[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Helsepartiet» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra websiden:

Intensjonserklæring (Vindkraft er ikke den nye oljen – Helsepartiet)

Helsepartiets ekstraordinære landsmøte slår fast at utbyggingen av vindkraft innebærer store kostander for natur og miljø, liv og helse for dyr og mennesker, og bryter dermed med de verdier Helsepartiet bygger på.

Helsepartiet vil gå inn for et skatteregime som likestiller beskatningen av de verdier som høstes av vår felles natur, og med en rettferdig fordeling mellom stat og kommune.

Vindkraftutbyggingen medfører omfattende inngripen i naturen, enten den foregår på land eller til havs.  Flere land i Europa forbyr nå videre utbygging av industrielle vindkraftanlegg fordi det rapporteres om massedød av fugler og insekter,  visuell ødeleggelse  av landskap og lavfrekvent lydforurensning.  

Tilsvarende kommer flere og flere rapporter fra forskerhold om skadevirkningene som havvindanlegg forårsaker på sjøfugl og trekkfugler og livet i havet. Fiskerinæringen har også uttrykt bekymring.

Helsepartiet kan ikke forsvare en slik utbygging  dersom den truer livet i havet, og hindrer annen viktig næringsvirksomhet. Det bryter med våre grunnverdier om at liv og helse er det viktigste ressursen vi har.

Helsepartiet stiller seg positiv til forslaget fra Motvind Norges om at det settes ned en Energikommisjon der det totale samfunnsregnskapet rundt Vindkraftutbyggingen på land og til havs blir belyst. 

 

Dagens vindkraft er ikke bærekraftig – vi har andre løsninger (Natur og miljø – Helsepartiet)

Respekt og omsorg for det levende livet står sentralt i Helsepartiets Prinsipprogram. Utbygging av vindkraft ødelegger natur og dyreliv, for fugler og innsekter og myrområder som binder CO2. Dagens vindkraftpolitikk er et blindspor i energipolitikken. Helsepartiet kan ikke støtte opp om en politikk som skader liv og helse og forringer folks og dyrs livskvalitet.

Økonomiske incentiver

De såkalte grønne sertifikatene, gir subsidier til investorer i vind-markedet, betalt av staten «direkte fra skattebetalernes lommer». Vindkraftinvestorer slipper å betale grunnrente til staten («rent of land»). Sammen med andre attraktive skatteinnretninger, er det lukrativt for det internasjonale finansmarkedet å investere i norsk skattesubsidiert vind-industri. Overskuddet føres ut av Norge og beskattes i andre land. Lite faller tilbake på nærområdet der energien hentes fra. I flere land i Europa er utbygging av vindkraft stoppet helt opp. Interessen for vindkraftutbygging i Norge, er først og fremst drevet fram av gunstige subsidier og lettjente penger.

Vindkraft har fått tilskudd og skattesubsidiering, som har gått på bekostning av satsing på andre energikilder, som opprusting av vannkraft og tilskudd til solceller og varmepumper. De økonomiske incentivene er konkurransevridende og bremser utviklingen av mer miljøvennlige energikilder.

 

Fra partiprogrammet (Stortingsprogram-for-et-friskere-Norge-2021-2025.pdf (helsepartiet.no))

Dagens vindkraft er ikke bærekraftig – vi har andre løsninger.

Respekt og omsorg for det levende livet står sentralt i Helsepartiets Prinsipprogram. Utbygging av vindkraft ødelegger natur og dyreliv, for fugler og innsekter og myrområder som binder CO2. Dagens vindkraftpolitikk er et blindspor i energipolitikken. Helsepartiet kan ikke støtte opp om en politikk som skader liv og helse og forringer folks og dyrs livskvalitet. Økonomiske incentiver De såkalte grønne sertifikatene, gir subsidier til investorer i vind-markedet, betalt av staten «direkte fra skattebetalernes lommer». Vindkraftinvestorer slipper å betale grunnrente til staten («rent of land»). Sammen med andre attraktive skatteinnretninger, er det lukrativt for det internasjonale finansmarkedet å investere i norsk skattesubsidiert vind-industri. Overskuddet føres ut av Norge og beskattes i andre land. Lite faller tilbake på nærområdet der energien hentes fra. I flere land i Europa er utbygging av vindkraft stoppet helt opp. Interessen for vindkraftutbygging i Norge, er først og fremst drevet fram av gunstige subsidier og lettjente penger. Vindkraft har fått tilskudd og skattesubsidiering, som har gått på bekostning av satsing på andre energikilder, som opprusting av vannkraft og tilskudd til solceller og varmepumper. De økonomiske incentivene er konkurransevridende og bremser utviklingen av mer miljøvennlige energikilder. 

Utbygging på land

Norge har store naturområder og innbyggere med aktive friluftsinteresser. Vill og uberørt natur er Norges største turistattraksjon. De siste 15 år har NVE/OED gitt konsesjoner for vindkraftutbygging i store deler av fjell- og kystlandskapene i hele landet. Mange av disse ligger i vernede naturområder med myr, naturlige habitater for truede fuglebestander og ruter for trekkfugl. Industriparker for vindkraft krever at areal sprenges vekk der turbinene bygges. Mange kilometer ny vei ødelegger naturen for alltid. Vindturbiner har en levetid på maksimalt 40 år. De er laget av lite nedbrytbare plastkompositt og oppryddingskostandene vil bli store. Ansvaret og kostnadene for dette, er ikke tatt med i konsesjonene og i det grønne sluttregnskapet. En vindturbin rager opp til 240 meter i høyden. Rotorblader kvester fugler og innsekter, lavfrekvent lyd stresser ville og tamme dyr. Lokalbefolkningen opplever at de blir overkjørt.

Utbygging til havs

Konsekvensene av å bygge ut vindkraft til havs er for lite forsket på. Den lavfrekvente lyden vindturbinene produserer, reiser raskere i vann enn i luft og den påvirker sannsynligvis adferden til fisk og pattedyr i havet. Forskere mistenker at navigeringssystemet til hval blir forstyrret og er årsaken til at hval strander. Hvor mye sjøfugl og trekkfugler som skades, er ikke undersøkt. Dersom det er slik som flere eksperter frykter, at vindkraftutbygging fører til endringer for livet i havet, har vi gitt grønt lys for en energiutnytting som ikke er bærekraftig. Konsekvensene av utbygging av vindkraft til havs er lite undersøkt. Inntil kunnskapen blir bedre, må det ikke gis flere konsesjoner. Norge må modernisere og fornye allerede utbygget vannkraft, som utgjør størstedelen av vår energiforsyning. Målet er en bærekraftig energiproduksjon som ikke skader livsgrunnlaget på jorden. Helsepartiet vil
• satse på opprusting av eksisterende vannkraft og utbygging av småskala anlegg.
• ha “hvert hus sitt solcelletak”, egen jordvarme eller varmepumpe.
• fjerne subsidiering for energiutbygging, som gjør stor skade på natur og på landets interesser.
• innføre en skattemodell med lik grunnrente for blant annet vind, olje og vannkraft.
• beskatte allerede utbygd vindkraft, for de kostnader naturinngrepene har medført.
• kjempe for erstatning til skadelidte.
• sette ned et ekspertutvalg for å utrede fordeler og ulemper av vindkraftanlegg.
• gjennomgå alle tildelte og nye konsesjoner.
• at eier av stengte vindkraftverk pålegges å bekoste og rydde opp, for å tilbakestille områdene.
• at overskuddet fra alle vindkraftverk på norske territorier skal beskattes i Norge.
• at konsesjoner som er gitt, men ikke iverksatt, settes på vent inntil erfaring og forskning viser hvordan livet i havet påvirkes.

 

Helsepartiet UNG

har ikke eget syn på vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ depth=»3″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://helsepartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene:

Resolusjon vedtatt juli 2019:

Helsepartiet går imot utbygging av landbaserte vindmølleparker i uberørt natur. Naturinngrepene for å sette opp og for å drifte vindmøller er enorme. De representerer en trussel mot fugle- og dyreliv, lydforurensning i urørt natur i tillegg til visuell forurensning. Rundt hver vindmølle må det planeres og opparbeides store areal i tillegg til forsyningsveier som anlegges. Det vil føre til stor belastning på urørt norsk natur, som vi har et ansvar for å forvalte for dagens og fremtidens generasjoner.

Der vindmølleparker allerede er anlagt, går Helsepartiet inn for å grunnrentebeskatte og pålegge hjemfallsrett etter 20 år. Utbyggerne bærer alle kostnadene for all opprydding.

Helsepartiet går inn for en grundig gjennomgang av reglene for beskatning av landets naturressurser.

Helsepartiets kjerneverdier er respekt for liv og helse. Vindmølleparker er ikke i tråd med disse verdiene.

Norge må også bidra til produksjon av grønn kraft til kloden, men ikke på bekostning av urørt, norsk natur.

Når europeiske kraftleverandører har kastet sine øyne på Norge, handler det blant annet om restriksjoner for utbyggere av vindkraft i deres egne nærmiljøer. Det blir stadig tydeligere at vindmøller er gårsdagens svar på fremtidens utfordringer.

Kunnskapen omkring belastningen på havene, ved havvindmøller, er foreløpig ikke nok til at vi kan anbefale dette.

Helsepartiet vil:
* Gå imot en utbygging av vindmølleparker, inntil ny og mye bedre teknologi ser dagens lys.

Helsepartiet UNG

har ikke eget syn på vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://helsepartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]