Foto: Eivind Salen, Motvind Norge

Motvind Norge klager på Økokrims vedtak om ikke å iverksette etterforskning av eierne av Fosenanleggene

Motvind Norge er uenige i både Økokrims vurderinger og konklusjon […]

Forfatter:

Jørund Nygård

Publisert:

13. desember 2023

Del:

Motvind Norge er uenige i både Økokrims vurderinger og konklusjon om at det ikke er rimelig grunn til å etterforske Fosen Vind DA og Roan Vind DA. Motvind Norge mener fortsatt at driften er ulovlig og at den tapende part har økonomiske fordeler av dette, og tjener penger på menneskerettighetsbrudd gjennom fortsatt drift.


– Vi mener at Økokrim har lagt feil lovforståelse til grunn i sin vurdering. Klagen vår utfordrer Økokrims beslutning og vi ber om at saken etterforskes. Det er uforståelig at Økokrim kommer fram til at det ikke er rimelig grunn til å etterforske selskaper som har økonomiske fordeler av menneskerettighetsbrudd, sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge.

– Høyesterett tok som kjent ikke stilling til avbøtende tiltak som riving av hele eller deler av anlegget for å få anlegget lovlig. Dette ligger også utenfor vår anmeldelse. Det som er åpenbart straffbart er at Fosenanleggene bruker de ugyldige vedtakene som grunnlag for andre rettslige disposisjoner, som drift og energiproduksjon, og her mener vi Økokrim tar feil i sin lovtolkning, sier juridisk rådgiver i Motvind Norge, Anne Merethe Baardvik.

I Motvind Norges klage argumenteres det for at det finnes rimelig grunn til å etterforske. Anmeldelsen gjelder konkret mulige brudd på energiloven, straffeloven, og plan- og bygningsloven relatert til ulovlig drift av energianlegg uten konsesjon, ulovlig bruk og ulovlig opphold på fast eiendom, samt iverksetting av tiltak uten gyldig plan og nødvendig søknad om byggetillatelse.

Hovedargumenter i klagen

1. Feil i Økokrims vurdering:
Motvind Norge mener at Økokrims konklusjon om at det ikke er rimelig grunn til å undersøke de mulige straffbare forhold er feil. Motvind Norge argumenterer for at Høyesteretts dom, som fant tidligere vedtak ugyldige, indikerer stor sannsynlighet for straffbare forhold.

Motvind Norge hevder at når Høyesterett mener vedtakene ikke kan brukes som rettsgrunnlag for å utmåle erstatning, kan de heller ikke brukes som grunnlag for andre rettslige disposisjoner.

2. Bevis for ulovlig handlinger:
Klagen understreker at de mulige straffbare forhold enkelt kan bevises, gjennom å undersøke om det har foregått energiproduksjon og oppold i området etter 11. oktober 2021.

3. Økokrims mandat:
Økokrim sier de ikke har tatt stilling til om forvaltningens vurdering er korrekt. Motvind Norge mener Økokrims mandat nettopp må være å vurdere forvaltningens lovtolkning når den kan ha ført til økonomisk kriminalitet.

4. Anleggene er ulovlig oppført:
Motvind Norge har anmeldt eierne for ulovlig oppføring av anleggene fordi søknadsplikten etter plan- og bygningsloven § 20-1 m) ikke er overholdt. Dette er å anse som et selvstendig straffbart rettsforhold, uavhengig av Fosendommen i Høyesterett, og en tilsvarende sak er nylig bedømt i Høyesterett i den såkalte Princess-dommen fra Grimstad. Her ble både eier og entreprenør idømt fengselsstraff for ikke å ha overholdt søknadsplikten.

– På bakgrunn av disse argumentene ber Motvind Norge om at Økokrim etterforsker saken. Det er stor sannsynlighet for lovbrudd og dette er enkelt å bevise. Saken har også stor prinsipiell betydning. Derfor er det ikke rimelig grunn til å unnlate etterforskning, avslutter John Fiskvik.

 

Les hele klagen her:

2023.12.13 Motvind Norge_Klage til Økokrim på vedtak om manglende etterforskning av Roan vind DA og Fosen Vind DA

Ansvarskart Roan Vind DA 13.12.2023

Ansvarskart Fosen Vind DA 13.12.2023

2022.05.04 Kommunaldep – Departementet svarer på spørsmål om søknadsplikt for eiendomsendringer i konsesjonsgitte v