Samfunnsøkonomen vindkraftmotstand

Motstanden mot vindkraft har økt, og flertallet av befolkningen er negative

En ny studie fra et bredt fagmiljø viser stor støtte […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. desember 2022

Del:

En ny studie fra et bredt fagmiljø viser stor støtte til Motvind Norge sin motstand mot vindkraft på land.

53 % av befolkningen er negative til vindkraft. 30 % er positive. 18 % er nøytrale. Bare 6 % er «svært positive» til vindkraft, mens 26 % er «svært negative». Bare 12 % synes det er verdt å bygge ned mer natur i bytte mot verdiskaping og arbeidsplasser. Kun 3% av befolkningen synes det er akseptabelt å få et vindkraftverk 1 kilometer fra boligen. Vi vet at de nye og «strengere» retningslinjene, legger opp til bygging nærere enn dette.

«Folk uttrykker relativt sterk motstand mot landbasert vindkraft, og denne motstanden ser ut til å ha økt siden 2019», sier forskerne.

Studien gav også deltakerne et scenario der de kunne velge:

1: Utbygging av annen fornybar energi enn vindkraft og høyere strømregning

2: Utbygging av vindkraft og lavere strømregning

Her ble det vist veldig stor betalingsvilje for å unngå vindkraft, der et flertall i befolkningen er villige til å akseptere flere tusen kroner i høyere strømkostnader for å unngå mer vindkraft i Norge. Vi vet jo at vindkraft faktisk ikke gir lavere strømregning, men som et tankeeksperiment er dette veldig interessant.

Med forskernes egne ord: «Folk uttrykker relativt sterk motstand mot landbasert vindkraft, og denne motstanden ser ut til å ha økt siden 2019. Når respondentene bli stilt overfor avveininger i et valgeksperiment, viser resultatene at de har signifikant positiv betalingsvillighet for å unngå de totale virkningene av ny landbasert vindkraft. Dette er en klar indikasjon på at en ikke bør undervurdere virkningene på naturen, verken for lokalbefolkningen eller for folk som ikke berøres direkte (ikke-bruksverdier), og at slike virkninger bør verdsettes og inngå både i samfunnsøkonomisk analyser og i grunnlaget for utforming av virkemidler som naturavgift.»

I undersøkelsen vises det også at det er bare 12 % som vil ta i bruk større deler av naturarealene til formål som gir økonomisk vekst og flere jobber framover. Bevaring av naturen eller å verne mer og å restaurere natur er holdningen hos hele 80 %. Studien er publisert i Samfunnsøkonomen (fra side 48) og er gjennomført av forskere fra Menon Economics, UiS, NMBU og Statistisk sentralbyrå.

Bare 12 % vil ta i bruk større deler av naturarealene til formål som gir økonomisk vekst og flere jobber framover, mens 80 % vil bevare naturen.