nve-haramsøya-04.03.21

NVE på Haramsøya: «Ingen vesentlige avvik»

Torsdag 4. mars 2021, vel 8 måneder etter anleggsstart, kom NVE til Haramsøya på tilsyn med arealbruk og terrenginngrep i Haram vindkraftverk.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mars 2021

Del:

Fra dagens pressekonferanse. I surt vintervær hadde vel femti øyfolk møtt fram, og flere hadde tatt seg fri fra jobb. Fra media var NRK Møre og Romsdal, Sunnmørsposten, Nordre (Haramsnytt) og Bygdebladet. Foto: Anne Grete Johnsen.

Torsdag 4. mars 2021, vel 8 måneder etter anleggsstart, kom NVE til Haramsøya på sitt tilsyn med arealbruk og terrenginngrep i Haram vindkraftverk. – Ingen vesentlege avvik, var konklusjonen etter befaringa på fjellet. Før befaringa på fjellet hadde styret i Nei til Vindkraft på Haramsøya møte med NVE og pressekonferanse utenfor Austnes Bygdestove.

Kl. 9:00 møttest styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøya og NVE.  
I møtet deltok Birgit O Kjerstad, Jørgen Åkre og Oddny Halkjelsvik fra styret Nei til Vindkraft på Haramsøya samt Jill Smith og Sissel Lorgen Giske og leiar for Ytre Haram Vasslag Harald Olav Haram.

Fra NVE møtte Øyvind Leirset som er seksjonssjef miljøtilsyn energianlegg samt Vebjørn Schiager og Inger Helene Waagaard Riddervold.
Kl. 10:00 arrangerte styret pressekonferanse utenfor Austnes Bygdestove. I litt surt vintervær hadde vel femti øyfolk møtt fram, fleire hadde tatt seg fri fra jobb. Fra media var NRK Møre og Romsdal, Sunnmørsposten, Nordre og Bygdebladet.Styret er godt nøgde med oppslutninga om møtet og pressekonferansen.

NVE på miljøtilsyn fant ingen vesentlege avvik!
Miljøtilsynet skal kontrollere at utbygging skjer i samsvar med de 25konsesjonsvilkåra og godkjent MTA-plan og MTA-plan veileder. 

– «Sjøl om vi ikkje hadde store forventningar, var vi spente på om NVEs miljøtilsyn ser det vi ser», sa Birgit Kjerstad.

Rettsaka
Øyfolket opplever det lite tillitvekkende at det ikke blir vedtatt anleggsstopp når: 

  • den formelle prosessen ikkje er ferdig
  • saka er brakt inn for domstolene
  • nye festetomter og avtaler knytt til desse ikkje er i orden / matrikulert
  • søknad om arealendring ikkje er behandla etter plan- og bygningsloven/jordlova
  • det ikkje er søkt utslippstillatelse etter forureiningslovverket

Nei til vindkraftverk på Haramsøya har saksøkt staten om gyldigheta av anleggskonsesjon for bygging og drift av vindkraftverk på Haramsøya. Rettssaka starter i Sunnmøre tingrett 24. mars, og det er satt av tre dagar.
Om du vil støtte Spleis Hovedrettssak Haramsøy

Øyfolket sitt tilsyn
– Formuleringene i MTA-planen var svært vide, og det vart gjort fleire større endringar i planane etter at MTA planen var godkjent 24.03.2020. Først i søknad om endring av MTA plan vart masseuttak og behov for areal oppe på fjellet definert, og inngrepssonene vart endra så seint som i oktober 2020.

Klagebehandlinga om godkjent endra MTA-plan framstår som en skinnprosess i og med at klagebehandlinga tek lang tid medan godkjenningar av søknader frå utbygger går i rekordfart.  Birgit Kjerstad er klar i sin tale.

NTVH nytta høvet til å gje innspel på konkrete forhold som tilsynet burde vere ekstra obs på når dei skulle gjennomføre synfaringa. Dette gjaldt turstiar og korleis desse er gravd av, tilsigsområder for drikkevatn, dei knappe avstandane og fare for iskast mot vegen i Håvika, samt inngrep i myr og vurdering av CO2 utslepp som fylgje av dette.  Vi viste film som dokumenterer kraftig støy under arbeid på turbinpunkt 2 og var sterkt kritiske til at det ikkje var teke omsyn til ørnereir på vestsida då NVE lempa på restriksjonane for å utføre arbeid ut mot naturreservatet tidlegare i år.

Vi var tydelege på at vi meiner at arbeidet ved masseuttaket ved T 7 er gjort utan gyldig konsesjon etter minerallova, og at vi reagerer sterkt på at arbeidet fekk starte opp før slik avklaring var gitt av Mineraldirektoratet. NVE godkjende uttaket same dag som det var sendt brev til Mineraldirektoratet om saka, altså utan  avklaring av konsesjonsplikt etter Minerallova. Vi stilte spørsmål ved NVE sin heimel til å gjere unntak frå konsesjonsplikta etter minerallova, ei lov NVE ikkje forvalter.

Vi peika og på at konsesjonen etter energilova ikkje har forsvarleg handsaming av grunnforhold og drikkevatn, og at dette kjem av den manglande konsekvensutgreiinga. Vi uttrykte sterk bekymring for forureiningsfare av grunnvatn i og med det er dårleg fjell i soner tvers over fjellet. Ved T6 er det no klart at det må nyttast gravitasjonsfundament, fordi fjellet er dårleg.

Vi brukte tid på manglane ved rapporter om støy og folkehelse. På korleis manglande varsling av berørte parter har store negative konsekvenser for sosiale forhold og relasjoner i lokalsamfunnet, og at folkehelse handlar om mykje meir enn å rekne ut støy under ein grenseverdi. Miljøtilsynet var tvert avvisande til å kreve nye støyrapporter sjølv om vi peika på dokumenterte forhold som støyrapporten ikkje har teke nok omsyn til. Dei viste berre til NVE sine vedtak om å måle støyemmisjon i etterkant.

Kontakt for Nei til vindkraftverk på Haramsøya 
Birgit Oline Kjerstad – mobil: 481 11 549, leder 
Aina M. H. Hauge – mobil 913 38 497, pressekontakt

NVE møtte vindkraftmotstanderne på Haramsøya: – Det er klart det gjør inntrykk

Nyheter fra Møre og Romsdal: https://tv.nrk.no/se?v=DKMR98030421&t=179s

Nye innlegg