Klimaendringer har medført et nødvendig søkelys på fornybar energi.

Vindkraft er betraktet som fornybar energi, men utbyggingene har vist seg å ha store konsekvenser for bl.a. helse, livskvalitet og tap av naturmangfold. FNs naturpanel IPBES angir at arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringer. Inngrepene og naturtapet er irreversibelt og ikke fornybart.

I Norge er det i skrivende stund gitt omlag 100 konsesjoner, hvorav en tredel er ferdigstilt, og 15 er under bygging. Protestene øker i takt med at konsekvensene viser seg fram.

Motvind Norge mener vindkraftutbygging ikke er svaret på klimaendringer. Vårt mål er å stanse utbyggingene i Norge.

Motvind Norge sin rapportserie «Vindkraft» søker å øke kunnskapsgrunnlaget om vindkraft. Samtidig vil informasjonen implisitt vise at beslutningsgrunnlaget for konsesjonene som er gitt, er mangelfullt.

Hvor stort areal blir berørt av vindkraftverk?

Rapporten setter søkelyset på ulike arealbegreper som viser konsekvensene av vindkraftutbygging. Rapporten viser at konsekvensene berører et betydelig større areal enn det NVE legger til grunn og referert av vindkraftbransjen.

 

Forfattere: Bård S. Solem og Arne Røyset

ISBN: 978-82-691830-0-9

Vindkraft på bekostning av samisk reindrift?

Rapporten handler om hvordan FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 anvendes av konsesjonsmyndighetene ved behandling av vindkraftverk i reinbeiteområder. Rapporten viser at artikkel 27 i utgangspunktet gir et godt rettslig vern for reindriften og dens beitearealer, men at vernet artikkelen gir, ikke får vesentlig anvendelse i konsesjonsmyndighetenes praksis her i landet.

 

Forfatter: Ida Sofie Mienna Olsen

ISBN: 978-82-691830-1-6