Buheii, Vindkraftverk, Kvinesdal
Buheii – fotograf

Lovlighetskontroll i Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune har vedtatt å bruke fondsmidler fra Buheii vindkraftverk, […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

16. november 2022

Del:

Kvinesdal kommune har vedtatt å bruke fondsmidler fra Buheii vindkraftverk, til tross for et mulig brudd på plan- og bygningslovens kapittel 17 knyttet til kommunens utøvelse av planmyndighet. Foto: Motvind Norge


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Kvinesdal kommune vedtok tidligere i høst å bruke fondsmidler fra omstridte Buheii vindkraftverk, til tross for et mulig brudd på plan- og bygningsloven knyttet til kommunens utøvelse av planmyndighet. Eivind Salen gjør rede for saken, og saksgangen, i dette innlegget.

I dag, onsdag 16.11.22, står prøving av K-sak 39/22 til behandling i Kvinesdal kommune. Det er lovlighetskontroll av vedtaket fra 7.9.22, der kommunen vedtok å bruke fondsmidlene fra Buheii vindkraftverk. Problemet er at avtalen medfører et mulig brudd på plan- og bygningslovens kapittel 17 knyttet til kommunens utøvelse av planmyndighet, og at kommunen kanskje ved sitt vedtak har disponert kompensasjon fra et ulovlig bygget og idriftsatt vindkraftverk.

Motvind Norge har, med Eivind Mauland og flere, fulgt denne saken siden organisasjonen ble opprettet, og brakt forvaltningen i kunnskap om at det foreligger opplagte brudd på lovens bokstav. Dette er ikke blitt tilbakevist, gjennom henvisning til lovverket, men i stedet blitt avvist ved å henvise til advokatkontors autoritet. Både offentlige saksbehandlere og deres juridiske bistand vegrer seg for å gå inn i selve saken, i de anførsler Motvind Norge har, men omtaler i stedet annet lovverk og lovers intensjon.

Helt sentralt står at Energimyndigheten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), ikke er arealmyndighet. Arealforvaltningen ligger under plan- og bygningsloven (pbl) og skal håndteres av kommunene. Det er Fremskrittspartiet i Kvinesdal som konkret fremlegger saken nå. Saken har vokst seg stor og komplisert, og omfatter nå mange dokumenter. Det kan se ut som dette blir brukt til å forkludre bildet og forvirre kommunepolitikere som skal ta avgjørelsen.

Arealforvaltningen ligger under plan- og bygningsloven (pbl) og skal håndteres av kommunene.

Her er det imidlertid bare å lese saksdokumentet fra FRP, Krav om lovlighetskontroll i kommunelovens kap 27 fra FRP, der det på side 2 står at representantene fra FRP «bad ordfører og kommunedirektør bekrefte overfor kommunestyret at sakens faktum var oversendt og lagt til grunn for juridisk utredning av lovlighetsspørsmålet fra Advokatkontoret Lund & CO», men at dette spørsmålet ikke ble besvart. Det var heller ikke vedlagt sakens dokumenter et brev av 27.06.2022 fra Statsforvalteren i Agder, der han ber om ulovlighetsoppfølging etter pbl kap 32, «dersom festetomter i tilknytning til vindkraftanlegget er fradelt uten tillatelse».

Det er dette Motvind Norge helt siden 2019 har dokumentert er ugjort, og som stadig mer av offentlig styre og forvaltning har besudlet seg med å unngå å ta tak i. Nå står den krystallklar for kommunestyret i Kvinesdal, som må late som om de ikke ser nøyaktig dit de er instruert å se, at en overutskiftingsprotokoll tinglyst år 1900 viser at eiendommer på Buheii ikke er utskiftet til full dispensasjonsrett. Parter som er blitt krenket har, sammen med Motvind Norge, lagt frem tinglyste dokumenter og bedt kommunen respektere disse ved å oppheve matrikkelvedtakene. Kommunen som matrikkelmyndighet nekter å gjøre det og har heller ikke lagt frem tinglyste dokumenter som viser noen annen rettssituasjon. 

Dette vil si at grunneiere har solgt rettigheter de ikke har, og vindkraftverket med deres nåværende eiere MacQuarie-gruppen fra Australia, har pantsatt disse rettighetene – som de altså ikke har – for 385 millioner euro. Vindkraftverket med tiltakshaver Buheii Vindkraft AS «har innberettet feil faktum som grunnlag for matrikulering av festerett til vindindustri». Nå tjener de mange hundre millioner på dette, og har i tillegg ødelagt heia med naturverdiene som er der. Kvinesdal kommune skal i dag behandle saken videre, og ta avgjørelsen om de skal la ulovligheten rulle videre, eller omsider ta tak.

[G]runneiere har solgt rettigheter de ikke har, og vindkraftverket med deres nåværende eiere MacQuarie-gruppen fra Australia, har pantsatt disse rettighetene – som de altså ikke har – for 385 millioner euro.


Saksdokumentene er tilgjengelige her.

Nye innlegg