Motvind Norge foreslår at det gjennomføres en nasjonal undersøkelse for å få oversikt over de faktiske konsekvensene av vindkraftutbygging. Grafisk design: Motvind Norge

Motvind Norge i møte med Terje Aasland

Styreleder, nestleder og rådgiver fra Motvind Norge møtte olje- og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. september 2023

Del:

Styreleder, nestleder og rådgiver fra Motvind Norge møtte olje- og energiministeren for å diskutere kraftpolitikk, med fokus på den pågående vindkraftsatsningen.

John Fiskvik, Hildegunn Flengstad og Sverre Sivertsen gjennomførte 20. september et møte med olje- og energiminister Terje Aasland. På møtet, som gikk av stabelen i Olje- og energidepartementet, ble Aasland informert om hva Motvind Norge står for, men også hva vi ikke står for. Tonen i møtet var god. Statsråden svarte i generelle vendinger på de innspillene vi kom med, og det ble avtalt at vi skulle sende ham en skriftlig oppsummering av våre forslag. Blant annet vil vi sende ham en liste over våre krav til fremtidig vindkraftutbygging.

Gjennom våre 18 000 medlemmer har vi i Motvind Norge unikt innsyn i hvordan vindkraftutbygging ødelegger natur og splitter lokalsamfunn. Organisasjonen kombinerer det faglige og det analytiske med et bredt folkelig engasjement. Vi målbærer erfaringer fra folk som er direkte rammet av vindkraftutbygging, eller av overhengende fare for utbygginger, i situasjoner hvor rettssikkerheten og folkehelsa står på spill. Vi ser det som vår oppgave å informere om dette, og da må vi tåle at vi noen ganger oppfattes som harde debattanter. Saken krever det.

Gjennom våre 18 000 medlemmer har vi i Motvind Norge unikt innsyn i hvordan vindkraftutbygging ødelegger natur og splitter lokalsamfunn.

Motvind Norges «Energipolitikk på naturens premisser» bryter fundamentalt med det såkalte «Kraftløftet» som regjeringen har initiert, noe vi poengterte i møte med olje- og energiministeren. Etter vårt syn starter regjeringen i feil ende når det åpnes for vindkraftutbygging før man oppgraderer eksisterende vannkraftverk. Også innen energiøkonomisering (ENØK) er det enormt potensiale som bør utnyttes før man i det hele tatt vurderer å etablere flere vindkraftverk. Potensialet innen ENØK er stort. Manglende energieffektivisering er et av de aller viktigste hindrene for en reell grønn omstilling. Vi etterlyste derfor på møtet en styrking av ENOVA og mer penger til ENØK-feltet generelt. Også fjernvarme, geotermisk energi og bioenergi gir muligheter som regjeringen bør få utredet bedre. I samtalens løp kom vi innom flere store temaer, blant annet om Fosen-saken, elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya, regjeringens kraftplaner for nordområdene og skatteregimet for energiproduksjon.

Motvind Norge foreslår at det gjennomføres en nasjonal undersøkelse for å få oversikt over de faktiske konsekvensene av vindkraftutbygging. Blant annet er det nødvendig å få oversikt over arealendringer og endringer i det biologiske mangfoldet som følge av utbygging. Også helsekonsekvenser og økonomiske konsekvenser bør utredes nøye. Olje- og energiministeren vil motta en skriftlig redegjørelse fra Motvind Norge hvor vi går mer i detalj på hva som bør undersøkes, og hvordan.

Det er et problem at regjeringen i økende grad lanserer større initiativ, og fatter omfattende vedtak, uten at det foreligger grundige konsekvensundersøkelser i forkant. Konfrontert med dette, lovet statsråden at man i prosessene framover vil ta mer hensyn til berørte parter. Han viste til at regelverket for konsesjonsprosesser er endret av regjeringen.

Hildegunn Flengstad, John Fiskvik, Mihkkal Hætta og Sverre Sivertsen utenfor Stortinget 20. september. Foto: Privat

I etterkant av samtalen med Terje Aasland, fikk vi et fint møte med Mihkkal Hætta. Han har reist fra Kautokeino til Oslo med ryggsekk og lavvo, og har satt livet på vent for å protestere mot at Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk på Fosen fortsatt driftes, til tross for at konsesjonene ble kjent ugyldige av Høyesterett for snart to år siden.

Mihkkal er innstilt på å bli utenfor Stortinget til reindriftsutøverne får tilbake vinterbeitene sine på Fosen. 11. oktober får han besøk av enda flere. Da arrangeres det en stor markering utenfor Stortinget, på Eidsvolls plass, i forbindelse med to-årsdagen for høyesterettsdommen. Motvind Norges anmeldelse av eiere og ledelse i Roan og Storheia vindkraftverk er for øvrig fortsatt til vurdering i Økokrim. Det er ennå ikke bestemt om saken vil bli etterforsket eller ikke.

Mihkkal er innstilt på å bli utenfor Stortinget til reindriftsutøverne får tilbake vinterbeitene sine på Fosen.