Lobbymetoder – Tilbyr reineiere og kommuner millioner

Reindriftsfamiliene ønsker å leve med reindrift. Foto – govven: Roy Arthur Olsen, Avvir.no

I 1902 var postkontoret i Gamvik det kontor som hadde flest ekspedisjoner av alle postkontor i Norge, det var stor aktivitet og omsetning av fisk. I dag er Gamvik kommune en av flere kommuner på Finnmarkskysten som sliter, i hovedsak på grunn av fiskeripolitikken. Med dagens problemer, regner nok ST1 og vindkraftlobbyen med lett match i kommunestyret i Gamvik så vel som andre kystkommuner. 
Harald Dirdal i Grenselandet AS har mange hatter i vindkraftkappløpet, dels som aksjeeier i flere selskap, dels som innleid konsulent for selskap som er ute etter å overta store arealer, som finske ST1 på Laksefjordvidda Lágesduottar og Nordkyn Čorgaš.
Deres metoder overfor kommunene i nord er kjent. Nå tar de nye omveier overfor reindrifta.

I 2018 tilbød selskapet Grenselandet AS reinbeitedistriktene Spierttagaisa 14A og Siskit Čorgaš – Lágesduottar 13 store summer for å få bygge, Davvi vindkraftverk, et gigantisk prosjekt. Tilbudet som var på i alt 122 millioner, ble kontant avvist. Konsesjonssøknad er siden sendt til NVE som har opprettet konsesjonssak og forbereder behandling. I følge Ávvir og NRK 12.11.2021 har Grenselandet AS nå begynt å kontakte reindrifta igjen. Denne gang har selskapet og Harald Dirdal valgt en annen metode overfor reindrifta, nå kontakter de enkeltreineiere. Les om framgangsmåten i denne artikkelen fra Avvir 17.11.2021, omsatt til norsk av Svein Lund og Ragnhild Sandøy.

Tilbyr 9 millioner rett på konto – Fálle 9 mil­jovnna ruvnno njuolga kontui
Selskapet Grenselandet AS har store planer om å bygge vindkraftanlegg ved Rástegáisá og har igjen begynt kontakte Laksefjordviddas reindriftsutøvere for å få avtaler. Etter Ávvirs informasjon har deres advokat John Jonassen tatt kontakt med mange av reineierne på Laksefjordvidda og tilbudt 9 – 10 millioner kroner til hver siidaandel som vil underskrive en avtale som gir selskapet tillatelse til å realisere vindkraftplanene. NRK Sápmi skrev i 2018 om da Grenselandet AS tilbød Laksefjordviddas fjellsamer 122 millioner kroner.  

Advokaten tok kontakt
Ávvir har vært i kontakt med mange av folka i reinbeitedistriktet og de bekrefter at Grenselandet AS, via advokat John Jonassen, har kontaktet dem. Når Ávvir tar kontakt med advokaten, så viser han til prosjekteier.
– Jeg har ikke noen kommentar. Dere må ta kontakt med dem som prosjektet hører til, sier Jonassen.  

Snakker ikke sant
Davvis prosjektleder Harald Dirdal vil ikke bekrefte opplysningene som Ávvir har. Dirdal sier tallene er hemmelige, likevel hevder han at noen siidaandeler i Laksefjordvidda allerede har underskrevet avtalen.
– Etter Ávvirs informasjon er det tale om 400 millioner kroner for reinbeitedistriktet og 10 millioner kroner for hver siidaandel, hvorfor har dere tilbudt nettopp disse summer?
– Disse tallene er ikke riktig, disse må jeg avvise, sier Dirdal.
– Men vi har snakket med mange reineiere i Laksefjordvidda, og alle hevder det samme?
– Jeg kjenner ikke tallene, men nå har jeg ikke tid til lenger å snakke, jeg er på vei inn i en konferanse, sier Dirdal og viser til St1s områdesjef Svein Skudal Aase. Skudal Aase svarer ikke når Ávvir prøver å få han i tale.  

Direkte på konto
Margit Alette Somby Anti er ei av dem som har fått tilbudet fra vindkraftselskapet. Somby Anti forteller at advokat Jonassen ringte henne sist uke.
– Han fortalte at han ringer for Grenselandet AS og tilbyr ni millioner kroner direkte på konto. Jeg fikk ikke klart for meg hvilken konto pengene skulle til. Jeg ble selvfølgelig overrasket når han ringte meg og ektemannen min. Vi er jo pensjonister og snart 80-år, hvorfor ringer de ikke heller datter vår, Máret Láilá Anti, som nå eier siidaandelen, sier Somby Anti. Advokaten hadde fortalt henne at han ringer med formål å inngå avtale med selskapet Grenselandet AS.  

– Prøver å yppe til strid
Somby Anti forteller at advokaten også har ringt deres yngste sønn med samme tilbud. Han arbeider ikke med rein  i det hele tatt, og hun kaller det en rar arbeidsmetode slik Grenselandet prøver å nærme seg dem.
– Jeg tenker at  når de arbeider slik er det for å lage splid om penger innenfor reindrifta. For oss er dette Grenselandet AS en stor byrde. De begynte å arbeide med dette for 10-11 år siden. De forsvinner og kommer igjen, forsvinner og kommer igjen. Nå har de kommet som et skred og med ordentlig tyngde, sier Somby Anti.  

Trusler om ekspropriasjon
Margit Alette Somby Anti sier at hun ikke lar seg friste av tilbudet, selv om advokaten har sagt at han ringer for å hjelpe de økonomisk – i framtida blir det ekspropriasjon og da vil   reineiere ikke få noe.
– Jeg spurte han er det alvorlig og hva som menes. Tilbudet som hans har jeg ikke tenkt å ta mot noensinne, jeg er ikke så utsulta. Derimot ble jeg sint, denne telefonsamtalen ødela hele dagen min, sier hun.
– Det nytter ikke for dem å prøve nærme seg oss, når vi ikke vil ha noen vindturbiner. Det finnes heller ikke en måte for å få oss med på det, fortsetter hun.
– Heller ikke masse penger?
– Nei, man selger ikke reinbeitedistriktet og framtida til etterkommerne, svarer Somby Anti.  

Forundret over framgangsmåten
Máret Láilá Anti, som er reindriftsutøver og siidaandelseier på Laksefjordvidda, er forundret over at de har tatt kontakt med hennes familiemedlemmer, og ikke med henne. Hun sier dette er en rar arbeidsmetode.
– Det synes som de prøver å skape motsetninger internt i reindrifta. Når de tar kontakt med enkeltpersoner, i stedet for å kontakte siidaandeleier. Det korrekte hadde vært å kontakte distriktsstyret, men det har de prøvd før, og derfor vet de at der er veien stengt, de prøver derfor andre muligheter, sier Anti. Etter reindriftsloven er det distriktesstyret som representerer fellessaker, slik som beiteressurser og annet.
– Det korrekte hadde vært å kontakte distriktsstyret, ikke enkelte andelseiere. Etter min mening er dette uetisk. Ved å lokker med penger på denne måten, kan det skape konflikt og utrygghet i reinbeitedistriktet, sier Máret Láilá Anti. 

Viser til Fosen-dommen
Máret Láilá Anti tror at dommen som Høyesterett avsa i Fosen-saken har skremt Grenselandet AS, når de nå igjen har begynt arbeidet for å få avtaler med reindriftsutøvere.
– Tror de må være voldsomt skremt fordi Fosen-dommen har styrket våre retter. Hvis de nå skulle få konsesjon, og det så blir rettssak, så vet de da at det ikke fører noen vei siden våre  rettigheter vil bli vurdert ut fra Fosen-dommen. Våre rettigheter er blitt styrket, det er ikke bare å komme hit og røve. Det er ikke tilfeldig at de ringer nettopp nå, sier hun.

– Sørsamene har gjort et svært bra, grundig og viktig arbeid. og det har hjulpet oss også i forhold til våre saker. Jeg vil takke for det viktige arbeidet for som de har gjort, fortsetter hun. 

– Naturlig kommunikasjon
Harald Dirdal som er prosjektleder i Davvi vindkraftverk, forklarer at det for dem er helt naturlig å undersøke om fjellsamene har interesse av å lage avtaler med dem.
– Vi har brukt advokat Jonassens  i slike spørsmål i lengre tid, siden han kjenner disse problemene bedre enn noen annen. Han er selv same og hører selv til reindriften. Vi gjør slike undersøkelser ofte for å undersøke er det er siidaandeler som har interesse av å inngå  avtaler. Og når det er der, er Jonassen svært flink til å håndtere slike saker, forklarer Dirdal.

– Prøver dere å skape strid internt når dere tilbyr slike pengesummer på 9-10 millioner?
– Etter det jeg vet skal det ikke være tilbudt noen pengesum. Jeg har undersøkt med Jonassen, og han har forsikret at han ikke har tilbudt penger, bare undersøkt om det er interesse for avtaler, sier Dirdal.
– Er det taktikk hos dere når dere tar kontakt med familiemedlemmer, ikke med den som har siidaandel?
– Det er slett ikke slik det er ment, og om vi har ringt feil folk, har vi kanskje gamle lister over siidaandeleiere. Foreldrene hadde kunnet henvise til dattera da Jonassen tok kontakt, forklarer Dirdal.  
– Hvorfor tar dere ikke kontakt med distriktsstyret?
– Det er naturlig å ta kontakt med siidaandelseiere siden det er de som skal få erstatning hvis de blir berørt av utbygging, svarer Dirdal. 

– Kan ikke ekspropriere
Ávvir spør hvorfor Jonassen snakker om ekspropriering, er det trusler eller skremsler?
– Det trenger de ikke frykte, det finnes ikke hjemmel i noen lov for å ekspropriere siidaandelene. Ekspropriering kan bare brukes overfor grunneiere, og siidaandelene er ikke grunneiere, sier Dirdal. 

– Har Høyesterettsdommen i Fosensaka skremt dere, slik at dere nå igjen kontakter  Laksefjordviddas fjellsamer?
– Slett ikke. Grunnen til at vi tar kontakt er at konsesjonssøknad sannsynligvis behandles neste år, og etter at vedtak er gjort, er det kanskje for seint å lage avtaler. Men vi tror heller at Fosen-dommen kommer oss til gode, for området der vindkraftanlegget er planlagt er ikke brukt av reindrifta, der er verken kalvingsland, eller noe annet, svarer Dirdal.

– For omtrent tre år siden tilbød dere en totalpakke til fjellsamer som hadde 122 millioner kroner, hvor mye er det nå i den totalpakka?
– Jeg kommenterer aldri avtaler, og denne gang har det ikke vært tilbudt noen pengesum, det har bare vært kommunikasjon om det er interesse for å forhandle. Summen blir forhandlingssak, hvis noen har interesse for å gå i forhandlinger med oss, sier Dirdal.

I november 2021 er det mange artikler og kronikker i media om Dirdal og ST1s metoder overfor Gamvik kommune, les vårt innspill i saka her:
«Nordkyn – der naturen rår!» Ikke gi flere kraftspekulanter tilgang til Nordkyn – Čorgaš. Motvind Norge, 11.11.2021

Les mer om hvordan Grenselandet AS, ST1 og Harald Dirdal og advokat John Jonassen arbeider overfor reindrifta.

– Jeg følte at de prøvde å bestikke meg til å gå med på vindkraftplanene, sier reineier NRK, 19.11.2021 Vindkraftselskapet ST1 har gjort avtaler med noen reineiere i reinbeitedistrikt 9. Reineier reagerer på fremgangsmåten og får støtte fra professor i rettsvitenskap.

– Fálle 9 mil­jovnna ruvnno njuolga kontui. Ávvir, 17.11.2021 
Hevder vindkraftutbygger tilbyr hver enkelt reineier millionbeløp for beiteområder – igjen NRK 12.11.2021
For tre år siden takket reineierne nei til 122 millioner. Nå prøver vindkraftutbyggeren seg på nytt.

Reineier: – Vindkraftutbyggerne har ikke lært noe av Fosen-dommen NRK 04.11.2021
Kort tid etter at Høyesterett slo fast at Norges to største vindparker er ulovlige presenteres nye vindkraftplaner i reindriftsområde.

Reineiere har inngått hemmelig avtale med vindparkutbygger. NRK 22.03.2019
I fjor takket et reinbeitedistrikt nei til 122 millioner kroner fra vindkraftutbygger. Nå har nabodistriktet inngått avtale med selskapet.

Vindparkutbygger med millionlovnad til reineiere NRK 21.03.2019 
Utbygger synes det går fram på en ryddig måte. Reindriftsleder er rasende. – De forsøker å skape splid, sier Per John Anti.

Reineiere sier nei til 122 millioner kroner NRK 05.09.2018
Vindkraftutbygger tilbyr store summer til reindrifta for å få bygge et gigantisk vindkraftverk. Dette vil reineierne ikke ha noe av.