[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″]

Klimaendringer har medført søkelys på energi.

Vindkraft er betraktet som fornybar energi, men utbyggingene har vist seg å ha store konsekvenser for bl. a. helse, livskvalitet, beitenæringer og tap av naturmangfold. FNs naturpanel IPBES angir at arealinngrep og tap av naturmangfold er en større trussel mot livet på jorden enn klimaendringer. Inngrepene og naturtap er irreversibele og ikke fornybare.

I Norge er det i skrivende stund gitt omlag 100 konsesjoner, hvorav en tredel er satt i drift, og 15 er under bygging. Protestene øker i takt med at konsekvensene viser seg fram.

Motvind Norge mener vindkraftutbygging ikke er svaret på klimaendringer. Vårt mål er å stanse utbyggingene i Norge.

Motvind Norge sin rapportserie «Vindkraft» søker å øke kunnskapsgrunnlaget om vindkraft. Samtidig vil informasjonen implisitt vise at beslutningsgrunnlaget for konsesjonene som er gitt, er mangelfullt og også feilaktig.

[/col] [/row] [row] [col span=»4″ span__sm=»12″] [ux_image_box img=»3862″ image_size=»original» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/Hvor-stort-areal-blir-berørt-av-vindkraftverk-red.pdf» text_align=»left»]

Hvor stort areal blir berørt av vindkraftverk?

Rapporten setter søkelyset på ulike arealbegreper som viser konsekvensene av vindkraftutbygging. Rapporten viser at konsekvensene berører et betydelig større areal enn det NVE legger til grunn og referert av vindkraftbransjen.

 

Forfattere: Bård S. Solem og Arne Røyset

ISBN: 978-82-691830-0-9

[/ux_image_box] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [ux_image_box img=»3863″ image_size=»original» link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/02/Vindkraftverk-pa%CC%8A-bekostning-av-samisk-reindrift.pdf» text_align=»left»]

Vindkraft på bekostning av samisk reindrift?

Rapporten handler om hvordan FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 anvendes av konsesjonsmyndighetene ved behandling av vindkraftverk i reinbeiteområder. Rapporten viser at artikkel 27 i utgangspunktet gir et godt rettslig vern for reindriften og dens beitearealer, men at vernet artikkelen gir, ikke får vesentlig anvendelse i konsesjonsmyndighetenes praksis her i landet.

 

Forfatter: Ida Sofie Mienna Olsen

ISBN: 978-82-691830-1-6

[/ux_image_box] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [ux_image_box img=»4568″ link=»https://motvind.org/motvindrapportene/motvindrapport-nr-3/»]

Vindkraftindustri eller reindrift?

En stor del av vindkraftutbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur. Naturvernforbundet i Ávjovárri (Guovdageaidnu og Kárášjohka) har i samarbeid med Motvind Norge kartlagt situasjonen rundt vindkraftindustri i reindriftsområder. Dette er første gang reindriftas egne erfaringer med vindkraftindustri er undersøkt; det gjelder så vel erfaringer med konsesjonsprosessen, anleggsfasen som driftsfasen.

Kortversjon av rapporten, dvs. Del A, foreligger også på samisk og engelsk.

Motvindrapport nr. 3: Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby: Vindkraft eller reindrift?
Motvind Norge, juni 2020
ISBN 978-82-691830-3-0 (Digital)

[/ux_image_box] [/col] [/row]