engerfjellet-nord-odal-2

Nord Odal vindkraftverk anmeldt

Odalen vindkraftverk er eiet av Viken fylkeskommune (51 prosent), som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. juli 2020

Del:

Odalen vindkraftverk er eiet av Viken fylkeskommune (51 prosent), som sammen med KLP (49 prosent) etter at det tyske selskapet RWE nylig solgte seg ut. Foto: Dag Dæhli

Motvind Norge og Motvind Nord Odal har 13. juli 2020 sammen med berørte parter anmeldt Odal vindkraftverk AS for å ha startet anleggsarbeid uten å ha innhentet nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Vindkraftverket meldte oppstart av anleggsarbeidet 18. mai 2020. Konsesjonen fra NVE ble først gitt  25. mai d.å.

Siden har anleggsmaskinene startet transformering av over 20 km2 natur som skal ende opp som et vindindustri-anlegg på Songkjølen og Engerfjellet, med 34 bevegelige turbiner med en maksimal høyde 217 meter, plassert på høydedrag.

Alt er klart for storsatsing på vindkraft i Nord-Odal, meldte konsernsjef Eskil Lund Jensen i  Akershus Energi 24. mai. Odalen vindkraftverk er eiet av Viken fylkeskommune (51 prosent), som sammen med KLP (49 prosent) etter at det tyske selskapet RWE nylig solgte seg ut.

Etter bokstavlig talt å ha møtt motvind fra alle kanter forsøker selskapet med avokathjelp å ta «snarveger» inn i naturområdene i Nord-Odal, og  startet sprengningsarbeidet midt i hekke- og yngletiden.  Odalen vindkraftverk har tydeligvis ikke oppfattet plikten energiminister Tina Bru snakket om etter at stortinget 19. juni d.å. etter voldsomme protester og aksjoner landet rundt, instruerte regjeringen om å gå gjennom og kontrollere lovligheten av gitte vindkraftkonsesjoner . «Enhver tiltakshaver med konsesjon etter energilovgivningen plikter på vanlig måte å avklare og innhente tillatelser etter annet lovverk.»

Politistyrker er satt inn mot lokalbefolkningen for å beskytte vindkraftselskapet, lokalbefolkningen mener å ha krav på politiets beskyttelse mot naturinngrep i strid med norsk lov.

Selskapet har brutt Plan- og bygningslovens § 26-1. Det er krav om søknad etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m, og det er ikke unntak for søknadsplikt selv om det foreligger vedtatt statlig arealplan. Eiendomsendring kan ikke matrikuleres (ml. § 10 første ledd) med mindre tiltak er omsøkt og tillatelse er gitt. Myndighet er delegert kommunene direkte etter Plan- og bygningsloven og ligger utenfor Energilovens rekkevidde.

Pbl § 26-1 ble styrket ved revisjonen av loven i 2008 og ligger ikke inn under kommunens frie skjønnsutøvelse. Dette er bekreftet både i forarbeidene og i høyesterettsdommer. I de tilfeller det ikke er vedtatt statlig plan, vil tiltaket i tillegg kreve dispensasjon.

Selve bestemmelsen er sterk slik at det for kommunene er enkelt å begrunne et avslag som holder både ved klage og i en rettssak. Krever tiltaket i tillegg dispensasjon, kan du stort sett bruke det meste av plan- og bygningsloven til å begrunne avslaget.

Mange kommuner er blitt forledet til å ikke kreve eller har unnlatt å kreve søknad.

Motvind Norge setter fokus på denne saksbehandlingsfeilen som ser ut til å forekomme gjennomgående. Saker om manglende godkjenninger og ulovlige tiltak gis oppfølgning enten fra politiet eller ved at fylkesmannen griper inn og ber kommunen iverksette ulovlighetsoppfølgning.

Brev er sendt Fylkesmannen i Innlandet med anmodning om å instruere Nord-Odal kommune til å iverksette plikt til ulovlighetsoppfølgning. For å avgrense skadeomfanget har vi anmodet Fylkesmannen om å gi saken prioritet.  

Anmeldelse av Nord Odal vindkraftverk av 13. juli 2020

Brev av 13. juli 2020 til fylkesmannen i Innlandet

Pressemelding

Nye innlegg