Øyfjellet vindkraftverk ferdigbehandlet i OED – snart 2 år etter klagefristen

Transporten av elementer fra havna til vindkraftverket i Vesterfjellan har pågått i mange måneder og går tvers igjennom Mosjøen sentrum og forbi minnesmerket av Elsa Laula Renberg (1877-1931). Det er fortsatt ikke oppnådd enighet mellom Eolus og Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt, likevel har Olje og energidepartementet nå behandlet klagene og mener seg ferdig ,med saka. Foto: Privat

«Klagene tas ikke til følge. NVEs vedtak av 18. desember 2019 stadfestes med de presiseringer med hensyn til avbøtende tiltak for reindriften, som fremgår ovenfor. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum.«

Snart 2 år etter klagefristen er Øyfjellet vindkraftverk nå ferdigbehandlet i Olje- og energidepartementet, som finner at alt er såre vel og ingen klagere gis medhold. Nå først er konsesjonen endelig. Øyfjellet Wind AS har bygget ulovlig fram til nå. Selskapet er overdratt og endret underveis.

Øyfjellet er per i dag Norges største vindkraftverk. Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt får stengt flytteleia, men må tilpasse seg. GIEK har garantert overfor Alcoa Mosjøen for kjøp og eksport av strøm, strømmen er solgt på 15 års kontrakt til canadiske Alcoa. Med statlig underskuddsgaranti på 2,5 milliarder kroner. Helgeland har fra før et overskudd på 7 Twh. Vefsn kommune ba departementet om statlig plan.

Merk at OED mener plan- og bygningslovens § 3-1 2. ledd ikke gjelder direkte for konsesjonssaker. Det er samordningsplikten de sikter til. OED har også en ganske grundig utredning av hvorfor de mener energiloven ikke unntar overskuddsproduksjon fra hjemmelen. Merk at dette ikke er ensbetydende med at energiloven gir tilstrekkelig hjemmel. Da kan vi komme videre inn i materien.

Les mer om Vesterfjellan og Øyfjellet vindkraftverk

Under her finner dere Olje- og energidepartementets vedtak klager 21.09.2021, NVEs vurdering av klagene sendt OED 19.05.2020 og Motvind Norges opprinnelige klage 25.01.2020

Øyfjellet vindkraftverk slik det ville se ut om Europas største vindkraftverk ble plassert i Oslomarka, nord for Oslo by. 40 km2, atkomstvei 11 km, internveier 56 km. Kartillustrasjon: Bård S Solem.