Nei til havvind – nå!

Hvis vi mener noe med økt vern av havet, må vi starte i dag!

Satsingen på havvind må stanses inntil det kan dokumenteres at utbygging av vindkraft til havs er bærekraftig og ikke er til skade for økosystemene. Føre-var prinsippet slik det er nedfelt i norsk lov og gjeldende EØS-rett må legges til grunn og håndheves. Ulike næringer må involveres, deres interesser må hensyntas og avklares.

Havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må få en fremtredende og avgjørende rolle ved forskning, konsekvensutredninger, kvalitetssikring og beslutninger.

Før det eventuelt kan gis konsesjoner, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier, rettigheter og det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer. 

Motvind Norge har siden etableringen fokusert på å stanse utbygging av vindkraft på land i Norge. Enorme og unike kyst- og fjellområder er rasert, reinbeiteområder er tapt med dramatiske konsekvenser for reindrift som næring og for samisk kultur, rødlistede arter har mistet sine leveområder, og mange lokalsamfunn er blitt splittet. Denne kampen er ikke vunnet enda, men mye er oppnådd, og vi har høstet dyrekjøpt erfaring og kompetanse. 

Erfaringene fra utbygging på land og tildelte konsesjoner i kystnære områder er at det må gjennomføres langt grundigere – og uavhengige – konsekvensutredninger. Hensynet til liv og artsmangfold, i og på havet, må tillegges avgjørende vekt. Før det eventuelt kan gis konsesjon, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier og hele det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer. Det minnes også om at Norge ved statsminister Erna Solberg har tatt internasjonalt lederskap for vern av verdens hav. 

Utbygging av havvind skal ikke hindre at historiske fiskeriinteresser kan videreføres, og viktige gyte- og oppvekstområder for fisk vernes. Motvind Norge gir sin fulle støtte til norsk fiskerinærings syn på eventuell utvikling av havvind, og støtter de krav og råd som Havforskningsinstituttet retter til myndighetene.

Med bakgrunn i våre erfaringer med utbygging av vindkraft på land mangler vi nødvendig tillit til konsekvensutredninger og beslutningsprosesser for vindkraft til havs og på kysten. Havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må derfor få en fremtredende og avgjørende rolle ved forskning, konsekvensutredninger, kvalitetssikring og beslutninger.

Hvis vi mener noe med økt vern av hav må vi starte i dag!