Tonstad, hytte og turbiner

NVE om Tonstad: 29 eiendommer over støygrensen er greit

I den ellers fredelige førjulstida kom et vedtak fra NVE […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

5. januar 2021

Del:

I den ellers fredelige førjulstida kom et vedtak fra NVE den 17’de desember. Dette var et svar på en klage fra Sirdal kommune, sendt 7. mai, 2020, så vi skjønner at dette var et problem for energimyndighetene å få svart ut.

Det dreier seg om Tonstad vindkraft, anlegget som fikk konsesjon til tross for at det var i miljøkategori D, stor konflikt med øvrige natur- og kulturhensyn. Det ligger i et nydelig heimoråde, rett over i Agder fra Rogaland, og i tillegg til det ødelegger for hytter og fritidseiendommer i området. Dette er ingen rikmannshytter, sånn som investorer og direktører bygger dem, dette er mer eller mindre selvlagde støler og tømmerhytter, uten vei og andre unødvendige inngrep.

Den ene jakt- og fiskehytta er blitt liggende inne i anleggsområdet.

29 av disse eiendommene kommer over den tillatte støygrensen på Lden 45 dBA, en grense som er satt slik at mellom 1 av 4 og 1 av 5 bil bli sterkt plaget. Et område med slik støy vil være uegnet for fritid og rekreasjon, hvilket igjen vil gjøre hyttene og fritidsboligene uegnet for sitt formål.

Det er uakseptabelt at den norske stat legger til rette for en slik praksis. Særlig når vi vet at vedvarende støyplager går ut over folks helse, og at utbyggingene skjer på måten det gjør for at investorene skal tjene enda mer penger. Tonstad vindkraft er eid av franske Engie, som i 2019 omsatte for 60 milliarder euro. De skulle ha penger nok.

Praksisen er kun mulig fordi den norske stat i årevis kun har lyttet til vindkraftens interesseorganisasjoner, med Norwea i spissen, og aldri har realitetsbehandlet øvrige klager og innsigelser, og i mange tilfeller heller ikke har gitt ordentlig klageadgang. Nå tvinger det seg frem.

Hele området er tapt som natur- og friluftsområde. Turbiner og kraftledninger dominerer det en gang frie og åpne landskapet.

Klagen fra Sirdal kommune er knallsterk, og egentlig bare begynnelsen til hva som nå vil skje etter hvert som konsekvensene av de hode- og hjerteløse utbyggingene rundt omkring i hele landet åpenbarer seg. Forsvaret fra NVE, i det de oversender klagen til videre behandling i OED, er derimot syltynt.

Jeg sakser noen av de mest hårreisende punktene, vår statsforvaltning får seg til å skrive. Dette er fra vedtaket av 27.02.2019, der OED legger føringer for den videre oppfølgingen av støyvilkåret. Jeg tar med hele vedtaket, og uthever i fet skrift hva som er spesielt viktig.

«Departementet konstaterer at dokumentasjon og avbøtende tiltak forbundet med støy i henhold til konsesjonsvilkårene skulle vært fremlagt med detaljplanen, men at dette ikke er gjort. Departementet konstaterer imidlertid at NVE forutsetter fremlagt for godkjenning en egen tiltaksplan for støy og skyggekast. Departementet presiserer at arbeidet med selve vindkraftverket ikke kan igangsettes før dette er oppfylt. Med bakgrunn i vilkåret og vurderingene overfor, finner departementet at en oppfølging av støyvilkåret i tiltaksplanen må inkludere:

  • En oversikt over alle bygninger berørt av støy over grenseverdiene,
  • En oversikt over hvilke av disse bygningene som eies av grunneiere innenfor planområdet med avtale med TV, og som derfor ikke krever videre oppfølging etter konsesjonsvilkåret,
  • En gjennomgang av hvilke gjenværende bygninger som TV mener ikke har støyfølsom bruk,
  • En oversikt over gjenværende fritidsboliger der det er inngått avtale om avbøtende tiltak,
  • En oversikt over gjenværende fritidsboliger der det ikke er inngått avtale om avbøtende tiltak og med forslag til hvordan dette kan avbøtes,
  • En oversikt over de berørte fritidsboligenes plassering som omfattes av ovennevnte strekpunkt, en vurdering av hvordan støynivået kan bringes under grenseverdiene for disse og ev. en forklaring på hvorfor dette ikke er forenlig med etableringen av vindkraftverket, jf. bestemmelsen om vindkraftverkets realiserbarhet.»

Vi kan allerede i starten se hvordan vindkraften oppfører seg når den har statsmakten på lag. Det skulle vært fremlagt dokumentasjon på avbøtende tiltak i henhold til konsesjonsvilkårene allerede i detaljplanen, men utbygger gir F.., og slipper unna med det. Fordi energimyndighetene er på vindkraftens side, og ikke innbyggernes, og fordi Regjeringen holder sin hånd over dem, og Stortinget lar det skje.

I uthevet skrift står det at arbeidet med selve vindkraftverket ikke må igangsettes før dette er oppfylt, at det finnes en tiltaksplan, som NVE til og med forutsetter at det gjør. Noen tiltaksplan finnes ennå ikke, og arbeidet med vindkraftverket ser vitterlig ut til å være i gang, og vel så det, i det vi kjører på anleggsveiene og ser de spinnende turbinene.

https://fb.watch/2PP0eR7pYP/

I et rettssamfunn, der folks rettigheter ble ordentlig ivaretatt, skulle ikke dette være mulig, men i vindkraftens verden gjelder ingen regler som kan hindre en utbygging, og de eneste rettighetene som virkelig teller er utbyggers rett til å realisere konsesjonen på en (eventyrlig) lønnsom måte. Det er den eneste rettigheten respektert og ivaretatt. Og ord mister sin mening, vindkraften med energimyndighetene har definisjonsmakten og tolkningsmakten, og da kan vi se følgende kringlevridninger:

OED skriver i sin vurdering at «arbeidet med selve vindkraftverket ikke kan igangsettes før …». I ettertid har NVE avklart denne setningen med OED. Den skal forstås som at «anlegget ikke kan settes i drift før tiltaksplan er fremlagt NVE for godkjenning». NVE har i epost av 15.03.2019 formidlet denne presiseringen til Tonstad vindpark AS (TVAS).

Den er drøy. At «arbeidet med selve vindkraftverket ikke kan igangsettes før…» blir presisert til at «det ikke kan settes i drift før…», eller det at de skriver «arbeidet ikke kan begynne før…» betyr egentlig at «arbeidet ikke kan bli ferdig før…». Dette er svart på hvitt norsk statsforvaltning anno 2020.

Noen av hyttene. De ligger så diskret i terrenget at de knapt er synlige. Grusen fra turbinoppstillingsplassen derimot…

Og det er selvfølgelig en katastrofe. Meningen med at arbeidet ikke kan begynne, er selvfølgelig at så omfattende arbeider med så vidtrekkende følger ikke kan igangsettes, før det er helt avklart at det kan gjennomføres lovlig og forsvarlig. Nå har hele utbyggingen med alle ødeleggelsene skjedd, og anleggene står der, det produserer strøm til og med.

KraftverknavnFørste ‘dim_anlegg'[Fylke]KommuneProduksjon oppstartInstallert effekt [MW]Middelproduksjon [GWh]Antall turbiner
LindesnesAgderLindesnes20197,2262
ListaAgderFarsund201271,322031
TonstadAgderSirdal2019208,367051

Fra https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/

Hva som egentlig har skjedd, og som Sirdal kommune reagerer på, naboer og berørte reagerer på, og alle som egentlig skjenner saken, reagerer på, er at vanlige mennesker blir fremlagt avtaler etter at anlegget er bygget, med beskjed om at dette må de skrive under på. De berørte får ingen profesjonell hjelp i møte med sin svært profesjonelle motpart, og om de underskriver avtalen, så er løpet kjørt for all fremtid. Da frasier de seg og sine etterkommere alle rettigheter til å klage på noe som helst, mot en engangssum betalt ut nå. Lar de være å skrive under, så vil jo likevel anlegget stå der og snurre, og ødelegge eiendommen, naturområdene og livene deres.

Naturødeleggelsene er like store på Tonstad, som overalt hvor vindkraft bygges i Norge.

Hvordan kan en slik praksis være mulig? Det er av samme årsak som seksjonssjef for vindkraft i NVE i årevis samtidig kan være ridder av vindkrigarkorset med sverd og diamant, uten at verken Regjering eller Storting løfter en finger. Først nå har kommunene begynt å røre på seg, de som har ansvar for støyforurensing og helse til sine innbyggere, og ser på dette som vel så viktig oppgave å ivareta, som avkastningen til utenlandske megafond.

Regjeringen med partiene Høyre, Venstre og KRF vil i et valgår kjøre en kynisk tilnærming til dette, og holde en beskyttende hånd over energimyndighetene og de vanvittige feil som er gjort. Det er delt ut konsesjoner for vindkraft, som aldri i verden skulle vært utdelt, og som ville vært stoppet om forvaltningen gjorde jobben sin, fulgte regelverket og gav berørte parter reell klagemulighet – før anlegget var ferdig bygget. Nå leker de med folks helse, og ofrer den, heller enn å forsøke å rette opp i feilene som er gjort.

Nå som skandalen får fortsette, blir alt bare verre. Det er et velment råd å lytte til kommunene, til innbyggerne, og til de berørte. Jeg håper det er stemmer innad i regjeringspartiene, som ser katastrofen de er med på å forvalte, og hva dette gjør med landet vårt. Det kan ikke fortsette. OED kan gjøre som NVE ikke gjorde, og ta kommunens klager til følge. De skal representere folket, og ikke vindkraften.

Det idylliske landskapet før vindkraften tok det. Også på dette bildet er ei hytte. Og 1 av 51 turbiner på det gigantiske industriområdet dette naturområdet nå er gjort til.

Dokumenter:

Lenke til konsesjonssak, NVE: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A-6&id=185