Omfattende lovbrudd og ulovlig nedbygging av natur og arealer

Haramsfjellet, er et av de mange ulovlig oppførte vindkraftverkene og med store ødeleggelser av natur og lokalsamfunn som resultat. Haramsøya er et av prosjektene som Motvind Norge har fulgt sammen med den lokale aksjonsgruppa. Her er anlegget snart ferdig pynta, september 2021. Foto: Anne Grete Johnsen.

Alle tiltak som er ulovlige etter plan- og bygningsloven må stanses.
I Norge er det gitt 94 konsesjoner for vindkraft på land som dekker et planareal på ca. 800 kvadratkilometer. Store deler av dette enorme arealet er blitt, eller risikerer å bli, nedbygd ulovlig. Energimyndighetene har gjennomgående ikke fulgt kravet om at konsesjonssøknadene skal behandles etter både energiloven og plan- og bygningsloven.  Tvert imot har NVE hevdet at saksbehandlingen bare skal følge energiloven. Mange konsesjoner er gitt, ikke bare på sviktende, men på ulovlig grunnlag.

Bruddene på plan- og bygningsloven innebærer ulovlig bygging i LNFR-områder, noe som kategoriseres som miljøkriminalitet. NVEs feilaktige tolkning og autoritative formidling av regelverket er alvorlig.

Folk kjenner regelverket og vet at man må ha tillatelse før man kan skille ut tomter, gjennomføre terrenginngrep, bygge, endre bruk, etc. Dette gjelder også for vindkraftanlegg.
Når allmennheten avdekker feil og mangler ved lovavklaringen og forvaltningen svarer med taushet eller svar som mangler hjemmel i lov, kreves det oppvask  fra ansvarlig organ.

Med tilsynelatende forakt for et voksende folkeopprør og med videreføring av dramatiske rettsikkerhetsbrudd som rammer naturverdier, enkeltindivider, urbefolkning, etniske minoriteter, lokalsamfunn og allmennheter, vil konfliktene og mistilliten eskalere. Sakene må derfor gjennomgås på ny av et uhildet organ. Det er nødvendig om myndighetene skal klare å gjenvinne tillit.

Dette er en av mange typer lovbrudd som Motvind Norge har funnet i vindkraftsakene. Lovbruddene vil bli fulgt opp i flere artikler og overfor ansvarlige myndigheter.

Les mer om disse lovbruddene
Vindkraft og lovbrudd, Energi og Natur

Vi anbefaler også Hvorfor er folk så triste og sinte?
og NRKs Brølet fra bygda 3 Bygda som ble delt i to

Hør John Mong, kommunepolitiker i Egersund, om frustrasjonen over han som politiker hadde trudd på NVE om at plan og bygningsloven ikke gjaldt i vindkraftsaker i «Folkesviket» på Naturfilmkanalen