Naturen trenger et forsvar – Norge trenger ei miljøklagenemnd

Grønn omstilling må handle om å forvalte bedre, ikke å forbruke mer!
I Norge er naturen så godt som rettsløs. Sverige har hatt uavhengig miljødomstol og Danmark miljøklagenemnder i mange år og med gode erfaringer. Vi krever at Norge innfører en ordning med miljøklagenemnd! Snarest!


Naturen har ikke noe vern, og arealene blir forringet og ødelagt i et stadig hurtigere tempo. Norge har sammen med 183 andre land underskrevet FNs konvensjon om biologisk mangfold, likevel har Norge ikke oppfylt et eneste av de 20 målene. Forvaltningen har ikke vist forståelse for verdien av natur eller betydninga av naturtap. Hvert år fattes tusenvis av vedtak som berører arealer og gir irreversible naturinngrep, mens både rettslig og forvaltningsmessig kontroll så og si er fraværende, jfr. prosessene rundt vindkraft og linjenett.

De som berøres er marginalisert, og for hvert kraftprosjekt som dukker opp må frivillige og rettighetshavere kjempe for å forsvare sin natur, mens lokalsamfunnene splittes, år ut og år inn. Dette er uverdig, og det er langt fra bærekraftig. I Naturfilmkanalens Folkeopprøret ser vi folk landet rundt reise seg til forsvar for naturen og mot vindkraft og kraftspekulasjon. 

En miljøklagenemnd er en domstolslignende nemnd med bred kompetanse på natur og naturrett og som kobles tidlig inn i sakene. Å fremme saker for ei slik nemnd skal være overkommelig for dem som klager. Om forslaget om miljøklagenemnd, les Naturen er i praksis rettsløs, vi trenger en miljøklagenemnd i Motmeldinga Energi og Natur.