Nord Odal, foto av Vidar Bøen, turbin nr. 13, 04.04.2021

Motvind Norge ber om avklaring av plan- og bygningslovens § 19-2

Nord-Odal kommune sa først nei til dispensasjon, men endret seinere […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. juni 2022

Del:

Nord-Odal kommune sa først nei til dispensasjon, men endret seinere til ja etter klageavgjørelse fra Fylkesmannen i Innlandet, som mente konsesjonen etter energiloven skulle gi automatisk dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Bildet viser fundamentet til turbin nr. 13 i Nord-Odal vindkraftverk slik det så ut 4. april 2021. Foto: Vidar A. Bøen


Tekst: Anne Baardvik og Eivind Mauland, rådgivere i Motvind Norge


Motvind Norge ber Kommunal- og distriktsdepartementet om ny lovavklaring. I mai fikk vi medhold i vår lovforståelse om søknadsplikt knyttet til eiendomsendringer. Nå er det forståelsen av plan- og bygningslovens regler om dispensasjon i § 19-2 det gjelder.

Motvind Norge har erfart at mange kommuner som skal ta stilling til dispensasjon fra forbudet mot å bygge i LNF(R)-områder, ikke foretar en fullstendig vurdering slik ordlyden i plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd (pbl.) foreskriver. Tiltakshaver og kommunen henviser i stedet til at «vurderingene er tatt i konsesjonen», og unnlater selv å vurdere kravene i § 19-2, andre og tredje ledd. Bakgrunnen for dette er en setning i forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)side 243, om dispensasjonsbestemmelsen, hvor det står at «[v]ilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter [energiloven]». 

Motvind Norge mener setningen i forarbeidene ikke kan overstyre vurderingene som skal gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vurderingene etter plan- og bygningsloven og energiloven er svært forskjellige. Det foretas ikke konkrete arealdisponeringsvurderinger etter energiloven. Overføring av myndighet fra kommunen til energimyndighetene kan heller ikke gjøres med hjemmel i en setning i forarbeidene, uten at det er fulgt opp med lovbestemmelse. For at en vindkraftkonsesjon skal anses i tråd med plan gjennom en dispensasjon fra byggeforbudet i LNF(R)-områder, er det altså ikke tilstrekkelig å henvise til konsesjonen. Kommunen må foreta en egen fullstendig dispensasjonsvurdering i i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2.

Kommunen må foreta en egen fullstendig dispensasjonsvurdering i i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2.

Uavhengig av konkret vurdering av enkeltsaker, taler både innholdsmangler og kompetansemangler for at feilen må ha hatt innvirkning på vedtakets innhold. Vedtakene vil dermed være ugyldige etter forvaltningslovens § 41. Dette vil særlig gjelde der kommunen først ikke ga dispensasjon, basert på riktig lovanvendelse, og hvor vedtaket deretter ble påklaget og endret med grunnlag i feil lovanvendelse. Et eksempel her er Nord-Odal vindkraftverk hvor kommunen først sa nei til dispensasjon, og deretter endret til ja etter klageavgjørelse fra Fylkesmannen i Innlandet, som mente konsesjonen etter energiloven skulle gi automatisk dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Nye innlegg