OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vindkraft eller reindrift?

En stor del av vindkraftutbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. juni 2020

Del:

Foto: Ole Henrik Kappfjell

En stor del av vindkraftutbygginga foregår og er planlagt i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur. Naturvernforbundet i Ávjovárri (Guovdageaidnu og Kárášjohka) har i samarbeid med Motvind Nord kartlagt situasjonen rundt vindkraft i reindriftsområder.  Noen funn fra den ferske rapporten «Vindkraft eller reindrift»:

  • Olje- og energidepartementet (OED) har avslått noen vindkraftprosjekter fordi virkningene ville være så negative for reindrifta at de ville være i strid med lov og folkerett, f. eks. Kalvvatnan og Falesrašša. Likevel har andre prosjekter der skadevirkningene blir minst like store, fått konsesjon.  
  • De fleste vindkraftkonsesjoner i reinbeiteområder bygger på mangelfulle og misvisende konsekvensutredninger. Reindriftssamenes kunnskaper blir systematisk neglisjert av utredningsselskapene.
  • OED tar seg til rette utover energiloven, på tvers av lovverket. Miljømyndighetene er satt på sidelinja i forhold til natur og miljø, og Landbruks- og matdepartementets myndighet etter reindriftsloven  og dyrevelferdsloven blir overkjørt. Øyfjellet i Vefsn er et grelt eksempel i så måte.
  • I rettssaka om Storheia på Fosen har Frostating lagmannsrett slått fast at store vinterbeitearealer må ansees som rasert og tapt, og utbygger er idømt å dekke reineiernes merkostnader med foring av rein i framtida. Retten er altså ikke enig i vurderingene fra OED.

Resultatet er entydig; både reindrift og natur taper stort ved at enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder.

Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov

Reinbeitedistriktenes erfaringer med vindkraft viser at ofte har inngrepene gitt langt større negative virkninger enn forutsatt i konsesjonsprosessen.

Vindkraftbransjen og dens støttespillere ønsker fortsatt utbygging, også der reindrifta protesterer. På den andre sida sier de fleste natur- og miljøorganisasjoner, samiske organisasjoner og noen politiske partier at vindkraft ikke bør bygges i reinbeiteområder.

For de som skal lese og behandle stortingsmeldinga, og de som skal ta beslutninger, vil rapporten gi meget nyttig informasjon om konsekvensene for reindrift og samisk kultur.

Rapporten er delt i fire deler 

A Oversikt, sammendrag og oppsummering
B Reindrift, vindkraft og skadevirkninger
C Erfaringer fra vindkraft i reinbeiteområder
D Lovverk, konsesjonsbehandling, kunnskapsgrunnlag og påvirkere

Kortversjon vil komme på samisk og engelsk i løpet av sommeren.

Motvindrapport nr. 3: Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby: Vindkraft eller reindrift?
Motvind Norge, juni 2020
ISBN 978-82-691830-3-0 (Digital)

Informasjon:
Peer Gaup E-post: peer.gaup@gmail.com Tel 95072722
Svein Lund E-post sveilund@online.no Tel 90727698

Se de andre motvindrapportene her.

Nye innlegg