Det er ikke gitt at alle kommunestyrer har den faglige tyngden og selvtilliten som skal til for å argumentere imot et statlig direktorat som har fått beskjed fra politisk hold om at vi skal ha «mer av alt – raskere». Grafisk design: Motvind Norge

Nytt vindkraftregelverk vil skape nye store konflikter

Stortinget vedtok nylig at både planlegging og bygging av vindkraftanlegg […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juni 2023

Del:

Stortinget vedtok nylig at både planlegging og bygging av vindkraftanlegg skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Skal vi sikre lokal aksept, må kommunen alene ha myndighet over denne loven, mener Motvind Norge.

Etter påtrykk fra blant andre Motvind Norge, vedtok Stortinget i 2020 at vindkraftregelverket skulle strammes kraftig inn. Kommunene skulle få mer makt og naturverdier skulle tillegges mer vekt. Man skulle ta mer hensyn til reineiere og andre rettighetshavere.

Tre år har gått, og regjeringen går nå i stikk motsatt retning. De lovendringene som nylig ble vedtatt, vil verken gi trygghet til kommunene eller vern av naturen. Tvert imot vil vi få store konflikter av typen vi har sett på Fosen og på Haramsøya. Det er sjokkerende at Stortinget går med på dette, for det har ikke manglet på advarsler. Gjennom hele prosessen har Motvind Norge kommet med konstruktive forslag til hvordan regelverket for vindkraft kan bli best mulig og skape minst mulig konflikt, gjennom å flytte makt fra energibyråkratiet og vindkraftbransjen til kommunene og fagmyndigheter på natur og miljø. Dette har dessverre ikke blitt lyttet til.

 

 

De lovendringene som nylig ble vedtatt, vil verken gi trygghet til kommunene eller vern av naturen. Tvert imot vil vi få store konflikter av typen vi har sett på Fosen og på Haramsøya.

Lovendringen er en respons på to anmodninger fra Stortinget, den ene vedtatt 1. desember 2020 og den andre vedtatt 10. juni 2022. Det som konkret blir foreslått i disse to anmodningsvedtakene, er at både planlegging og bygging av vindkraftanlegg skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Motvind Norge har alltid tolket lovverket slik, men etter lovendringen vil det ikke være snev av tvil. Som en hovedregel vil det være krav om arealavklaring før konsesjoner deles ut. Kostnader i forbindelse med dette skal dekkes av det selskapet som ønsker å søke om å bygge ut. Vi i Motvind Norge ser fordelen med at fellesskapet ikke belastes. Imidlertid er det flere farer forbundet med å overlate arealplanlegging til private aktører med sterke økonomiske interesser.

 

Det er sjokkerende at Stortinget går med på dette, for det har ikke manglet på advarsler.

Lovendringen innebærer at det skal bli vanskeligere å få tillatelse til å bygge ut vindkraft i områder som ikke på forhånd er regulert for formålet. Dette i seg selv er positivt. Imidlertid er vi kritiske til at plan- og bygningslovens detaljplan skal erstattes av en mindre detaljert områdeplan, som vil gi et ufullstendig beslutningsgrunnlag for kommunen. Det at konsekvensutredningen for områdeplanen nå skal samordnes med konsekvensutredningen for konsesjonsbehandlingen, stiller vi oss uforstående til. Det sier seg selv at beslutningsgrunnlaget blir kaotisk om disse prosessene skal overlappe.

De nye lovendringene innebærer at NVE skal kunne anbefale områder for vindkraftutbygging og sende dette ut på høring, etter å ha fått samtykke fra kommunene. Motvind Norge frykter at en slik organisering i praksis vil kunne bidra til å flytte makt fra kommunen til direktoratet. Det er ikke gitt at alle kommunestyrer har den faglige tyngden og selvtilliten som skal til for å argumentere imot et statlig direktorat som har fått beskjed fra politisk hold om at vi skal ha «mer av alt – raskere». Motvind Norge støtter derfor forslaget om å opprette et nasjonalt kompetansesenter som skal styrke kommunen i møte med vindkraftutbyggere.

 

Motvind Norge kjemper for å sikre at flest mulig kommuner sier nei til alle foreslåtte vindkraftprosjekter. Bare gjennom å si tydelig nei helt fra start, kan kommunene beholde kontrollen over egne arealer.


 

 

 

Nye innlegg