Vindkraft, Elgane, Jæren, Greenstat
Vindkraft Elgane

Bak Elgane motorcross-bane på Jæren vil Greenstat bygge vindkraft, og har nå fått Hå-kommune til å legge det inn i arealplanen.

Mer vindkraft på Jæren?

Etter å ha vært i møter med vindkraftselskapet Greenstat, åpner […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

19. oktober 2022

Del:

Etter å ha vært i møter med vindkraftselskapet Greenstat, åpner lokalpolitikerne i Hå kommune på Jæren for vindkraftutbygging på Elgane, nær en motorcrossbane. Foto: Eivind Salen


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Hå kommune på Jæren sa først nei til vindkraft. Etter at vindkraftselskapet Greenstat i september gjennomførte møter med alle partigruppene, åpnes det likevel for vindkraftutbygging på Elgane i kommunens arealplan.

Dette er en del av den nye strategien til vindkraftutbyggerne, der de tross elendige erfaringer med første runde utbygginger går på for å få enda mer. Det lokkes med inntekter til kommunene. Det lures med at det trengs mer kraft for å få ned strømprisene. Og i tilfellet Greenstat på Elgane har de også tatt det ekstra grepet med å legge andeler i prosjektet ut for salg. Sånn fremstiller de prosjektet som «lokalt forankret». Det er noe ekstra provoserende over dette prosjektet som kom etter at kommunen først hadde sagt nei, og hvor utbygger så gikk inn og forandret informasjon om vindkraftverket for å gjøre det mer spiselig.

Vedlagt er en skjermdump fra faktaarket brukt til prosjektet. Der vises utmarka på Elgene, 350 dekar, og det er denne som skal brukes til turbinene. Det består av myr og matjord. Dette er godt beite for storfe og småfe. Det står under ulemper til prosjektet at det er (kan være) i strid med satsningsområdene «Bærekraftig matproduksjon» og at det er i konflikt med nasjonalt og lokalt jordvernmål. Det strider mot nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging med hensyn til bærekraftig utvikling, naturmangfold og klimagassutslipp. Videre støyforurenser det mot viktige friluftsområder, og reduserer landskapskvaliteter i nasjonalt viktig KULA-område (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). Det er ikke rart kommunen sa nei i utgangspunktet, for å si det forsiktig.

Dette er området vindkraftutbygger Greenstat vil ha tak i (bilde fra faktaark til kommunen).

I arbeidet med å overtale kommunepolitikerne i Hå, fikk Greenstat hjelp av Multiconsult, en av medlemsbedriftene i vindkraftens lobbyorganisasjon NORWEA. Kommunepolitikerne ble villedet til å tro at det planlagte vindkraftverket kun vil beslaglegge «20 mål». De fragmenterte områdene mellom turbinene regnes da som intakt natur, tross brede internveier, skjæringer og fyllinger.

Det er et demokratisk problem at partigruppene har denne typen møter med representanter for utbyggeren, uten å innhente alternativ informasjon. Dette kan tjene som en påminnelse om at også vi i Motvind Norge bør sørge for å være i dialog med kommunepolitikere. Det er uhyre viktig at vi gjennomfører gode møter med partiene lokalt. Vi bør insistere på å ha dem. Mer og mer av landet vårt blir forsøkt tatt av vindindustrien, og da må vi være på banen. Utbyggere vil alltid forsøke å fremstille det som om kraftproduksjonen er nødvendig og av største betydning. Når det gjelder Elgane-prosjektet, vil den årlige produksjonen ikke engang kunne dekke en god dag med eksport til Danmark og Tyskland.

Kort unna, på Kalberg på Kverneland, er det planlagt et datasenter med mulig tilhørende batterifabrikk. Dette datasenteret vil sluke 3-5 TWh i året med elektrisk kraft. Til sammenligning var den samlede årsproduksjonen til alle vindkraftanlegg i NO2 3,4 TWh, i 2021. Det vesle anlegget på Røyrmyra, som ligger i nærheten av planområdet for Elgane-anlegget, og med samme Greenstat som operatør, er det totalt produsert kun 0,047 TWh i årene 2015-2021. Dette anlegget har 2,4 MW installert effekt. Greenstat på Elgane søker om 16 MW, og vil da ventelig kunne produsere rundt seks ganger mer. Det vil si 0,04 TWh i året. Den spinkle produksjonen kan på ingen måte forsvare de enorme ødeleggelsene.

Vindturbin-skog på Høg-Jæren. For dette prosjektet fikk Norsk Vind Energi AS (Nå Norsk Vind AS) 511 millioner kroner i støtte fra Enova. Foto: Eivind Salen