tysvaer-slide-2

Motvind Norge ett år

8. september var det ett år siden lokale grupper fra hele landet samlet seg på Eidsvoll plass foran Stortinget i protest mot vindkraftutbyggingene som hadde vist seg fram i all sin ødeleggende gru.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. september 2020

Del:

Markering mot vindkraftutbyggingene i Tysvær, kommune, Rogaland. Green Investment Group og australske Maquire Group. Foto: Reidar Nordmark

Av Anne Baardvik, Eivind Salen og Ragnhild Sandøy

8. september var det ett år siden lokale grupper fra hele landet samlet seg på Eidsvoll plass foran Stortinget i protest mot vindkraftutbyggingene som hadde vist seg fram i all sin ødeleggende gru. Dagen før, 7. september 2019, hadde organisasjonen Motvind Norge sitt første offisielle møte og som regnes som stiftelsestidspunktet. Med vindkraftregimet er tre av vårt samfunns grunnleggende verdier under angrep: rettsfølelsen, naturen og tilliten til myndighetene. Derfor vokser folkebevegelsen og Motvind Norge.

Vindkraftmotstanden i Norge er en folkebevegelse oppstått i protest mot de store ødeleggelsene vindkraftutbyggingene forårsaker, og mot fremgangsmåtene som benyttes av myndighetene og vindkraftbransjen. Initiativ, aksjoner og tiltak har oppstått lokalt og uavhengig av hverandre. Vindkraftopprøret er et naturlig og forutsigelig folkeopprør mot urett, rasering av store naturområder og som en reaksjon på at mange mister det viktigste de har, når huset eller hytta blir omringet av støyende og blinkende vindturbiner. Det reageres også kraftig på at vi må betale for ødeleggelsene. Når vi ser at fordelene med vindkraftutbyggingene privatiseres, mens ulempene sosialiseres, er det lett å forstå at det er kraft i dette opprøret!

Arbeidet med å samle motstanden i én organisasjon ble startet og ledet fram til første landsmøtet av Anne Baardvik, i tett samarbeid med Eivind Salen og Ragnhild Sandøy. Eivind Mauland har hele tiden vært en viktig premissleverandør. Andre viktige bidragsytere i oppstarten var Lars Urheim som laget logoen, Christin Oldebråten og alle i den første facebookgruppa Vindkraft – nei til vindindustri i norsk natur. Det er mange flere som bør nevnes, og det er vanskelig å trekke fram noen og ikke andre. Den ene kan være Christina Fjeldavli som også viste seg fram som medarrangør av 8. september-markeringen, og som har illustrert vindkraftmotstanden i humoristiske og treffsikre tekster og tegninger.  

Hans Anton Grønskag, Torbjørn Lindseth og Eivind Salen fra hhv Frøya, Sørmarkfjellet i Flatanger og Vardafjell i Sandnes ble etter hvert valgt som interimsstyre. 15. november ble vedtekter godkjent og styre med Eivind Salen som leder valgt på vårt første landsmøte på Frøya. Like etter ble Rune Haaland engasjert som vår første generalsekretær.

Folkeopprørets natur er å ta sitt eget mandat når viktige verdier trues. Reindrifta har i mange år kjempet alene for sine beiteområder. Flere av de lokale gruppene ble startet for 10-15 år siden, f.eks. Motvind Sleneset i Nordland, med nestoren Bjørn Økern i spissen. Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv har lenger enn de fleste andre vist fram vindkraftens negative sider. La naturen leve har oppstått og jobbet målrettet i flere år pga vindkraft. Den norske turistforening, Norsk ornitologisk forening, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskeforbund, Sabima, er blant motstanderne. Lokale grupper med svært kompetente frivillige, har satt mange av konfliktene på lokal og nasjonal dagsorden, og motstanden mot ødeleggelsene har vokst. I dag teller Motvind Norge mer enn 18.000 betalende medlemmer. Facebooksiden Vindkraft Nei til vindindustri i norsk natur har over 100.000 medlemmer, og det kom inn over 5300 høringssvar på regjeringens Rammeplanen for vindkraft! Der ligger kraften i dette opprøret.  

Vi har drevet informasjonsutveksling og debatter på sosiale medier. På nettsidene er fakta, politikk og kontroversielle vindkraftprosjekter presentert. Vi har publisert fagrapporter om vindkraft, reindrift og arealforbruk. Det er arrangert nasjonal vardetenning, og innsamlinger av finansiering via Spleis. Vi har også klaget på alle aktuelle saker, og kartlagt fakta og juss. Dette ledet fram til rettssaken om Vardafjell, som nå går videre til tingretten. Andre vindkraftprosjekt som tas til retten er Øyfjellet der flytteleier i reindrifta stenges, Haramsøy, Tysvær, Buheii.  

NVE har svart med stortingsmelding om konsesjonsprosessene, hvor mange av feilene innrømmes. Politikerne på Stortinget har lyttet og tatt grep. 19. juni påla et enstemmig Storting i et hastevedtak, gjennomgang av lovligheten av gitte konsesjoner, og at ingen konsesjoner skal få utsatt frist.

Dette er en god start, men mye galt skjer fortsatt. Hver eneste dag sprenger maskinentreprenører seg inn i jomfruelig natur uten at det er behov for kraften. Dette skjer nå på Øyfjellet, Haramsøya, Stadlandet, Tysvær, Buheii og Songkjølen Engerfjellet i Nord-Odal. Det skjer uten at alle rettigheter er på plass, og med bistand fra politiet. Lokale politikere og berørte naboer står vantro og ser på. Er dette virkelig mulig? Skjer dette i vårt fedreland Norge?

Motvind Norge mener at alle konsesjoner som bygges nå mangler hjemmel i energiloven.  Dette må myndighetene komme til bunns i, og helst før vi tvinges til å ta sakene til retten. Som oppfølging av Stortingsvedtaket 19. juni har vi formidlet vår holdning til alle stortingspolitikerne, og i disse dager sender lokale grupper brev til OED.  Sist torsdag fikk Stortingspresidenten overrakt opprop med krav om en uavhengig gransking av konsesjonene, med over 9000 underskrifter.

Lørdag sendte ordfører i Lyngdal «Ordføreroppropet» til OED. 111 ordførere så langt, er misfornøyd med vindkraftutbyggingene og ønsker lokal kontroll over arealene.  

I samarbeid med Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og Samerådet, ba vi 7. september FN om hjelp for å stanse Øyfjellet vindkraftverk.  

I tillegg har vi oppfordret Stortinget til å opprette en egen Energikommisjon. Det er behov for en skikkelig opprydding i energipolitikken og energiforvaltningen. Motvind Norges klare holdning er at energi og arealforbruket må være økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig, og ikke som nå når vindkraftutviklingsbransjen har fri tilgang i et uregulert arealmarked, og opererer med hemmelige kontrakter utenfor myndighetens kontroll. Eksport og kabler til utlandet er ikke politisk avklart, og kan ikke begrunne konsesjoner.

Derfor vokser motvinden
Vindkraft står for en primitiv, kostbar og lite effektiv energiteknologi som forårsaker store skader på natur, samfunn og miljø. Den skaper flere problemer enn den løser. Vindkraftregimet er en energipolitisk skandale og en katastrofe for areal- og naturforbruket. Framgangsmåten som benyttes truer rettsikkerheten. Dette blir stadig tydeligere for flere, og derfor vokser Motvind. Målet er full stopp i alle utbyggingene som pågår, med krav om tilbakeføring av naturen og gjenoppretting av rettsikkerheten.

Lenker til saker som er nevnt i teksten:

Nye innlegg