Samisk ungdom gjør en enorm innsats i en sak hvor hele rettsstaten står på spill. Foto: John Fiskvik

Motvind Norge støtter aksjonene i Oslo på toårsdagen for Fosendommen

På toårsdagen for Fosendommen har dedikerte representanter for NSR Nuorat […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

11. oktober 2023

Del:

På toårsdagen for Fosendommen har dedikerte representanter for NSR Nuorat og Natur og Ungdom (NU) i dag tatt over Elsa Laula geaidnu, tidligere kjent som Karl Johans gate. Motvind Norge støtter aksjonen fullt ut.  

Høyesterett i storkammer fastslo enstemmig 11. oktober 2021 at Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk på Fosen mangler gyldige konsesjoner. NU og NSR Nuorat vil ikke gi opp kampen før vindturbinene er demontert og fjernet. I tillegg må naturen tilbakeføres slik at det igjen blir mulig å drive med reindrift i området.  

I februar i år, 500 dager etter at Fosendommen falt, aksjonerte NU og NSR Nuorat i resepsjonen i Olje- og energidepartementet i flere døgn. Etter åtte dager, og etter at ungdommene hadde stengt inngangene til ti departementer, lyktes de endelig med å få olje- og energiministeren og statsministeren til å innrømme og beklage at det foregår et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen. Dette var et gjennombrudd i saken, som viser at det nytter å kjempe.  

Det at regjeringen insisterer på at vindkraftverkene fortsatt skal driftes, til tross for pågående menneskerettighetsbrudd, har fått fjorten jusstudentforeninger til å reagere. I et opprop signert av mer enn 800 personer, viser studentene til artikkel 2 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som gjør det klart at menneskerettighetsbrudd må repareres innen rimelig tid. Det at regjeringen har tillatt drift av vindkraftverkene i to hele år etter at dommen falt, kan ikke la seg forsvare.   

«Vi står ovenfor et pågående brudd på menneskerettighetene. Manglende handling viser manglende respekt for maktfordelingsprinsippet, og kan utgjøre enda et menneskerettighetsbrudd»

 

Det som har skjedd på Fosen er åpenbart en trussel mot den samiske minoriteten. Samtidig er det en trussel mot oss alle. Saken avslører nemlig at regjeringen ikke respekterer maktfordelingsprinsippet. «Vi står ovenfor et pågående brudd på menneskerettighetene. Manglende handling viser manglende respekt for maktfordelingsprinsippet, og kan utgjøre enda et menneskerettighetsbrudd», advarer jusstudentene i oppropet.  

Anine Kierulf, Jørn Øyrehagen Sunde og Benedikte Moltumyr Høgberg, som alle er kjente professorer i juss, støtter studentenes argumentasjon. «Når høyesterett har sagt sitt, må de to andre statsmaktene følge det opp. Hvis ikke har vi ingen rettsstat», sier Høgberg i en video som er lagt ut på Instagram-siden til Fosenoppropet.  

John Fiskvik, som er styreleder i Motvind Norge, poengterer at de pågående lovbruddene på Fosen representerer en svekkelse av alles rettigheter. Når en enstemmig høyesterettsdom ikke får konsekvenser for den tapende parten, er det dramatisk for rettsstaten. Fosen-saken viser til fulle at det arbeidet Motvind Norge og andre organisasjoner gjør for å ivareta naturen og rettssikkerheten er viktigere enn noen gang.  

Som kjent anmeldte Motvind Norge i sommer eiere og ledere ved Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk. Økokrim har ennå ikke bestemt om de vil åpne sak eller ikke. Selv om det i dag først og fremst dreier seg om Fosen, vil Motvind Norge minne om at denne saken dessverre bare er toppen av et digert isfjell av lovbrudd som foregår i vindkraftsaker i Norge. I tillegg til menneskerettighetsbrudd er våre anmeldelser forankret i flere straffbare forhold, knyttet til brudd på energiloven, straffeloven og plan- og bygningsloven. Naturen og reindriftsområder er omgjort til investeringsobjekter, på tvers av lovverket. De systematiske lovbruddene har skapt et rettsikkerhetsbrudd som går på bekostning av vanlige innbyggere.    

Motvind Norge krever at regjeringen respekterer norsk lov og tilpasser seg maktfordelingsprinsippet, som er å regne som en bærebjelke i demokratiet. Når det gjelder Fosen-saken, ser vi bare én løsning: Turbinene må raskest mulig demonteres og fjernes. Deretter må området tilbakeføres til natur i den grad det lar seg gjøre, slik at arealene igjen kan brukes til reindrift. 

Nye innlegg