Overføringslinjer

Foto: Torgrim Rath Olsen, Bladet Nordlys


Ragnhild Sandøy
Journalist

Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 21. januar 2021
Oppdatert: 25. januar 2021 09:10


Konsesjonene til de nye overføringslinjene er en viktig del av vindkraftregimet, likevel går overføringslinjene som følger vindkraftverkene, ofte under radaren. Disse overføringslinjene er en stor kostnad for samfunnet.

I tillegg til at strømkundene og skattebetalerne betaler vindkraftanleggene, er lokale nettselskap tvunget til å bygge og bekoste de nye overføringslinjene som må bygges for å føre energien fra vindkraftanleggene.

Overføringslinjene er også betydelige naturinngrep, og hensynet til natur, landskap, helse, bomiljø og stedskvalitet må gis høy prioritet.  I noen tilfeller blir naturen påført store skader under anleggsarbeidet. En evt opprydding belastes også samfunnet.

132 kV Kvaløysletta – Håkøybotn, Kvaløya, Tromsø kommune

Den nye linja fra vindkraftanlegget på Kvitfjellet, Lakstinden og Raudfjellet på Kvaløya har vært planlagt i mange år, med to traseer: a)  fra Brensholmen-Håkøybotn og b) Håkøybotn-Kvaløysletta. Den første linja var rydda så tidlig som i 2005.

Saken

Denne linjesaka har gått under radaren, helt til klagene begynte å strømme på. Saka om linja på Kvaløya er en dokumentasjon på hvordan mye kan gå galt og hvorfor. Problemene har rot i hastverk, som igjen er forankret i vindkraftaktørs behov.

Vindkraftverkene Kvitfjell og Raudfjell med samlet produksjon på ca. 270 MW,  ca. 170 MW i Kvitfjell og 100 MW i Raudfjell, er tilknyttet eksisterende nett i Håkøybotn. Ny 132 kV kraftlinje ble ferdigstilt mellom Håkøybotn og Brensholmen høsten 2015. Fra Håkøybotn til Kvaløyseltta høsten 2019. De to vindkraftverkene er tilknyttet på Brensholmeidet. Fra Håkøybotn skal krafta delvis gå mot Tromsø og delvis mot Meistervik. For å unngå overlast på linja mellom Håkøybotn og Meistervik, satte Troms Kraft Nett inn en seriereaktor på linja mellom Håkøybotn og Meistervik.
 
Konsesjon for etappen Håkøybotn-Kvaløysletta er behandlet to ganger. NVE mottok 3.7.2018 klage på ekspropriasjonsvedtaket fra Nord-Gruppen AS for gnr. 69 bnr. 1, 10 og 13. Klagen ble oversendt OED til avgjørelse. I klagetilsvaret ba Troms Kraft Nett om at klagen ikke ble gitt oppsettende virkning på de delene av traseen som berører andre grunneierne/eiendommer, og at NVE overfor disse eiendommene tok standpunkt til søknaden om forhåndstiltredelse. Troms Kraft Nett opplyste at linja skulle iverksettes medio oktober 2019, og at ny 132 kV Håkøybotn-Kvaløysletta var avgjørende for å sikre nettilknytning av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Forsinket framdrift ville få store økonomiske konsekvenser for vindkraftverket, og det var av vesentlig betydning å komme i gang med tiltaket før det forelå rettskraftig skjønn for linja. Ut fra hensynet til vindkraftverkets økonomi, mente NVE at vilkårene for å gi samtykke til forhåndstiltredelse var oppfylt og ga samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25.
Saka ble behandla som hastesak i NVE som godkjente MTA-planen 20.12.2018, samme dag som utkastet ble mottatt i NVE.

Anlegget foregikk i 2019. Rundt påsketider begynte klagene å strømme på. Først om støy og forstyrrelser i påskehelga og skiløyper. Seinere om formålsløs kjøring i terrenget og etterhvert om terrengskader. Lokalbefolkning og Kvaløysletta skilag klagde gjentatte ganger, til Troms Kraft og til media.

Status

NVE ga konsesjon 3. jul. 2018, bygging startet vinteren 2019, pågikk i påsken, og arbeidet fortsatte i yngletida for fugl, vilt og tamrein og ut hele barmarkssesongen. Det ble brukt helikopter og terrengkjøretøy, men arbeidet har gitt miljøkonsekvenser som:

 • Støy og forstyrrelser i bomiljø og friluftsområder
 • Forstyrrelser av tamrein, vilt og fugl i yngletida
 • Terrengskader etter kjøring i myr og våtlendt mark
 • Sår og steinfyllinger i stolpefundamentene
 • Forringelse av landskap, friluftsområde og idrettsanlegg

Det italienske linjeselskapet Rebaioli som har hatt oppdraget, har tidligere jobbet både for Statnett og Troms Kraft. Rebaioli Norge er et datterselskap av det italienske Rebaioli S.p.A., et familieselskap spesialisert på bygging av kraftlinjer. Den norske avdelingen har rundt 100 ansatte og en omsetning på over 100 millioner. Rebaioli er nå i økonomisk trøbbel og skylder 22 millioner kroner, det meste til Duci Norge AS, men også til lokale leverandører. Troms Kraft Nett lover miljøopprydding, og arbeidet skal starte høsten 2020. Ref. Nord24.no

Motvind Norge mener

Motvind Norge ser med bekymring på en slik praksis og har bedt NVE om informasjon om:

 • Hvilke vilkår er stilt for å unngå skader ved dette anlegget?
 • Har NVE gitt tillatelse til bygging i yngleperioden og anbefalt brudd på
 • Dyrevelferdsloven og Naturmangfoldloven?
 • Har NVE gitt tillatelse til kjøring i myrlendt terreng?
 • Hvordan har NVE utført tilsynet sitt med dette anlegget?
 • Hva blir konsekvensene overfor tiltakshaver/ konsesjonseier av de skader som er gjort?

NVE har i sitt svar 17.12. vedlagt en uvanlig skarp rapport fra Miljøtilsyn 22.10. Siden NVE ikke svarte på alle våre spørsmål, etterlyste vi svar i brev av 20.12. Vi har ikke mottatt svar.

Dette er skader som burde vært unngått. Anleggsarbeid i yngletida medfører bl. a. brudd på Dyrevelferdsloven.
Mattilsynet har ikke fått saka til høring

Vi kjenner til lignende tilfeller i andre linjeanlegg.  

Ansvaret for å gå etter entreprenørers rutiner, vedr HMS, miljøsertifikater og referanser ligger hos prosjektansvarlig, her Troms Kraft Nett. Ansvaret for den forhastede saksbehandlinga ligger hos NVE.

Denne saka er en viktig dokumentasjon på mye som ikke har fungert, på mange plan. Risikoen for miljøødeleggelser er stor i slike prosjekt, derfor må alle anbud og sertifikater granskes med lupe. Mange av terreng- og kjøreskadene kan aldri repareres. Hvordan skal dette følges opp? Dette en svært viktig sak på mange måter.

                                                                                                                 Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

Kilder

NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=3976&type=A-1

Anleggskonsesjon
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201107537/2453457

KRAFTSYSTEMUTREDNING
https://viadora.tromskraft.no/dokumenter/TKN/2018/Kraftsystemutredning%20for%20Troms%202018.pdf

Tidslinje
2013 – 2020

5.3.2013 Troms Kraft Nett søkt konsesjon, samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse
28.10.2014 NVE konsesjon og samtykke til ekspropriasjon for ovennevnte anlegg
6.12.2017 Troms Kraft nett søkt konsesjon, samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse
3.7.2018 NVE konsesjon og samtykke til ekspropriasjon for ovennevnte anlegg
11.7.2018 Troms Kraft Nett framsatte skjønnsbegjæring til Nord-Troms tingrett
11.8.2018 NVE forhåndstiltredelse  
20.12.2018 Utkast MTA-plan fra Troms Kraft Nett
20.12.2018 MTA plan godkjent
Vinter 2019 Oppstart anlegg
22.10.2019 NVE Miljøtilsynsrapport
11.12.2019 Motvind Norge brev til NVE
17.12.2019 NVE brev
20.12.2019 Motvind Norge brev  til NVE

Fakta

Tekniske fakta

Traselengde: 13 km
Mastehøyde: 16-25 m
Mastemateriale: Kompositt / stål
Masteavstand: ca. 100-250 m
Linjebredde: 10 m
Faseavstand: 5,0 m
Linetype og tverrsnitt: ACSR 525- AL1/68-ST1A helfettetmed av strøket overflate, mattet
Driftsspenning: 132 kV
Ryddebelte: ~ 25 m
Byggeforbudsbelte: 25 m

Selskap

Netteier: Troms Kraft Nett AS
Hovedleverandør: Rebaioli Norge AS
Subentreprenør: Duci Norge AS

Dokumenter

Rapport fra tilsyn 22.10.2019

Brev fra Motvind Norge til NVE av 11.12.2019

Bekymringsmelding miljøskader – svar til Motvind Norge fra NVE

Brev fra Motvind Norge til NVE av 20.12.2019

Pressemelding Troms Kraft AS – Ny kraftlinje til Sommarøy

Media