomisk nøkternhet, og vår økonomi bygges opp og sikres ved at vi blir mer synlige og får flere medlemmer og bidragsytere. Inntil vi kommer i posisjon til å motta offentlig støtte, må vi snu på hver krone og være svært nøkterne.

 

Budsjettforslag ble fremlagt.

 

Vedtak: Budsjett for 2022 ble vedtatt.

 

Sak 13.Innkommede saker til landsmøtet

 

a) Anmeldelse av antatte økonomiske lovbrudd

 

Forslag fra Motvind Tysvær. Antatte økonomiske lovbrudd utført av tillitsvalgte, ansatte eller innleide i Motvind Norge skal anmeldes.

 

Vedtak: Styret pålegges å utarbeide og vedta en instruks til organisasjonen som pålegger plikt til å anmelde antatt økonomiske mislighold.

 

b) Utvalg om Havvind

 

Forslag til vedtak om havvind:

 

Vedtak: Styret pålegges å sette ned et bredt fagpolitisk utvalg mot havvind. Havvindutvalget skal ha i oppdrag å følge opp Landsmøtet i 2021 sitt resolusjonsvedtak om havvind.

 

c) Resolusjoner

 

A1 – Rimeleg kraft til folket og A2 Rimelig kraft til folket og bærekraftig bruk av naturen

 

Styret anbefaler ikke A1 fordi den inneholder for mange elementer. A2 er et alternativt forslag fra styret.

 

Vedtak: Resolusjonene A1 og A2 er for kompliserte og tar opp mange elementer som det ikke er enighet om, og som ikke er klarert. A1 avvises og A2 trekkes.

 

B – Vindindustriens helsekonsekvenser må utredes

 

Forslag fra Folkehelseutvalget.

 

Ansvarlige myndigheter har ignorert folkehelseperspektivet ved tildeling av vindkraftkonsesjoner.

 

Motvind Norge krever at folkehelse blir ivaretatt i tråd med lover og forskrifter, og at drift basert på støy- og skyggekast-avtaler opphører.

 

Vedtak: Resolusjon B ble godkjent.

 

C – Statnett må granskes

 

Landsmøtet i Motvind Norge ber Riksrevisjonen iverksette en gransking av beslutningen om å bygge kablene NordLink til Tyskland og Nord Sea Link til Storbritannia. Kablene har ført til skyhøye strømpriser i Sør-Norge med alvorlige følger for husholdninger og bedrifter, mens staten, kraftkommunene og andre private eiere får store ekstrainntekter. Dette muliggjøres av utbygging av store overføringslinjer internt i Norge hvor areal ekspropriert for eksport av kraft.

 

I søknadene hevdet Statnett at strømprisene bare kom til å øke med 3-4 øre/kWh som følge av kabeltilknytningene. Statnett hevdet at begge prosjektene var samfunnsøkonomisk lønnsomme.

 

I ettertid er det konstatert at denne konklusjonen var feilaktig fordi Statnett ikke vurderte fordelingseffekten av prosjektene. En viktig virkning av flere kabler til utlandet er at strømprisene i Norge vil øke. Det betyr at overskuddet til kraftprodusentene øker, mens bedrifter og husholdninger må betale mer. De høye prisene svekker konkurranseevnen til norsk næringsliv, og kan føre til tap av arbeidsplasser.

 

Denne virkningen ble ikke vurdert av Statnett og dermed fikk beslutningstakerne et mangelfullt grunnlag for sine beslutninger.

 

Heller ikke konsekvensene av 5200 MW samlet eksportkapasitet til det europeiske kontinentet har vært tilstrekkelig vurdert, og 70 %-regelen om minimumskapasitet er ikke tilstrekkelig vist frem og drøftet. Resultatet er at vannmagasinene tappes, og presset på naturen for nye utbygginger øker.

 

Vedtak: Resolusjon C ble godkjent.

 

D – Stopp grønt sløseri!

 

Landsmøtet i Motvind Norge ber regjering og storting hindre at dyrebar fornybar kraft blir utbygd eller brukt for å etablere virksomheter som sløser bort energi på prosjekter med liten eller ingen nytte for samfunnet. Eksempler er datasentre for produksjon av kryptovaluta, urealistiske prosjekter for batteriproduksjon og produksjon av «grønt» hydrogen til transport samt elektrifisering av sokkelen. Det grønne skiftet oppnås ved å bruke mindre og forvalte bedre.

 

Vi må slutte å ødelegge enda mer norsk natur for å produsere kraft til unødvendige og kraftkrevende prosjekter.

 

Vedtak: Resolusjon D ble godkjent.

 

E – Signaler til energikommisjonen

 

Til energibehov og energiproduksjon

 

Motvind Norge mener at kommisjonen må legge til grunn en helhetlig vurdering i arbeidet, med vekt på å:

 

  • redusere arealbruk i energiproduksjon, og dermed redusere negative konsekvenser av energiproduksjon for liv og artsmangfold i naturen

 

  • å unngå at ny energiproduksjon gir redusert livskvalitet for berørt befolkning

 

  • å bidra til å sikre et lavt konfliktnivå i samfunnet om energispørsmål

 

 

Til kraftutveksling og eksport

 

Motvind Norge mener kommisjonen her må legge vekt på:

 

  • å sikre at Norge har overskudd av fornybar energi i normalår, også med tanke på videre elektrifisering av samfunnet og utvikling av ny industri

 

  • at norske strømpriser på nytt kan bli et nasjonalt konkurransefortrinn

 

 

Vedtak: Resolusjon E ble godkjent.

 

F –Fosensaken og andre ulovligheter.

 

Motvind Norge tar sterk avstand fra det overgrepet som skjer mot samisk befolkning i landet vårt. Vi kan ikke akseptere at den norske stat utøver brudd på våre moralske og juridiske forpliktelser overfor vår egen urbefolkning.

 

Motvind Norge krever at den norske regjeringen følger opp den enstemmige høyesterettsdommen i Fosen-saken. Den ulovlige strømproduksjonen på en ugyldig konsesjon må stoppes. Deretter må turbinene fjernes og naturen restaureres, sånn at reinbeitedistriktene får tilbake beitene sine.

 

Dommen må også få konsekvenser for andre vindkraftprosjekt i samiske reindriftsområder.

 

Det må settes søkelys på alle lovbrudd i konsesjonsprosessen.

 

Vedtak: Resolusjon F ble godkjent.

 

Sak 14.Valg av styre

 

Leder av valgkomiteen, Sveinulf Vågene, orienterte. Styreleder Eivind Salen tar ikke gjenvalg, Hedda Skår Indrebø trekker seg og Asle Hindenes tar ikke gjenvalg.

 

Torbjørn Lindseth, Petter Johan Holth og varamedlem Kaja Runde er ikke på valg.

 

Valgkomiteen har lagt vekt på følgende faktorer; mot vindkraft og for natur og livskvalitet, kompetanse, regional fordeling, kjønn, lagspiller i team.

 

a) Valg av styreleder

 

Valgkomiteen har innstilt Hildegunn Hervik Flengstad som ny styreleder.

 

Vedtak: Hildegunn Hervik Flengstad velges som styreleder i Motvind Norge for 1 år.

 

b) Størrelse på styret

 

Valgkomiteen har innstilt at styret bør bestå av 7 medlemmer. Et alternativt forslag ble reist om at styret burde ha 8 medlemmer for å styrke representasjonen fra Nord-Norge.

 

Forslagene ble satt opp mot hverandre under avstemmingen.

 

Vedtak: Styret skal ha 8 medlemmer.

 

c) Valg av styremedlemmer

 

Ettersom styret skal ha 8 medlemmer, så innstilte valgkomiteen at opprinnelig innstilt 1. vara Benn Larsen innstilles som fast styremedlem.

 

Innstillingen: John Fiskvik (1 år), Merete Liberg (1 år), Inge Danielsen (2 år), Giils Rooker (2 år), Benn Larsen (2 år).

 

Landsmøtet godkjente at valgkomiteens reviderte innstilling over styremedlemmer ble stemt samlet over.

 

Vedtak: Styremedlemmene ble valgt.

 

c) Valg av varamedlemmer til styret

 

Innstilling: Helge Nicolaisen (1 år). Kaja Runde er ikke på valg. Etter benkeforslag ble Rolf Kristensen fra Lødingen valgt som ny vara da Benn Larsen rykket opp som fast.

 

Vedtak: Varastyremedlemmene inkludert Rolf Kristensen ble valgt.

 

d) Valg av revisor

 

Innstilling: Valgkomiteen innstiller KPMG som ny revisor for Motvind Norge. Å ha en tung og erfaren revisor som KPMG vil være en fordel når Motvind Norge skal søke om diverse økonomiske støtteordninger

 

Vedtak: KPMG ble valgt.

 

e) Valg av nytt medlem til valgkomité

 

Styret har innstilt Ståle Hauge som nytt medlem i valgkomiteen og Ragnhild Sandøy som nytt varamedlem.

 

Landsmøtet godkjente at styrets innstilling over valgkomite-medlemmer ble stemt samlet over.

 

Vedtak: Ståle Hauge og Ragnhild Sandøy ble valgt.