Skilt, Fuglefredningsområde, Rundebrandi, Fuglefjell, Havsul
Fuglefredningsområde Runde

Havvind. Motvind Norge og Motvind Sørvest med felles høringsuttalelse

Av Styreleder Eivind Salen Det var kort høringsfrist i viktig […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

22. august 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Det var kort høringsfrist i viktig sak, men vi leverte i tide.

Denne gangen gjaldt det Havvind. Vindkraftutbyggingen på land har gått helt galt. En rekke lovbrudd og grove brudd på etablert forvaltningspraksis følger den, men i stedet for å rydde opp i dette først, så setter man nå alt inn på å flytte vindkraften ut på havet.

Motvind Norge vedtok på landsmøtet i april en resolusjon mot vindkraft til havs. Det er en resolusjon enkel å forsvare, for vi er ikke i nærheten av å ha opparbeidet det kunnskapsgrunnlaget som gjør det forsvarlig å risikere verdens matfat havet er. Vi bør også ha lært av vindkraftutbyggingen på land, der det ble altfor mye altfor fort, med forferdelige konsekvenser for både natur og samfunn. La oss ikke gjenta de samme feilene til havs!

Et samarbeid mellom Motvind Norge og Motvind Sørvest

Det var tidligere leder i Motvind Sørvest, Bjarne Jensen, som her var saksbehandler og forfattet dokumentet som utgjør klagen, mens flere andre bidro med råd og innspill. Hovedlinjen i argumentasjonen gikk på at det må til grundigere undersøkelser for virkning på hele det marine økosystemet, og det mangfold av liv som lever i havet eller finner sin næring der. Den kunnskapen er ikke i nærheten av å være etablert, for den storstilte satsingen det nå legges opp til.

Vi gjør også et stort poeng av at vi bør ha lært av problemene vindkraften på land har skapt. Vi skriver rett ut at vi mangler tillit til konsekvensutredninger og beslutningsprosesser for vindkraft til havs og på kysten, og vi mener havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må få en helt avgjørende rolle i konsekvensutredning, kvalitetssikring og beslutning. Det skal ikke være næringen selv som utreder og vurderer, og de som beslutter skal ikke ha næringens interesser først, men havets og naturens.

Om vindkraft som energiproduksjon og forretningsmodell

Nøkkelargumentasjon hos oss i Motvind Norge er at vindkraften ikke er ment først og fremst for å oppfylle et energibehov, men for en forretningsmodell der konsesjoner blir brukt som et investeringsobjekt for kjøp og salg. Kraftproduksjonen er bare en del av produktet, svært store pengesummer skifter hender før første kilowatt er produsert, og de som kjøper selskapene som eier konsesjonen sikrer seg med langsiktige kontrakter, ofte med underskuddsgaranti og alltid med sikkerhet i norsk vannkraft.

Dette gjør at businessen med utbygging av vindkraft på land i Norge har blitt uhyre lukrativ, og Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) har villig delt ut konsesjoner til alle som har bedt om det, og som i søknadsøyeblikket har velvillige grunneiere og velvillige kommuner på laget. Da er det ikke kraftbehovet som gjelder, men lønnsomheten, og da går NVE som energimyndighet i Norge utover sitt mandat: Å sørge for rasjonell energiproduksjon i Norge og forsyningssikkerhet for all rasjonell bruk av kraft i vårt land.

Vi ønsker ikke en lignende forretningsmodell til havs. Her kommer vi også inn på hvem som eier våre felles ressurser. Sånn som systemet på land er praktisert, er det tilgjengelig for alle skruppelløse nok til å forsyne seg av det. Vi vil ikke se noe lignende til havs.

*

Hele høringen vår kan leses her:


Vedlegg om avskallingen av vindturbiner

 

Nye innlegg