Det er mange ulemper forbundet med å være nabo til et vindkraftverk. Risikoen for helseplager øker. Også økonomisk kan det være belastende, da eiendommer som regel synker i verdi når det bygges ut vindkraft i nærområdet. Grafisk design: Motvind Norge

Motvind Norges høringssvar til endringer i plan- og bygningsloven

Motvind Norge mener at plan- og bygningsloven må gjelde uten […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. februar 2023

Del:

Motvind Norge mener at plan- og bygningsloven må gjelde uten unntak.

Tekst: Anne Baardvik, rådgiver i Motvind Norge


Vindkraftutbyggingene skapte et folkeopprør som også skapte Motvind Norge. Regjeringen har nå ute et forslag til endringer i plan- og bygningsloven med høringsfrist 27. februar. Dette forslaget er et svar på en anmodning fra Stortinget, datert 19. juni 2020, om å sikre større lokal aksept og forankring. Motvind Norges og Folkehelseutvalgets høringsforslag i denne forbindelse gir en god gjennomgang av behovet for lovendringen.

Dessverre er det slik at det nye lovforslaget opprettholder den viktigste årsaken til at vindkraftutbyggingene ikke ble akseptert, nemlig at myndighetsdelingen mellom energimyndigheten og kommunene ikke er fulgt opp av et tydelig rettsgrunnlag. Det uklare rettsgrunnlaget i gjeldende plan- og bygningslov og energilov, samt forvaltningspraksis, har skapt et lovtomt rom, og med det en rekke rettsbrudd, fordi hverken kommunene eller energimyndighetene har sjekket ut rettigheter eller annet lovverk som gjelder for arealet. Regjeringens høringsforslag adresserer dessverre ikke dette.

Det foreslås at arealet skal avklares i forhold til kommunal plan før konsesjonsbehandlingen kan starte, og dette mener vi er et godt grep. Men forslaget er at planavklaringen skal skje i form av en områdeplan, i stedet for plan- og bygningslovens normale løsning med detaljplan. Det er nettopp mangelen på detaljer som er problematisk, fordi en områdeplan i prinsippet kan inneholde kun den geografiske avgrensningen. Det vil være vanskelig for en kommune å vedta en områdeplan uten større beslutningsgrunnlag. Det vil også skape problemer for annen planlegging når kommunen ikke vet hva som kan forventes fra vindkraftutbyggeren. Problemet forsterkes av at konsekvensutredningen for områdeplanen foreslås samordnet med konsekvensutredningen for konsesjonsbehandlingen, som i tid kommer etter at områdeplanen er vedtatt. På dette tidspunktet kan ikke kommunen angre seg.

Motvind Norge mener at plan- og bygningsloven må gjelde uten unntak. Videre vil vi poengtere at det må være kommunene alene som kan ha myndighet etter plan- og bygningsloven, og ikke energimyndighetene. Verken Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet bør ha makt til å overstyre kommunene når det gjelder plan- og bygningsloven.

Verken Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet bør ha makt til å overstyre kommunene når det gjelder plan- og bygningsloven.

Regjeringens høringsforslag inneholder momenter vi mener gir grunn til bekymring. Blant annet blir det foreslått at private aktører som skal stå for områdeplanen, noe vi ser som uheldig. Her dreier det seg om enorme arealer, og drivkraften er som oftest økonomisk motivert. Utmarka vår gjøres om til investeringsobjekter, og forretningsmodellen bak innebærer at kontrollen med norske arealer vil kunne selges for perioder på 25-50 år.

De store verdiene innebærer trolig at kommunene vil bli utsatt for press, påvirkning og utmattelsesstrategier fra utbyggere. Grunneierne risikerer å få verdens største fond og selskaper, eller andre stater, som avtalemotparter. Naboer og rettighetshavere vil tape bruksrettigheter og boligverdi, og vil i retur få livslange miljøbelastninger. Hvis eller når det oppstår konflikter, vil vindkraftbransjen og energimyndighetene henvise dem til domstolen. Alt dette blir adressert i Motvind Norges høringsinnspill.

Motvind Norges Folkehelseutvalg har særlige merknader til dagens bruk av støyavtaler, og til det faktum at parameterne for støy ikke kan kontrolleres. Dette har ført til helsebelastinger som ikke følges opp uten at naboene klager. Videre vektlegger Motvind Norges Folkehelseutvalg behovet for helsekonsekvensutredninger i forkant av utbygginger.

Til tross for at myndighetsavklaringen er uklar, kan vi se at det ligger en intensjon bak høringsforslaget om at kommunene skal få mer kontroll over vindkraftprosjekter. Det kan virke som om man har en målsetning om at den kommunale kontrollen over arealene skal styrkes, noe som kan være positivt hvis kommunene ikke er så fattige at de i realiteten presses til å godkjenne utbygginger.

Motvind Norge anser lovforslaget for å være et godt skritt i riktig retning, men vi mener det er fortsatt har vesentlige mangler som vil hindre lokal forankring og aksept. Kommunene må styrkes vesentlig hvis rettsikkerheten til befolkningen og kontrollen med arealene våre skal sikres.


Les høringsuttalelsene her:

Nye innlegg