[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Arbeiderpartiet» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene 2021:

Lenker:

Vindkraft – havvind og vindmøller | Arbeiderpartiet

Fornybar energi | Arbeiderpartiet

 

Arbeiderpartiet vil følgende med vindkraft:

 • Bygge ut vindkraft på steder der det er gode vindforhold, der naturhensyn blir ivaretatt og der det samtidig er lokal støtte til utbyggingen.
 • Produsere mer fornybar og klimavennlig energi i Norge fra vann, vind og solkraft.
 • Sørge for at kommuner og lokale interessegrupper involveres tidlig og grundig når vindkraftutbygging planlegges, for å unngå lokale konflikter, og verdsette verdifulle naturområder når det bestemmes om eller hvor det skal bygges vindmøller.
 • Innføre en naturressursskatt som skal komme kommunene til gode.
 • Stille krav om nødvendig innstramming i konsesjonsreglene, blant annet at tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging kortes ned.
 • Ha en storsatsing på flytende havvind.

 

Innstramming i konsesjonsreglene 

Arbeiderpartiet har lenge ment at det er behov for innstramminger i konsesjonssystemet for vindkraft. Vi mener tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging må kortes ned, og at vi må sikre godt samsvar mellom hva som blir vedtatt og hva som faktisk blir bygget.

Grundige og gode prosesser

Det er viktig at vi søker størst mulig aksept hos de som berøres av vindkraftutbygging. Flere steder har det bygget seg opp et høyt konfliktnivå rundt konkrete vindkraftprosjekter. Det er viktig at vi har grundige og gode konsesjonsprosesser i slike saker, og at tilliten til myndighetenes behandling er høy. Vi legger til grunn at berørte myndigheter bestreber seg på at konsesjonsprosessene går riktig for seg og at all relevant kunnskap hensyntas.

På Stortinget har vi sammen med Sp, Frp, Krf, Venstre og Høyre lagt frem et forslag om å:

 • Vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.
 • Innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.
 • Avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

Vind og vann, hand i hand

Overgangen til et klimavennlig samfunn krever mer fornybar energi. Derfor er det gledelig at teknologien har kommet så langt at vindkraft nå er lønnsomt uten subsidier. Vindkraft og vannkraft er en perfekt kombinasjon, vi får både høyere forsyningssikkerhet og lavere priser.

I debatten om hvor mye vindkraft vi skal bygge i Norge, må vi både ta hensyn til natur, miljø og verdifulle friluftsområder. Arbeiderpartiet vil at store verdifulle naturområder uten tekniske inngrep og støy skal verdsettes når det bestemmes hvor det skal bygges vindmøller. Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, reinens leveområder og friluftslivsområder og reiseliv, skal vektlegges.

Storsatsing på havvind

Arbeiderpartiet ønsker ikke først og fremst mest mulig vind på land, men vil ha en storsatsing på havvind. Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen.

Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, og på den måten gi oss gode eksportinntekter og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for vår store leverandørindustri.

Hvorfor skal vi bygge vindmøller til havs?

 • Kutte utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon. Norsk olje- og gassproduksjon står for 28% av de samlede norske klimagassutslippene.  Potensialet for utslippskutt som følge av elektrifisering av sokkelen er anslått til 3-7 millioner tonn, og Zero anslår at delelektrifisering fra havvind kan gi utslippskutt på 1-3 millioner tonn CO2-årlig, noe som tilsvarer utslippene fra 0,5-1,5 millioner bensin/dieseldrevne biler.
 • Kutte klimagassutslipp i Europa og skaffe inntekter til fellesskapet. Nord-Europa er fremdeles i stor grad avhengige av fossil kraftproduksjon, og har satt seg høye mål både nasjonalt og på EU-nivå for overgangen til fornybar kraft. Her spiller norsk gass en viktig rolle, og med karbonfangst og -lagring vil gassrørene etter hvert kunne sende hydrogen til Europa. Men Europa vil likevel ha behov for import av fornybar energi, noe som kan gi viktige inntekter til Norge og videreføre vår posisjon som en viktig energiaktør internasjonalt. Norge har tjent godt på vannkraft, og inntektene fra havvind skal også komme vanlige folk til gode.
 • Utvikle en leverandørindustri for flytende havvind i Norge. Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at Norge også på dette feltet kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt. Det krever en aktiv næringspolitikk som både tilrettelegger for utbygging av felt på norsk sokkel og som bidrar til å utvikle en norskbasert leverandørindustri som kan utvikle teknologi og løsninger på et hjemmemarked.

Skal Norge fortsette å være en stor energinasjon også de neste hundre årene, må vi for alvor ta skrittet inn i andre fornybare energikilder som havvind. 

Derfor vil Arbeiderpartiet dette med havvind:

 • Åpne flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind med konkurransedyktige aktører i hele verdikjeden.
 • Utarbeide et tydelig veikart for utvikling av havvind i Norge slik at norsk sokkel har en kapasitet på 3GW på norsk sokkel innen 2030.
 • Ta initiativ til et Nordsjøsamarbeid for utvikling av en langsiktig forvaltningsplan for havvind, med tanke på eksport til Europa.
 • At norske selskaper innen 2030 skal ha en ambisjon om 10% markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet, og en omsetning på 50 mrd kroner (mot 5% i dag).

Partiprogram 2021 (Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 | Arbeiderpartiet):

 1. 17

Arbeiderpartiet vil:

Legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon

At arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven.

Utrede en hjemfallsordning for vindkraft

Få på plass et strengere og mer rettferdig regime for utbygging av energi basert på at:
– lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen for det og sikres en del av verdiskapingen.
– berørte kommuner involveres tidlig og grundig i alle energiutbygginger.
– det strammes inn på adgangen til å la det gå lang tid mellom konsesjon og faktisk utbygging.
– det strammes inn på adgangen til avvik mellom gitt konsesjon og faktisk utbygging.
– oppstart av anleggsvirksomhet ikke tillates før alle naturundersøkelser det er stilt krav om, er blitt gjennomført og fulgt opp.
– det ikke gis nye konsesjoner for vindkraft før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land. 

Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk, utvikling av nettinfrastruktur til havs, attraktive rammebetingelser for investeringer og et tett samarbeid mellom Norge og EU

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»http://www.stemalliansen.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span__sm=»12″]

AUF

På nettsiden (Klima og miljø – AUF):

Det er mulig å snu den globale oppvarmingen av jordkloden, og det er mulig å stoppe det rekordhøye tapet av biologisk mangfold. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft. 

Pkt 3 i deres 10 punks kapmsaksliste (Klima og miljø – AUF):

At man fordobler investeringene i fornybar energi. Fornybar energi er den nye olja, og vi må bruke kompetansen og arbeidskraften fra oljebransjen her.

Særlig om vindkraft (Vindkraft – AUF)

Norge har Europas lengste kystlinje og mye potensiale for vindkraft til havs, men også på land hvor vi har store ubebodde områder med mye vind. AUF mener Norge trenger å utnytte mer av dette potensialet og vil ha en storstilt oppbygging av vindkraft. Til tross for en rekordutbygging av norsk vindkraft i 2017, ligger Norge fremdeles langt bak Sverige, Danmark og Finland. AUF mener at staten må bruke sin rolle som deleier av Equinor og Statkraft aktivt for å intensivere utbyggingen av vindkraft.

AUF vil:

 • Ha en nasjonal plan for vindkraft med mål om å ha storskala utbygging av vindkraft i Norge
 • Bedre rammebetingelsene for vindkraft i Norge både til havs og på land
 • Ha en storsatsning på utbygging av vindkraft i nord
 • Utbyggingen av nettet må følge utviklingen av vindkraftutbygging
 • På sikt innføre en naturressursskatt på vindenergi
 • Ha en storsatsing på utvikling og utbygging av offshore vindkraft
 • Det skal være en plan for resirkulering av mineraler brukt i vindmøllene
 • At Norge skal satse på vindkraft gjennom en nasjonal vindkraftplan og bedre rammebetingelsene for vindkraft.
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://auf.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene til Arbeiderpartiet:

Vi vil dette med vindkraft:

 • Bygge ut vindkraft på steder der det er gode vindforhold, der naturhensyn blir ivaretatt og der det samtidig er lokal støtte til utbyggingen.
 • Produsere mer fornybar og klimavennlig energi i Norge fra vann, vind og solkraft. 
 • Sørge for at kommuner og lokale interessegrupper involveres tidlig og grundig når vindkraftutbygging planlegges, for å unngå lokale konflikter, og verdsette verdifulle naturområder når det bestemmes om eller hvor det skal bygges vindmøller. 
 • Innføre en naturressursskatt som skal komme kommunene til gode. 
 • Stille krav om nødvendig innstramming i konsesjonsreglene, blant annet at tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging kortes ned. 
 • Ha en storsatsing på flytende havvind.

Innstramming i konsesjonsreglene:

Arbeiderpartiet har lenge ment at det er behov for innstramminger i konsesjonssystemet for vindkraft. Vi mener tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging må kortes ned, og at vi må sikre godt samsvar mellom hva som blir vedtatt og hva som faktisk blir bygget.

Grundige og gode prosesser:

 
Det er viktig at vi søker størst mulig aksept hos de som berøres av vindkraftutbygging. Flere steder har det bygget seg opp et høyt konfliktnivå rundt konkrete vindkraftprosjekter. Det er viktig at vi har grundige og gode konsesjonsprosesser i slike saker, og at tilliten til myndighetenes behandling er høy. Vi legger til grunn at berørte myndigheter bestreber seg på at konsesjonsprosessene går riktig for seg og at all relevant kunnskap hensyntas.

På Stortinget har vi sammen med Sp, Frp, Krf, Venstre og Høyre lagt frem et forslag om å:

 • Vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.
 • Innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon. 
 • Avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land. 

Vind og vann, hand i hand:

Overgangen til et klimavennlig samfunn krever mer fornybar energi. Derfor er det gledelig at teknologien har kommet så langt at vindkraft nå er lønnsomt uten subsidier. Vindkraft og vannkraft er en perfekt kombinasjon, vi får både høyere forsyningssikkerhet og lavere priser.

I debatten om hvor mye vindkraft vi skal bygge i Norge, må vi både ta hensyn til natur, miljø og verdifulle friluftsområder. Arbeiderpartiet vil at store verdifulle naturområder uten tekniske inngrep og støy skal verdsettes når det bestemmes hvor det skal bygges vindmøller. Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, reinens leveområder og friluftslivsområder og reiseliv, skal vektlegges.

Storsatsing på havvind:

Arbeiderpartiet ønsker ikke først og fremst mest mulig vind på land, men vil ha en storsatsing på havvind. Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen.

Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, og på den måten gi oss gode eksportinntekter og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for vår store leverandørindustri.

Hvorfor skal vi bygge vindmøller til havs?

 • Kutte utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon. Norsk olje- og gassproduksjon står for 28% av de samlede norske klimagassutslippene.  Potensialet for utslippskutt som følge av elektrifisering av sokkelen er anslått til 3-7 millioner tonn, og Zero anslår at delelektrifisering fra havvind kan gi utslippskutt på 1-3 millioner tonn CO2-årlig, noe som tilsvarer utslippene fra 0,5-1,5 millioner bensin/dieseldrevne biler.
 • Kutte klimagassutslipp i Europa og skaffe inntekter til fellesskapet. Nord-Europa er fremdeles i stor grad avhengige av fossil kraftproduksjon, og har satt seg høye mål både nasjonalt og på EU-nivå for overgangen til fornybar kraft. Her spiller norsk gass en viktig rolle, og med karbonfangst og -lagring vil gassrørene etter hvert kunne sende hydrogen til Europa. Men Europa vil likevel ha behov for import av fornybar energi, noe som kan gi viktige inntekter til Norge og videreføre vår posisjon som en viktig energiaktør internasjonalt. Norge har tjent godt på vannkraft, og inntektene fra havvind skal også komme vanlige folk til gode. 
 • Utvikle en leverandørindustri for flytende havvind i Norge. Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at Norge også på dette feltet kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt. Det krever en aktiv næringspolitikk som både tilrettelegger for utbygging av felt på norsk sokkel og som bidrar til å utvikle en norskbasert leverandørindustri som kan utvikle teknologi og løsninger på et hjemmemarked. 

Skal Norge fortsette å være en stor energinasjon også de neste hundre årene, må vi for alvor ta skrittet inn i andre fornybare energikilder som havvind.

Derfor vil Arbeiderpartiet dette med havvind:

 • Åpne flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind med konkurransedyktige aktører i hele verdikjeden.
 • Utarbeide et tydelig veikart for utvikling av havvind i Norge slik at norsk sokkel har en kapasitet på 3GW på norsk sokkel innen 2030. 
 • Ta initiativ til et Nordsjøsamarbeid for utvikling av en langsiktig forvaltningsplan for havvind, med tanke på eksport til Europa. 
 • At norske selskaper innen 2030 skal ha en ambisjon om 10% markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet, og en omsetning på 50 mrd kroner (mot 5% i dag)
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.arbeiderpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [col_inner span__sm=»12″]

AUF

På nettsidene:

Det er mulig å snu den globale oppvarmingen av jordkloden, og det er mulig å stoppe det rekordhøye tapet av biologisk mangfold. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft.

Pkt. 3 i deres 10 punkts kampsaksliste:

At man fordobler investeringene i fornybar energi. Fornybar energi er den nye olja, og vi må bruke kompetansen og arbeidskraften fra oljebransjen her.

Vindkraft

Norge har Europas lengste kystlinje og mye potensiale for vindkraft til havs, men også på land hvor vi har store ubebodde områder med mye vind. AUF mener Norge trenger å utnytte mer av dette potensialet og vil ha en storstilt oppbygging av vindkraft. Til tross for en rekordutbygging av norsk vindkraft i 2017, ligger Norge fremdeles langt bak Sverige, Danmark og Finland. AUF mener at staten må bruke sin rolle som deleier av Equinor og Statkraft aktivt for å intensivere utbyggingen av vindkraft.

AUF vil:

 • Ha en nasjonal plan for vindkraft med mål om å ha storskala utbygging av vindkraft i Norge
 • Bedre rammebetingelsene for vindkraft i Norge både til havs og på land
 • Ha en storsatsning på utbygging av vindkraft i nord
 • Utbyggingen av nettet må følge utviklingen av vindkraftutbygging
 • På sikt innføre en naturressursskatt på vindenergi
 • Ha en storsatsing på utvikling og utbygging av offshore vindkraft
 • Det skal være en plan for resirkulering av mineraler brukt i vindmøllene
 • At Norge skal satse på vindkraft gjennom en nasjonal vindkraftplan og bedre rammebetingelsene for vindkraft.
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://auf.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]