[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Folkeaksjonen nei til mer bompenger» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Norges uberørte natur, dyre- og fugleliv raseres av vindturbinparker med bakgrunn i det vi kaller symbolpolitikk. Vi er imot å være «grønt batteri» for Europa.

Norge har ikke behov for vindturbiner. Vindturbiner krever store installasjoner og arealer for å hente ut lite energi. Dermed blir vindkraft også den energikilden som kanskje har det største miljøfotavtrykket.

Det har fra utbyggere og politikere aldri blitt presentert et ærlig regnestykke på netto energiproduksjon eller CO2-besparelse for vindkraftindustrien som helhet.

Det hevdes fra flere hold at dersom all infrastruktur, all mineralutvinning og gruvedrift, all transport og produksjonskost og alt vedlikehold, demontering og tilbake stilling av naturområder var tatt med i regnestykket, så ville vindturbiner som skal være såkalt klimavennlige, ha gått i et solid minus i klimasammenheng.

Vindkraft er bygget på kolossale subsidier og avgiftsfritak, og kablene dekkes av strømkundene. Det har ingen betydning for det globale klimaet, men har stor betydning for lokalbefolkningen.

 I Europa ser vi at de landene som har investert mest i vindturbiner har de høyeste strømprisene. Vindturbiner er ikke lønnsomme uten subsidier eller skattefordeler, og skal derfor ikke inngå i norsk kraftproduksjon.

 Vår politikk:

– Vi ønsker ikke vindkraftutbygging på land eller til sjøs

– Vi ønsker at vindkraftutbygging bør stoppes umiddelbart og det bør vurderes å endre gitte konsesjoner

– Vi ønsker at for hver vindturbin som er bygget eller bygges, så må tiltakshaver forplikte seg til å rydde opp etter seg når turbinene ikke lenger er i bruk

Tekst fra partiets partiprogram. Lenk: (Partiprogram Stortingsvalg 2021 – Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

En del av denne teksten er også nevnt i partiets prinsipprogram. Lenk: Prinsipprogram – Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.neitilmerbompenger.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

FNB har forskjellig program etter fylkeslag. Partiet er representert i fire fylker, men kun 3 av dem er representert på hjemmesidene med eget program.

Program FNB Vestland:

Vindkraft bør byggjast ut til havs. Vindkraft på land i vår region har vakse ut av kontroll. Mølleparkane er visuelt forsøplande og i mange høve sterkt miljøøydeleggande. Difor skal slike prosjekt heretter sterkt avgrensast. Ingen fleire konsesjonar skal tildelast utan at dei lokalsamfunna det gjeld ynskjer dette gjennom folkerøysting og naturvernomsyn tilseier at prosjektet utan tvil er berekraftig.

Vidareutvikle offshore forsyningsbasar i retning mot havbruk og offshore vindkraft .

Program FNB Rogaland:

Vindmølleparker er blitt lansert som oljens etterfølger, men vi er skeptiske til plassering av slike installasjoner i store antall ute i uberørt mark. Derfor mener vi at vindmøllene må plasseres til havs selv om det kanskje gjør investeringene dyrere. Det aller beste alternativet er bedre utnyttelse av vår vannkraft. Vi vet at det er fullt mulig å effektivisere kraftanleggene og ta ut mer energi med langt lavere kostnader enn vindmølleparker. FNB vil jobbe for å få realisert denne effektiviseringen.

Vindturbiner på land, hvor inngrepene i norsk natur er store og ødeleggende ønsker vi ikke å legge til rette for, vi vil forsøke å reversere de tillatelsene som allerede er gitt. Vi mener at en heller må satse på en oppgradering og effektivisering av dagens vannkraftverk. Vindturbiner til havs anser vi å være et spennende supplement, men vi ønsker heller ikke disse for nær den norske kystlinjen.

Program FNB Viken:

FNB sier nei til bygging av vindmølleparker på land.

FNB har ingen ungdomsorganisasjon.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.neitilmerbompenger.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]