Et eksempel på hvor ødelagt landskapet kan bli når det bygges ut vindindustri: Bjerkreimsklynga i Rogaland. Foto: Motvind Norge

LO og NHO på feil kurs i kraftpolitikken

LO og NHO må si nei til klimatiltak som mangler […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. juli 2023

Del:

LO og NHO må si nei til klimatiltak som mangler realisme.  

Tekst: John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge


Fremtredende representanter for både LO, NHO og regjeringen gjør seg nå, i en rekke aviser, til talspersoner for det såkalte «Kraftløftet», en kampanje som skal sikre mer vindkraftutbygging, både på land og til havs. Med tung bruk av patos, forsøker man å skremme kommuner til å avsette arealer til «fornybar» energiproduksjon for å kunne utvikle «grønne industriprosjekter». Det skremmes både med kraftmangel og skyhøye priser.  

Vindkraftpådrivere refererer gjerne til Statnetts påstand om at økt kraftutbygging er nødvendig for å hindre kraftunderskudd om tre til fire år. Statnetts «underskudd» på 7 TWh for landet samlet i 2027, forutsetter at vi bruker nye 9 TWh strøm fra land til å elektrifisere olje- og gassindustrien, i tillegg til de 9 TWh-ene som allerede går til dette formålet. Dette kan Stortinget stoppe, om representantene skulle bekymre seg for norsk næringsliv eller industri. Ikke bare kan Stortinget stoppe dette, de bør absolutt stoppe den ressurskrevende grønnvasking av olje- og gassindustrien. Statnetts kriseprognose er videre basert på en lang rekke luftslott i form av datasentra/ kryptovaluta, batterifabrikker og hydrogenprosjekter som ikke har investeringsvedtak. En høy andel av disse prosjektene kan aldri bli samfunnsøkonomisk lønnsomme, og bør raskest mulig skrinlegges.  

 

Til LO og NHO sine representanter har vi følgende råd: Si tydelig nei til videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land.

Når det oppstår enkelte problemer med å få den strømmen vi produserer tilgjengelig der den trengs, skyldes det blant annet at Statnett de siste årene har vært mer opptatt av å bygge strømprisdrivende utenlandskabler enn å sikre at vi har et velfungerende strømnett innenlands. Statnett har fått lov å bygge utenlandskabler vi slett ikke trenger – heller ikke av hensyn til forsyningssikkerhet. Norge hadde full forsyningssikkerhet allerede før århundreskiftet. Det at eksportkapasiteten er så stor bidrar sterkt til å drive strømprisene oppover, noe både næringsliv og husholdninger taper på.  

Regjeringen vil ha «mer av alt- raskere» når det gjelder kraftproduksjon. Det blir hevdet at vi trenger mer vindkraftutbygging, både på land og til havs, for å dekke kraftbehovet og senke prisene. Norges vassdrags- og energidirektorat er imidlertid tydelig på at havvindsatsningen mangler realisme. Stein-Erik Fleten, som er professor i industriell økonomi ved NTNU, er tydelig på at regjeringens strategi ikke er lønnsom: «Økt produksjon av strøm i Norge nå vil ikke gi lavere strømpriser. Bare økt eksport», advarer han.Så langt i år har vi nettoeksportert over 7 TWh. Den totale nettoeksporten i 2023 ligger an til å bli enda større enn i 2022. 

Allerede i 2019 advarte FNs naturpanel om at en million arter står i fare for å bli utryddet, og at hovedårsaken til dette er arealendringer. Likevel forsøker regjeringen å presse norske kommuner til å avsette store arealer til vindkraftutbygging, for å dekke kraftbehovet. I denne forbindelse kan det være verdt å minne om at vindkraft er ustabil strøm som krever tilsvarende balansekraft, som igjen øker behovet for økt effektkjøring i vannkraftverkene, med store negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Det er på høy tid at dette uverdige spillet blir avslørt. 

John Fiskvik ved Porsangerfjorden i Finnmark, et område som trues av storstilt vindkraftutbygging. Foto: Helge Nicolaisen

 

Både LO, NHO og regjeringen fremstår som vindkraftbransjens flittige «hjelpere», ofte representert ved regionansvarlige fra både LO og NHO, i noen tilfeller akkompagnert av ledende fylkespolitikere. Nesten ustoppelig får disse folkene stå fram i mediene med direkte usannheter, hvor de på kynisk bruker FNs klimamål for å fremme bransjens kommersielle agenda. Argumentasjonen fremstår som skreddersydd av Fornybar Norge, en interesseorganisasjon tilsluttet NHO som ble til da Energi Norge og Norwea fusjonerte. Norwea var en ren interesseorganisasjon for vindkraftselskaper, ledet av Åslaug Haga som nå leder Fornybar Norge.  


Til kommuner som nå lokkes og presses av både regjeringen, Fornybar Norge samt regionledere i LO og NHO, har Motvind Norge følgende råd: Ikke la dere verken lure eller presse. Ikke gjør utmarka vår til spekulasjonsobjekt. Resultatet blir rasert natur, sterkt redusert livskvalitet for innbyggerne, helseproblemer, splittede lokalsamfunn og fortsatt dramatisk høye strømpriser. 

 

Vi skattebetalere kan ikke lenger pålegges å betale for ulønnsomme og naturfiendtlige prosjekter som selges inn som klimatiltak. 


Til LO og NHO sine representanter har vi følgende råd: Si tydelig nei til videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. Gi klar beskjed til Stortinget at vi ikke lenger kan finansiere ulønnsom grønnvasking uten positiv innvirkning på det globale klimaet. Hvis LO og NHO virkelig bryr seg om grønn omstilling, bør organisasjonene fokusere på energieffektivisering, oppgradering og modernisering av eldre vannkraftanlegg samt solenergi på hustak. Så langt har dette stort sett vært festtaler fra myndighetenes side. Eksempelvis var samlet produksjon av solenergi i 2022 anslagsvis på kun 0,2 TWh.  

Regjeringen skal nå bruke 23 milliarder på subsidier til ulønnsom havvind. Hvis slike beløp ble brukt på å stimulere energieffektivisering, ville det frigjøre mye av den strømmen vi allerede produserer, både til den eksportrettede prosessindustrien, eksisterende næringsliv/industri og annen ny bærekraftig industri. På denne måten kunne vi generert et høyt antall lokale arbeidsplasser over hele landet. 

Vi opplever dramatiske klimaendringer, men den pågående naturkrisen er enda mer dramatisk. En million arter er truet av menneskelig aktivitet, og klodens økosystemer er i ferd med å kollapse. Selvfølgelig skal vi gjøre det vi kan for å bidra til å bremse og aller helst stoppe klimaendringene gjennom reduserte utslipp. Som et ledd i dette må vi slutte med å la kommersielle interesser utløse en videre nedbygging av verdifull natur med vindkraftverk vi faktisk ikke trenger, for at stadig flere kyniske vindkraftutbyggere skal få med seg nye millioner til diverse skatteparadiser. LO og NHO må slutte å danse etter pipa til Fornybar Norge. Vi skattebetalere kan ikke lenger pålegges å betale for ulønnsomme og naturfiendtlige prosjekter som selges inn som klimatiltak. 

Vi redder ikke klimaet gjennom å rasere naturen. 


Nye innlegg