Tårnfalken lever farlig. Jan Egil Eilertsen

Nye vedtekter i Motvind Norge

Motvind Norges aller første landsmøte ble avholdt på Frøya, hvor […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. april 2022

Del:

Motvind Norges aller første landsmøte ble avholdt på Frøya, hvor dette bildet er tatt. Tårnfalken lever nå farlig. Årets landsmøte gikk av stabelen i Tysvær. Foto: Jan-Egil Eilertsen


Motvind Norges fjerde landsmøte gikk av stabelen i Tysvær 2. og 3. april i år. Vedtektene som ble vedtatt gjengis i sin helhet i dette innlegget.

Revisjoner:

1.Første gang vedtatt på Landsmøte 16. november 2019
2.Presisering i §2: Kommune er endret til Oslo
3.Presisering i §13, (tidligere §10): 1’ste ledd 2’de pkt. vedr. mottak av refusjon for tapt inntekt. Godkjent på ekstraordinært Landsmøte 7. november 2020
4.Ny §14, (tidligere §11): Vedtatt på Landsmøtet 24. april 2021
5.Nytt sett av vedtekter vedtatt på Landsmøte 2. – 3. april 2022

§1 Navn

Organisasjonens navn er: Motvind Norge.

§2 Kommune

Motvind Norge er registrert med forretningsadresse i Oslo kommune.

§3 Formål

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, relevante nasjonale minoriteters samt urfolks og reindriftsnæringenes rettigheter.
Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.
Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig

§4 Medlemskap og kontingent

Motvind Norge er en landsdekkende organisasjon med medlemskap for personer som støtter formålet i §3.
Motvind Norge og dets medlemmer handler og uttaler seg i tråd med formålet og vedtektene.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent for gjeldende år har ikke stemmerett eller andre rettigheter.
Kontingent fastsettes av Landsmøtet og betales innen 1. mars hvert år.
Medlemsregisteret driftes sentralt. Det skal sendes ut informasjon og kontingentfaktura minimum 4 uker før innbetalingsfristen.
Medlemskapet er personlig.
Bedrifter, institusjoner, organisasjoner og fagforeninger kan være støttemedlemmer. Styret fastsetter kontingenten. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Motvind Norges organer på noe plan eller innflytelse over politikk og prioriteringer, men medfører at støttemedlemmene jevnlig får tilsendt informasjon fra Motvind Norge.
Medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad, kan ekskluderes etter retningslinje utarbeidet av Styret. Vedtak om eksklusjon fattes av Styret med 2/3 flertall. Avgjørelsen kan ankes inn for Landsmøtet.

§5 Motvind Norges organer

Motvind Norge er organisert i Regionlag. Disse kan organiseres etter de nye eller gamle fylkesgrensene, eller med andre regionale tilpasninger etter avtale med – eller ønske fra – Lokallag, dog på en slik måte at hele landet er dekket. I regioner der det bare er ett lokallag vil dette også fungere som regionlag.
For alle valgte organer skal det tilstrebes at begge kjønn er representert med minst
40 prosent hver. Styret skal være spredt geografisk sammensatt.

Vindturbiner ruver over huset til Anne Grubba Bottenvik på Frøya. Foto: Steven Crozier


Motvind Norges sentrale og besluttende organer er Landsmøtet og Styret
Motvind Norges rådgivende organ er Landsrådet
Lokale organer:
Regionlag Registreres i Brønnøysundregisteret, samarbeider med Motvind Norge og følger opp sentrale vedtak og de tiltak som er aktuelle for regionen, bl.a. koordinering av Lokallagenes virksomhetLaget har tilgang til Motvind Norges medlemsregister for sin region ihht gjeldende personvernregler.
Lokallag Organisert etter geografiske og stedlige forholdLaget har tilgang til Motvind Norges medlemsregister for sitt område ihht gjeldende personvernreglerGodkjent av regionlaget
Region-/lokallagene tilslutter seg Motvind Norges formål og kan vedta lokale tilpasninger i sine vedtekter. Disse kan ikke være i strid med norsk lov eller med Motvind Norges vedtekter.
Regionlagene avholder årsmøter i rimelig tid før Landsmøtet slik at fristen for oversending av forslag til Landsmøtet kan overholdes. Alle medlemmer i regionen har møte- stemme- og forslagsrett på årsmøtet. For å ha møte- stemme- og forslagsrett må man være innmeldt i Motvind Norge minst 6 uker før Regionlags-årsmøtet. Innkalling sendes ut minst 4 uker før møtedato. Dagsorden med saksliste skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Eventuell handlingsplan
 • Innkomne forslag og forslag til behandling på Landsmøtet
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Valg av leder og styre
 • Valg av varamedlemmer
 • Valg av revisor
 • Valg av delegater til Landsmøtet

Listen kan utvides.


Motvind Norge advarte tidlig om avskalling fra vindturbiner. Bildet viser en turbin på Frøya få år etter at den ble installert. Foto: Jørn Are Johansen

Antall delegater til Landsmøtet:

 1. Alle Regionlag har minst én delegat
 2. Styret fastsetter før hvert landsmøte et forholdstall, dvs. antall medlemmer pr. delegat ift. organisasjonens medlemstall, etter forslag fra Landsrådet

Delegatenes navn og e-post adresse oversendes Motvind Norge sentralt innen oppsatte frister.

§6 Landsmøtet

Landsmøtet er Motvind Norge sitt høyeste organ som avholdes årlig og senest innen utgangen av april. Det skal føres protokoll.

Delegatene til Landsmøtet velges av og fra regionlagene. For at et regionlag skal ha rett til representasjon må det være godkjent og opprettet minst 8 uker før Landsmøtet. På Landsmøtet møter også Landsrådets medlemmer og Valgkomité med fulle rettigheter.

Fristen for å fremme saker til landsmøtet er minimum 4 uker før møtet og sendes Styret skriftlig. Frist for endringsforslag knyttet til vedtekter er senest 4 uker før møtet.

Landsmøtet skal innkalles av Styret med minst seks (6) ukers varsel. Sakspapirene med dagsorden og saksliste skal sendes ut minst to (2) uker før Landsmøtet.

Landsmøtets oppgaver:

1.Saker
2.Valg av møteleder
3.Godkjenning av årsmelding
4.Godkjenning av årsregnskap og revisorberetning
5.Godkjenne budsjett
6.Godkjenne eventuell handlingsplan
7.Beslutte neste års medlemskontingent
8.Innkomne saker til behandling
9.Resolusjoner

Landsmøtet behandler andre saker som er foreslått av Styret, samt forslag til saker som har kommet inn fra Regionlagene. Landsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 Valg avValgperiode
1Styrets lederEtt (1) år
2Medlemmer til StyretTo (2) år
3Første, andre og tredje varamedlem til styretEtt (1) år
4RevisorEtt (1) år
5Nytt medlem/ evt. nye medlemmer til valgkomitéenSe §8

Valgperiode

 • Det skal tilstrebes å etablere en valgordning slik at ca. 1/2-parten av Styrets
 • medlemmer er på valg hvert år, dette for på den måten å sikre at ikke hele Styret kan skiftes ut samtidig.
 • Valgkomité ved komiteens leder er ansvarlig for å legge frem komiteens innstilling (se §8). Møteleder er ansvarlig for gjennomføring av valget.

Den Frøya-baserte kunstneren Linda Lind stilte ut i Tysvær i forbindelse med Motvind Norges landsmøte 2. og 3. april. Fotoet viser et av verkene som ble stilt ut.

«Screwed» (925s, polymer). Fremtidens generasjoner arver konsekvensene av nåtidens handlinger. Foto: Privat. Gjengitt med tillatelse.


§7 Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles av et flertall i Landsrådet eller et flertall i Styret eller etter krav fra minst 2/3 av Regionlagene eller etter krav fra minst 1/3 av medlemmene.

Møteinnkalling skjer med tre (3) ukers varsel, sakspapirer med dagsorden og saksliste skal sendes ut minst to (2) dager før møtet. Delegatvalg og vedtak skjer etter de samme regler som for ordinære Landsmøter. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

§8 Valgkomité

 • Komiteen består av 3 – 5 medlemmer som etter forslag fra Landsrådet (se §10.7) velges på Landsmøtet (se §6 pkt. ii).
 • Ved sammensetning skal det tilstrebes best mulig geografisk dekning, balansert kjønns- og aldersfordeling samt en bredest mulig representasjon fra organisasjonens Lokallag/styrende organer.
 • Valgperioden i komiteen er tre (3) år. Kontinuitet og overlapping blant medlemmene sikres ved rullering slik at det årlig velges 1 – 2 nye medlemmer og medlem med endt valgperiode fratrer. Fratredende medlem kan ikke ta gjenvalg samme år.
 • Komiteen skal innstille kandidater til alle verv utenom medlemmer av utvalg (se §12.4) og valgkomité (se §10.7).
 • Valgkomiteens innstilling sendes medlemmene før Landsmøtet med samme frist som for utsending av sakspapirene (se §6).
 • Valgkomiteens innstilling med begrunnelse gjennomgås av komiteens leder på Landsmøtet (se §6).
 • Medlem av komiteen på tredje året i sin valgperiode regnes som komiteens leder.

§9 Landsrådet

 • Landsrådet er rådgivende til Styret, og har i tillegg en viktig oppgave i å bidra til god kontakt mellom medlemmene og Motvind Norge sentralt
 • Landsrådet består av Styret i Motvind Norge samt lederne av alle Regionlag. Daglig leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
 • Innkalling og foreløpig dagsorden skal sendes ut 2 uker før møtet. Sakspapirene og endelig dagsorden sendes ut 1 uke før møtet
 • Landsrådet møtes så ofte Styret finner det nødvendig og minst 2 ganger årlig eller når minst 1/3 av Landsrådets medlemmer krever det
 • Møtene ledes av Styreleder. Landsrådet kan fatte vedtak i saker der man ønsker å rådgi Styret. Det skal føres referat fra møtene

§10 Landsrådets arbeidsområder

Landsrådet skal:

 • Evaluere status og fremdrift ift formålsparagraf og planer, og foreslå evt. endringer i prioriteringer
 • Behandle foregående års regnskap og årsberetning i god tid før Landsmøtet
 • Behandle kontingentsatser, samt foreslå evt. kontingentfordeling mellom sentral organisasjon og Region-/Lokallag
 • Behandle og kommentere strategi, arbeidsplaner og budsjett
 • Kunne anmode Styret om å nedsette utvalg, foreslå medlemmer og utvalgets mandat
 • Rådgi i vedtak om eksklusjon/suspensjon ved evt. anke (se §4)
 • Innen 8 uker før Landsmøtet skal avholdes:
 • Foreslå nytt medlem/nye medlemmer til valgkomiteen (se §8)
 • Foreslå forholdstall, dvs antall medlemmer pr. delegat som kan velges til Landsmøtet (se §5)

§11 Styret

Motvind Norge har et Styre med 5 – 7 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv i vedtak, men leder velges av Landsmøtet.

 Styret består av:
1Leder
2Nestleder
3Styremedlemmer
4Varamedlemmer
 • Det er møteplikt til Styret. Uteblir et medlem fra tre (3) møter etter hverandre uten meldt forfall, kan medlemmet utelukkes fra Styret. Et varamedlem i prioritert rekkefølge som valgt av Landsmøtet, rykker opp som fast medlem av Styret
 • Styret har møter når leder eller minst to (2) medlemmer ber om det, innkalling skjer skriftlig med minimum tre (3) dagers varsel. Styret har møter så ofte som saksmengden krever, minimum én gang pr. måned
 • Møtene ledes av Styrets leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. For å være vedtaksført må minst 2/3 av styrets medlemmer være til stede. Det skal føres referat fra møtene
 • Varamedlemmer har møterett, men ikke plikt – men varamedlem skal innkalles dersom fast medlem av Styret har meldt forfall og varamedlem har da møteplikt. Innkalling skjer i prioritert rekkefølge som valgt av Landsmøtet. Varamedlem har fulle rettigheter i Styret kun i det tilfellet der man møter som stedfortreder for et fast styremedlem

Er det meningsforskjeller i Styret så har mindretallet rett til å søke Landsrådet om råd i følgende saker:

Eksklusjon/suspensjon av medlemmer og tillitsvalgte
Anvendelse av Motvind Norges midler
Utskriving av ekstrakontingent
Tolking av vedtektene
Tvist mellom organisasjonsledd

§12 Styrets myndighetsområde

Styret skal:

Lede Motvind Norge og forvalte organisasjonens ressurser i samsvar med vedtektene, Landsmøtets vedtak og råd fra Landsrådet
Legge frem årsregnskap, virksomhetsberetning og årsmelding for foregående år, slik at dette kan behandles av Landsrådet i god tid før Landsmøtet. Årsregnskap og virksomhetsberetning skal være underskrevet av samtlige av styrets medlemmer som har stemmerett. Har man innvendinger mot årsregnskapet eller virksomhetens beretning så skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse om dette i årsberetningen
Utarbeide budsjett
Nedsette utvalg med medlemmer. Alle utvalg skal ha skriftlig mandat og bør minst ha én representant fra Styret. Mandatet skal være avgrenset i tid, men kan forlenges
Innstille kontingentsatser til behandling på Landsmøtet etter råd fra Landsrådet
Kalle inn Landsrådet og Landsmøtet og forberede sakene som skal behandles der
Behandle søknader fra region- og lokallag om tilskudd til aktiviteter etter innstilling fra administrasjonen
Tilsette/avsette daglig leder og andre medarbeidere i organisasjonen. Utarbeide instrukser for stillingene og redegjøre til Landsmøtet for bruken av disse stillinger
Være ansvarlig arbeidsgiver for organisasjonens medarbeidere – ansatte, engasjerte og innleide
Være ansvarlig oppdragsgiver for organisasjonens frivillige i utvalg nedsatt av Styret
Godkjenne/underkjenne et regionlags tilslutning til organisasjonen
Utarbeide og håndheve økonomi-instruks som sikrer forsvarlig bruk av økonomiske midler i organisasjonen
Behandle og gjøre vedtak om eksklusjon

§13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte som er valgt av Landsmøtet, herunder styrerepresentanter og vara representanter skal ikke motta kompensasjon for dette arbeidet. Man kan motta refusjon for tapt inntekt for arbeid utover oppgavene man er valgt for å utføre. Arbeidsomfang og kompensasjon fastsettes av og rapporteres til Styret.

I tillegg kan man motta refusjon for faktiske utgifter. Dette godkjennes av Styret.

§14 Økonomi

Alle kontingenter, sponsormidler, tilskudd og tilsvarende inntekter skal inn på bankkonto som disponeres av Styret.

Alle økonomiske disposisjoner og utbetalinger fra Motvind Norge skal godkjennes av Styrets leder og nestleder. Prokura og signaturrett er derfor gitt til Styrets leder og nestleder i fellesskap. Prokura og/eller signaturrett utover dette kan bare gis til andre etter vedtak i Styret og skal da alltid være gitt i felleskap med enten Styrets leder eller nestleder.

Det kan velges en økonomiansvarlig i Styret, og vedkommende kan da gis prokura og/eller signaturrett i samsvar med denne paragraf, 2’dre avsnitt.

Prokura og/eller signaturrett kan gis til daglig leder i samsvar med denne paragraf, 2’dre avsnitt. Dette skal da komme til uttrykk i engasjementsavtalen. Utførelse av prokura og signatur skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende økonomiinstruks utarbeidet av Styret (se §12.11). Begrensninger i forhold til salg av eiendom og retten til å representere organisasjonen ved søksmål gjelder, jf. Prokuraloven. Andre begrensninger følger av organisasjonens vedtekter.

Pengegaver kan ikke mottas på vilkår fra avsender som er i strid med formålet.

§15 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på Landsmøtet. Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når Landsmøtet heves.

§16 Oppløsning

Oppløsning av Motvind Norge avgjøres av Landsmøtet med 2/3 flertall.  Forslag om oppløsning må sendes ut med sakspapirene.

Blir oppløsning vedtatt skal det kalles inn til ekstraordinært Landsmøte minimum 3 måneder senere. For at oppløsning skal gjennomføres må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle gjenværende midler skal disponeres i samsvar med Motvind Norges formål. Landsmøtet avgjør innenfor denne rammen hva pengene skal brukes til.

Nye innlegg