Iskast, sendt via epost

Mangelfull varsling om iskast på Haramsfjellet

Iskast fra vindturbiner gjør det farlig å ferdes på Haramsfjellet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

2. oktober 2022

Del:

Iskast fra vindturbiner gjør det farlig å ferdes på Haramsfjellet vinterstid. Foto: Anne Grete Johnsen. Grafisk design: Siri Fjeseth

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reagerer på bekymringsmelding knyttet til iskast fra vindturbiner på Haramsøya. Nå frykter innbyggere at fjellet kan bli stengt for ferdsel i store deler av vinterhalvåret.

Etter at de åtte vindturbinene på Haramsøya kom i drift mot slutten av 2021, har naturvernere møysommelig dokumentert konsekvensene. I sommerhalvåret telles skadde og drepte fugler. I vinterhalvåret dokumenteres iskast. Nei til vindkraftverk på Haramsøya (NTVH) sendte i mai 2022 en bekymringsmelding til NVE, Olje- og energidepartementet (OED) og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylke, med dokumentasjon på nitten iskasthendelser i perioden oktober 2021 til april 2022. Av bekymringsmeldingen fremgår det blant annet at vindkraftselskapet har unnlatt å varsle om fare for iskast, i strid med NVEs krav. Iskast fra Haram vindkraftverk er regulert etter tillatelser gitt med hjemmel i energiloven, og i NVE sin godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk. NVE vil nå kontrollere hvorvidt varslingsplikten etterleves eller ikke.

Av bekymringsmeldingen fremgår det blant annet at vindkraftselskapet har unnlatt å varsle om fare for iskast, i strid med NVEs krav.

Av en iskastrapport fra Kjeller Vindteknikk (KVT) som ble lagt til grunn for godkjenningen av MTA1, den første miljø-, transport- og anleggsplanen, fremgår det at skaderisikoen er høy ved ferdsel på internveiene. Faren er størst for fotgjengere som befinner seg nær turbinene og langs internveiene. Kjeller Vindteknikk anbefaler bruk av risikoreduserende tiltak. Haram Krafts egen søknad om endret MTA og detaljplan, stadfester at faren for iskast er reell. Risikoen for å bli skadet er, ifølge Haram Kraft selv, størst for servicepersonell og fotgjengere. I NVEs vedtak om godkjenning av endret MTA og detaljplan, legges det til grunn at Haram Kraft må vurdere behovet for ytterligere tiltak utover fareskilt. Konsesjonshaveren skal kunne fremlegge dokumentasjon på at dette er gjort hvis noen spør. NVE ber nå Haram Kraft legge frem denne dokumentasjonen.

I rapporter utarbeidet av KVT står det at risikoen på Haramsfjellveien er tolererbar, men at varslingen bør oppgraderes med skilt som er egnet til å varsle spesielt i perioder hvor faren for iskast er overhengende. KVT poengterer at skilt som bare varsler om generell risiko for iskast, som Haram Kraft foreløpig har begrenset seg til, ikke er tilstrekkelig. I rapporten anbefales det bruk av et såkalt erfaringsinnhentingsprogram. Videre viser NVE til Haram Krafts brev med tilbakemeldinger til bekymringsmelding om iskast. Her siteres blant annet Norconsult som i en konsekvensutredningsrapport skriver at «ferdsel på veier som passerer tett på turbiner bør unngås under isingsperioder». NVE forstår det som at Haram Krafts tiltak for å oppnå dette, er det generelle skiltet hvor det står at «I kaldt vær kan isklumper falle eller kastes fra turbinene», altså et tiltak som ikke er tilstrekkelig.

KVT poengterer at skilt som bare varsler om generell risiko for iskast, som Haram Kraft foreløpig har begrenset seg til, ikke er tilstrekkelig.

KVT anbefaler i sin rapport at oppdatert informasjon om fare for iskast legges ut på nettsidene til vindkraftverket. Etter det NVE kan se, er det kun helt generell informasjon om iskast på nettsiden til vindkraftverket. Det er ingen informasjon som er knyttet til forholdene i Haram vindkraftverk spesifikt. Som følge av dette ber NVE om en vurdering av hvordan utformingen av skiltet og nettsiden er tenkt å fungere for å redusere bruken av veien i de aktuelle periodene. Vurderingen skal også inneholde en evaluering av om skiltet og nettsiden fungerer etter hensikten.

«Vi er glade for at NVE endelig lytter til bekymringene våre, men samtidig er vi redde for at dette vil føre til at et av de viktigste rekreasjonsområdene på Nordøyane ofte vil bli stengt for ferdsel i vinterhalvåret. Det blir i alle fall et stort tap både for folk som bor her, og alle som kommer hit for å oppleve den storslåtte naturen vi har her ute», sier en bekymret Anne Grethe Johnsen til Motvind Norges nettsted. Hun er del av gruppa som har gått på fjellet vinteren gjennom og utført et arbeid som de mener egentlig ikke er deres ansvar.

«Vi er glade for at NVE endelig lytter til bekymringene våre, men samtidig er vi redde for at dette vil føre til at et av de viktigste rekreasjonsområdene på Nordøyane ofte vil bli stengt for ferdsel i vinterhalvåret.»

«Vi har stoppa folk fra å gå opp på fjellplatået, og fått dem til å snu fordi det har rett og slett vært farlig å gå der fordi vindturbinene slenger store isklumper gjennom lufta. Vi har også gått ut og advart folk mot å gå der rett og slett for å berge liv.  Selv har vi hatt turer der vi har opplevd at det har vært for farlig å nærme oss fjellet. Etter å ha sett store isklumper liggende på bakken, har vi valgt å snu. Ekstra skremmende er det at mange vi har møtt på fjellet ikke har vært klar over at store isklumper kan komme susende gjennom lufta».

«Ekstra skremmende er det at mange vi har møtt på fjellet ikke har vært klar over at store isklumper kan komme susende gjennom lufta».

NTVH kjenner det som en delseier at NVE nå vil kontrollere om Haram Kraft etterlever krav gitt i konsesjonen knyttet til iskast. «Vi har gjentatte ganger advart NVE og andre myndigheter og forklart at faren for iskast er en av mange grunnene til at Haramsfjellet er uegna for vindkraftverk. Helst hadde vi sett at vindturbinene ble demontert og frakta vekk fra øya, men når de først står der må vi sikre at de ikke skader eller i verste fall dreper noen», sier leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Lisbeth Austnes.

«Helst hadde vi sett at vindturbinene ble demontert og frakta vekk fra øya, men når de først står der må vi sikre at de ikke skader eller i verste fall dreper noen», sier leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Lisbeth Austnes.


Nye innlegg