Organisasjoner

Natur-, miljø- og friluftsorganisasjoner

– forhold til vindkraft

(Om det er noen mangler i oversikten, send oss rettelser.)

Medlemsorganisasjoner

Motvind Norge

Stiftet: 2019
Medlemmer: Ca 19 000 pr 1.10.20120
Vindkraft: Nei
Formål:
1. Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter. Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.
2. Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.


Norges Miljøvernforbund (NMF)

Stiftet: 1993
Medlemmer: Ca 4000 medlemmer, miljøfaddere og familiemedlemmer fra miljøfadderne (2020)
Vindkraft: Nei

https://www.nmf.no/stott-oss-i-kampen-mot-vindkraft/
https://www.nmf.no/2020/04/29/norges-miljovernforbund-etablerer-aksjonsgrupper-mot-vindkraft-over-hele-landet/


La Naturen Leve (LNL)

Stiftet: 2013
Medlemmer: ca. 3 000
Vindkraft: Nei til landbasert.

La Naturen Leve sier nei til utbygging av landbasert vindindustri i Norge. Den raserer norsk natur og naturmangfold i et omfang de færreste er klar over, til ingen nytte i vårt vannkraftland som allerede har store kraftoverskudd. Vårt mål er å stoppe all videre utbygging.

https://lanaturenleve.no/


Naturvernforbundet

Stiftet: 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernsorganisasjon.
Medlemmer: ca. 35 000 (2020)
Vindkraft: Naturvernforbundet mener at utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Forbundet er sterkt mot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder.

https://naturvernforbundet.no/vindkraft/
https://naturvernforbundet.no/moreogromsdal/vindkraft/category1698.html


Natur & Ungdom (NU)

Stiftet: 1967
Medlemmer: ca. 9 000 medlemmer (2020)

Vindkraft: Uklart
Natur og Ungdom mener at for å løse klimakrisen trengs det mer fornybar energi, deriblant vindkraft. Samtidig er det viktig å stille krav til hvor den skal bygges ut. Mye verdifull natur er under press fra vindkraftutbygging i dag, og myndighetene må velge bort de prosjektene med for store og irreversible konsekvenser.

https://nu.no/saker/energi/2019/06/vindkraft-ein-del-av-klimaloysinga-men-ikkje-for-einkvar-pris/
https://nu.no/saker/2019/10/nasjonal-ramme-for-vindkraft/


Den Norske Turistforening (DNT)

Stiftet: 1886
Medlemmer: over 300 000

Formål: å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Vindkraft: arbeidet mye med vindkraftens negative konsekvenser for natur og friluftsliv.

https://www.dnt.no/vindkraft-hva-gjr-dnt/
https://www.dnt.no/s%C3%B8k/?q=vindkraft


Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)

Stiftet: 1871
Medlemmer: ca. 110 000

Vindkraft: Nei til landbasert. Ja til havvind.

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Et-nei-til-landbaserte-vindkraftverk-er-et-ja-til-norsk-natur.aspx
https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-positive-til-havvindprosjekt.aspx


Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Stiftet: 1957
Medlemmer: ca. 11 000

Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at vi har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå, også for truede arter som hubro. Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land.

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2379
https://www.birdlife.no/emner/?e=vindkraft


Framtiden i våre hender

Stiftet: 1974
Medlemmer: over 40 000

Vindkraft:  Ja

https://www.framtiden.no/aktuelt/etiske-penger/endelig-kan-oljefondet-fa-investere-mer-i-fornybar-energi.html
https://www.framtiden.no/202004307576/aktuelt/energi/seks-grunner-til-at-vi-trenger-en-gronn-oljekrisepakke.html


Dyrevernorganisasjoner

Foreningen Våre Rovdyr

Stiftet: 1987
Medlemmer:  …

Vindkraft: Skeptisk
I høringsuttale til Nasjonal rammeplan for vindkraft mener foreningen

at alle forvaltnings-, yngle- og streifområder ikke kan inkluderes i en eventuell ramme for vindkraft på land i Norge, og at NVE bør ta utgangspunkt i Miljødirektoratets vurderinger når det gjelder større rovpattedyr og ikke betvile internasjonal forskning på virkninger av vindkraft.

https://rovdyrene.no/horingsuttalelser-om-vindkraft-ateforskrift-og-viltforskrift/


NOAH (Dyrevern)

Stiftet: 1989
Medlemmer: ca. 13 000

Vindkraft: Ukjent
Noah skriver ingenting på sine sider om vindkraft.

https://www.dyrsrettigheter.no/


Dyrebeskyttelsen i Norge

Stiftet: 1859
Medlemmer: 9.000
Vindkraft: Ukjent

Målsetting å sikre dyrene store sammenhengende områder av ulike landskapstyper, og å hindre alle former for forurensing. Ved all arealplanlegging og utnyttelse av naturen til menneskelige formål skal hensynet til dyrene sikres høy prioritet ved hjemmel i lov.

https://www.dyrebeskyttelsen.no/


Internasjonale organisasjoner

Greenpeace Norge

Stiftet: 1988, som avdeling av Greenpeace International, stiftet 1971.
Medlemmer: Greenpeace International 103 200 000 (2017).

Man kan kun melde seg inn i Greenpeace International. Man kan støtte aksjoner med underskrifter og støtte økonomisk.

Vindkraft: Ja

https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/5992/vindkraft/
https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/5987/fornybar-energi-er-framtiden/


WWF Verdens Naturfond (WWF Norge)

Stiftet: 1970

I Norge jobber WWF for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver.

WWF mener at verden trenger mer fornybar energi for å erstatte kull, olje og gass. Ny fornybar energi innebærer nye naturinngrep. For å begrense inngrepene fra vindkraft i Norge, vil WWF ha strengere konsesjonskrav og en ny naturavgift.

Vindkraft: Ja

https://www.wwf.no/klima-og-energi/vindkraft-og-naturen
https://www.wwf.no/klima-og-energi/fornybar-energi


Faglige organisasjoner

Norsk Friluftsliv

Stiftet: 1989
Fellesorganisasjon for Den Norske Turistforening, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, 4H Norge, Skiforeningen og Syklistenes Landsforening, Kristen idrettskontakt, Norsk Kennel Klub, Norges Seilforbund, Forbundet KYSTEN, Det norske Skogselskap og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Norsk Friluftsliv har løpende samarbeid både med Klima- og Miljødep. og Miljødirektoratet.

Vindkraft: tar avstand til landbasert vindkraft.

https://norskfriluftsliv.no/vindkraft-innlegg/


Sabima

Stiftet: 1996
Paraplyorganisasjon for Norske Havforskeres Forening, Norsk Biologforening (BIO), Norsk Botanisk Forening, Norsk Entomologisk Forening (Insekter) og Norsk Ornitologisk forening (Fugler).

Vindkraft: Sabima sier at vindkraftverk har i altfor stor grad blitt bygget ut i verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi trenger et helt nytt regime for konsesjoner og saksbehandling som beskytter de områdene som er igjen.

https://www.sabima.no/en-mer-naturvennlig-politikk-for-vindkraft/
https://www.sabima.no/?s=vindkraft


Norsk Feltherpetologisk Forum

Etablert: 1991, formelt stiftet i 2016
Medlemmene er herpetologer som jobber aktivt med informasjon om norske amfibier og krypdyr.  

Vindkraft: Ingen opplysninger på nettsidene.


Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)

Stiftet: 1997
Medlemmer: ca. 200

Vindkraft: NIFF skriver på sine sider: NIFF har i økende grad fokusert på vindkraftindustrien, og må nå følge opp etter mange års ignorering av en rekke lovverk og internasjonale avtaler. Framover vil NIFF fokusere på vindkraftindustrien og dets muligheter samt trusler overfor flaggermus.

http://www.flaggermus.no/


Stiftelser

Zero Emission Resource Organisation (ZERO)

Stiftet: 2002 av tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona.
Virksomheten finansieres av bedrifter, kommuner og fylker med støtte slik:
7 hovedpartnere med mellom 450.000 og 550.000 pr. år
11 strategiske partnere  med mellom 250.000 og 350.000 pr. år
17 fagpartnere med mellom 200.000 og 250.000 pr. år
12 støttespillere med mellom 100.000 og 200.000 pr år
41 annonsepartnere  med 30.000 eller mindre pr. år

https://zero.no/vare-partnere/

Vindkraft: Ja

https://zero.no/sporsmal-og-svar-om-vindkraft/


Bellona

Stiftet: 1986
Arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger.

Vindkraft: Ja
Bellona mener at en storsatsing på fornybare energikilder som vindkraft, vannkraft, sol- og bioenergi er noe av det aller viktigste i kampen mot klimaendringene. 

https://bellona.no/fagomrader/energi


Norsk Klimastiftelse

Etablert: 2010

Kaller seg også “Norges grønne tankesmie”. Driver nettavisen “Energi og Klima” hvis samfunnsoppdrag er å gi beslutningstakere i politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner kunnskap som setter dem bedre i stand til å gjennomføre “Det grønne skiftet”.

Vindkraft: Ja

https://energiogklima.no/to-grader/ekspertintervju/ekspertintervjuet-vi-ma-snakke-om-vindkraft-igjen/
https://energiogklima.no/kommentar/industrivind-gir-debatten-om-vindkraft-en-ny-dimensjon/