Siri Fjeseth. Regjeringen legger fram havvindsatsning, 10.02.22

Motvind Norge sier nei til havvind

Regjeringen legger frem sin havvindsatsning 9. februar 2022. Visualisering av […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

10. februar 2022

Del:

Regjeringen legger frem sin havvindsatsning 9. februar 2022. Visualisering av Siri Fjeseth.

«Regjeringa ønskjer ei omfattande satsing på havvind», melder regjeringen selv på sine nettsider 9. februar 2022. Store arealer til havs skal industrialiseres, uten at den nødvendige kunnskapen om konsekvensene for naturmangfoldet foreligger. I VG samme dag har statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre publisert et innlegg hvor planer om storstilt satsning på havvind begrunnes med «en høst og vinter med høye gasspriser, lite vind på kontinentet og økte priser på CO2» samt et behov for «mer ren kraft i hele Europa» som har «bidratt til at prisene på strøm har skutt i været». I stedet for å redusere eksporten, skal vi gjøre store inngrep i naturen til havs. Mulige konsekvenser for naturmangfoldet, som Havforskningsinstituttet advarer om, blir ikke nevnt av Støre-regjeringen, verken på nettsiden eller i VG-innlegget. Også konsekvenser for fiskerinæringen er fullstendig utelatt fra argumentasjonen, noe Norges Fiskarlag reagerer sterkt på.

Motvind Norge sier nei til havvind

Motvind Norge uttalte seg på landsmøtet 24. april 2021 om havvind, i resolusjon nr. 4. Begrunnelsen for vedtaket kan du lese her:

Resolusjon 4: Satsingen [på havvind] må stanses inntil det kan dokumenteres at utbygging av vindkraft til havs er bærekraftig og ikke er til skade for økosystemene. Føre-var prinsippet slik det er nedfelt i norsk lov og gjeldende EØS-rett må legges til grunn og håndheves. Ulike næringer må involveres, deres interesser må hensyntas og avklares. Havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må derfor få en fremtredende og avgjørende rolle ved forskning, konsekvensutredninger, kvalitetssikring og beslutninger.

Før det eventuelt kan gis konsesjon, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier og hele det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer. Økt vern av hav må starte i dag!

Motvind Norge har siden etableringen fokusert på å stanse utbygging av vindkraft på land i Norge. Enorme og unike kyst- og fjellområder er rasert, reinbeiteområder er tapt med dramatiske konsekvenser for reindrift som næring og for samisk kultur, rødlistede arter har mistet sine leveområder, og mange lokalsamfunn er blitt splittet. Denne kampen er ikke vunnet enda, men mye er oppnådd, og vi har høstet dyrekjøpt erfaring og kompetanse. Erfaringen fra vindkraftutbygging på land og tildelte konsesjoner i kystnære områder er at det må gjennomføres langt grundigere – og uavhengige – konsekvensutredninger.

Hensynet til liv og artsmangfold, i og på havet, må tillegges avgjørende vekt. Før det eventuelt kan gis konsesjon, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier og hele det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer. Det minnes også om at Norge ved statsminister Erna Solberg har tatt internasjonalt lederskap for vern av verdens hav.

Utbygging av havvind skal ikke hindre at historiske fiskeriinteresser kan videreføres, og viktige gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes. Motvind Norge gir sin fulle støtte til norsk fiskerinæring og til Norges Fiskarlags syn på eventuell utvikling av havvind, og støtter de krav og råd som Havforskningsinstituttet retter til myndighetene.

Med bakgrunn i våre erfaringer med utbygging av vindkraft på land mangler vi nødvendig tillit til konsekvensutredninger og beslutningsprosesser for vindkraft til havs og på kysten. Havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må derfor få en fremtredende og avgjørende rolle ved forskning, konsekvensutredninger, kvalitetssikring og beslutninger. Hvis vi mener noe med økt vern av hav må vi starte i dag.

Her kan du lese mer om regjeringens satsning på havvind:

Storstilt satsing på havvind – regjeringen.no

En rettferdig kraftpolitikk – VG

Nye innlegg