Haramsoya-pressemelding-08-06-21

Nytt og utvidet innspill til energikommisjonen

På Haramsøya ble grensene for et fuglereservat flyttet på, slik […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

27. mai 2022

Del:

På Haramsøya ble grensene for et fuglereservat flyttet på, slik at Zephyr skulle få bedre plass til sitt vindkraftanlegg. Myndighetene ville ikke lytte til faglige råd fra landets ledende ornitologer. Foto: Motvind Norge


Regjeringen oppnevnte 11. februar en energikommisjon som skal «kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft». 11. mai publiserte vi Motvind Norges første innspill til energikommisjonen. I dag presenterer vi den ferdig utarbeidede versjonen som er sendt til energikommisjonen.


Vindkraftutbygging: Vindkraft er et klimapolitisk blindspor. FNs naturpanel er klare på at endret arealbruk er den viktigste årsaken til at artene nå dør ut, kanskje tusen ganger raskere enn før. Forbruk av store areal av natur og friluftsområder til vindindustri er skadelig for natur, biologisk mangfold, mennesker og vår samfunnsøkonomi. Vindkraftutbygging i Norge er svært konfliktskapende og splittende både for bygdesamfunn, politikere og befolkningen som helhet. Videre forsøk på å bygge ut mer vindkraft vil svekke tilliten til det grønne skiftet. Tillit er vår viktigste kapital for å lykkes med det grønne skiftet. Det må derfor ikke bygges mer vindkraft i Norge.

Alternativ energipolitikk: Fokus må settes på mer effektiv utnyttelse av den energien vi allerede produserer. Energieffektivisering er ett av flere sentrale virkemidler hvor potensialet innen 2050 kan være i størrelsesorden 45 TWh (vedlegg 1). Vi håper energikommisjonen vil se på og summere bidragene fra alle kilder til ny kraft og energi inkludert energieffektivisering, oppgradert vannkraft, solkraft, økt kraftproduksjon fra klimaendringer og bruk av dagens kraftoverskudd på minst 15 TWh nasjonalt. Biogass må ikke glemmes. Den har stort potensiale til å redusere behovet for kraft for transport til lands og til vanns. Vårt fremtidige behov for kraft må vurderes i lys av en slik summering som tar hensyn til det samlede potensialet disse kildene har til å øke energitilgangen. Fremtidig kraftbehov kan lett dekkes uten mer konfliktfylt og naturødeleggende vindkraft slik vi har vist i rapporten: Energipolitikk på naturens premisser, kapittel 2. som dere finner på domenet Energi og Natur.

Scenariobasert analyse: Det anbefales at energikommisjonen legger vekt på betydningen av usikre energipriser, samt usikker karbonpris og teknologisk utvikling fremover, og derfor anvender scenariobasert analyse. Ett av scenarioene bør løse det fremtidige kraftbehovet uten mer vindkraft. Økonomiske beregninger må utføres og ta hensyn til tilleggskostnader som bygging av kraftnett og kabler og ekstra kostnader som påføres kraftsystemet og kundene knyttet til variabel vindkraftproduksjon. Når det gjelder beregning av kostnader for energieffektivisering så er det viktig at man ser fremover og tar hensyn til kostnadsreduksjoner fra teknologiutvikling og oppskalering av aktiviteten. Ikke minst må verdiskapning, antall varige norske arbeidsplasser som skapes og ringvirkninger av dem være viktig i vurderingen av de forskjellige scenarioene.  En slik fremstilling vil, om gjennomført på en balansert måte, kunne gi samfunnet et utgangspunkt for å delta i diskusjonen omkring hva de beste og mest bærekraftige løsningene er for vårt fremtidige kraftbehov.

Økonomiske beregninger må utføres og ta hensyn til tilleggskostnader som bygging av kraftnett og kabler og ekstra kostnader som påføres kraftsystemet og kundene knyttet til variabel vindkraftproduksjon.

Kraftbehov: Ny grønn industri er bra! Men det store omfanget av planer om kraftkrevende industri som batterifabrikker, datasenter og hydrogenfabrikker som har dukket opp de siste to årene er svært lite realistisk. Ikke minst ettersom det viktigste konkurransefortrinnet for bygging av slike fabrikker i Norge er lav kraftpris som nå, grunnet prissmitte fra utenlandskablene, er historie. Det er selvfølgelig ikke overraskende at nå når myndighetene legger til rette for mer vindkraft så kommer det også en studie fra NORWEA som hevder vi får kraftunderskudd i 2026 og i noen år. Like før har NVE og Statnett begge i sine langsiktige kraftanalyser vært klare på at vi vil få et stigende kraftoverskudd uten vindkraft på land frem til 2040 og 50. Det er lite tillitvekkende når begge disse plutselig gjør helomvending og kommer med korttidsstudier som viser kraftunderskudd i 2026. Interessant nok sammenfaller det med NORWEA og kraftbransjens tidligst mulige tidspunkt for oppstart av ny energiproduksjon fra vindkraft. Vi advarer sterkt mot at energipolitikken baseres på estimater som overdriver fremtidig kraftbehov.

Uavhengig analysemiljø: De analyser som i dag fremlegges for kraftbehovet i Norge mangler konsistens, dokumentasjon – og altfor ofte også realisme. Dette er ett av mange funn Motvind Norge gjorde da vi analyserte og prøvde å kategorisere tallene i de studier og estimater som forelå for fremtidig kraftbehov under arbeidet med studien Energipolitikk på naturens premisser. Det er nesten umulig å sammenligne de forskjellige estimatene. Dermed tåkelegges energipolitikken vår og det blir tatt dårlige politiske beslutninger. Analysemiljøene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett er for svake og mye tyder på at de blir styrt av smale interesser. Vi anbefaler derfor at det etableres et kompetent og uavhengig analysemiljø som dekker kraftbransjen og leverer pålitelige analyser og tall til offentligheten.

Korrupsjon og miljøkriminalitet: Ved salg av vindkraftverk til utenlandske investeringsselskap skapes superprofitter som kan komme opp i tusen prosent. Slike store fortjenester skaper ubalanser i samfunnet. Bransjer og forretningsområder i samfunnet hvor slike store fortjenester forekommer tiltrekker seg kriminalitet og ulovligheter! Toppen av isfjellet i dette uvesenet er allerede synlig i Fosen dommen, omfattende brudd på lover og regler i konsesjonsprosessen, utstrakt hemmelighold, brutte løfter – og lokalpolitikere som av uforståelige grunner går imot folkemeningen og plutselig jobber aktivt for et vindkraftverk bak teppet. Det må derfor tas forholdsregler mot miljøkriminalitet, smøring og korrupsjon innen vindkraftbransjen. Det må etableres kontrollinstanser med ansvar å føre kontroll med den store pengeflyten i bransjen og sikre at lover, regler og alminnelige prinsipper for forvaltning følges. Økt åpenhet i lokalsamfunnene må også sikres – spesielt i fase null, den tidlige fasen i utviklingen av vindkraftverk hvor hemmelighold og manipulasjon fra vindkraftutbyggere florerer.

Motvind Norge arbeider ved frontlinjen i norsk kraftpolitikk hvor politikken og dens konsekvenser møter vanlige folk. Organisasjonen består av mennesker som blir berørt av vindkraftutbygging. Vi sitter på en omfattende kunnskap om konsekvensene av politikken – spesielt på vindkraft. Ingen annen organisasjon har så omfattende erfaring og kunnskap om befolkningsreaksjoner og konsekvenser fra vindkraft som Motvind Norge. Vi ber om at energikommisjonen tar våre erfaringer og innspill til følge. Det må legges til rette for en omfattende endring av energipolitikken i retning økt bærekraft slik beskrives i rapporten Energipolitikk på naturens premisser.