[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Høyre» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra websiden (Fornybar energi – Høyre (hoyre.no)

Høyre vil legge til rette for sikker og miljøvennlig energiforsyning, der effektiv og lønnsom utbygging av fornybar energi blir prioritert. God og bærekraftig forvaltning av vannkraft, vindkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte. Norge er også et av de landene i verden som har tjent mest på salg av kraft og energi. Høyre vil sikre at Norge skal fortsette å være en ledende energinasjon, som skaffer inntekter til fellesskapet og bidrar til nødvendig grønn omstilling.

For Høyre er det et viktig prinsipp at kommunene som stiller seg disponible for strømproduksjon skal kompenseres, og at innbyggerne i kommunen skal få igjen for å stille ressursene sine disponible. Når det kommer til vindkraft på land, har vi også foreslått historiske innstramninger i regelverket for å ivareta natur, miljø og naboer. I 2020 sikret vi flertall for at kommunene selv kan velge om de vil stille arealer tilgjengelig, at planleggingsprosessen kommer inn i plan- og bygningsloven og at det innføres produksjonsavgift på vindkraft, der pengene går til kommunene. 

Startet byggingen av verdens største flytende havvindpark 

Regjeringen har, gjennom Enova, bevilget 2,3 milliarder til byggingen av verdens største flytende havvindpark,Hywind Tampen. Havvindprosjektet vil bidra til å utvikle ny teknologi verden trenger for å bli mer fornybar. Hywind Tampen vil gi strøm til Snorre og Gullfaks feltene og bidrar til å redusere norske utslipp med 200.000 tonn CO2 i året eller utslippene fra 100.000 personbiler.

I tillegg har regjeringen bevilget 120 millioner til forskning på havvind, opprettet et eget Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind), og åpnet to områder for bygging av havvind.

Flytende havvind er en teknologi mange land vil etterspørre og der Norge gjennom sin kompetanse fra olje- og gassnæringen allerede har store konkurransefortrinn. Satsningen vil bidra til mange nye arbeidsplasser for norske sjøfolk i fremtiden. 

Foreslått historiske innstramninger i vindkraftutbygging på land

Regjeringen har kommet med forslag til historiske innstramninger i reglene for å bygge vindkraft på land. Målet er å skape et regelverk som tar bedre vare på natur, miljø og naboer.

I tillegg har vi flyttet deler av planleggingsprosessen av vindkraft på land inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene nå selv stiller arealer tilgjengelig, dersom de ønsker vindkraft.  

Fra partiprogrammet (Partiprogram 2021-2025 – Høyre (hoyre.no)):

Energi Norge er svært rikt på energiressurser. Høyre vil legge til rette for sikker og miljøvennlig energiforsyning, der effektiv og lønnsom utbygging av fornybar energi blir prioritert. God og bærekraftig forvaltning av vannkraft, vindkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte. Norge er også et av de landene i verden som har tjent mest på salg av kraft og energi. Høyre vil sikre at Norge skal fortsette å være en ledende energinasjon, som skaffer inntekter til fellesskapet og bidrar til nødvendig grønn omstilling.
Høyre vil
• gjennomgå dagens system for nettutbygging for å redusere byggetiden, fjerne flaskehalser og sikre et mer effektivt strømnett som legger til rette for arbeidsplasser og verdiskaping
• delta aktivt i samarbeid mellom europeiske land for å fremme havvind som energikilde
• legge til rette for elektrifisering av flere felt på norsk sokkel • redusere utslippene på norsk sokkel med mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030
• sørge for et robust og effektivt strømnett som sikrer rimelig og trygg tilgang på strøm for forbrukere og industri
• gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk og legge til rette for utbygging av nye
• jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked, kartlegge behovet for mer fornybar energi i det europeiske markedet og være positive til kraftutveksling
• gjennomgå regelverket og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av solenergi46
• legge til rette for grønn nabolagsdeling av energi og vurdere hvordan det kan bli enklere å koble egenprodusert kraft på strømnettet
• gjøre det lettere for privatpersoner og bedrifter å sette opp solcelleanlegg ved å forenkle regelverket
• avklare interessekonflikter og sikre forutsigbarhet for havvindproduksjon på norsk sokkel
• utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land
• legge mer til rette for mer utvinning av blå og grønn hydrogen og satse mer på utbygging av hydrogeninfrastruktur
• følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://hoyre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Unge Høyre

Nettsiden (Vindkraft – Unge Høyre (ungehoyre.no)

For å løse klimakrisa trenger vi mer ren energi, som kan erstatte forurensende kull og gasskraftverk i hele Europa.

 

Norsk vindkraft er lønnsom, ren, den kutter utslipp i Norge og utlandet. Vi trenger den for å nå klimamålene. Derfor trenger vi mer vindkraft.

Norsk vindkraft har potensialet til å bli et grønt industrieventyr hvor vi kan skape jobber, bygge ut grønn kraft til vår egen industri og til verden rundt og til å omstille samfunnet. Mer vindkraft er bra næringspolitikk, energipolitikk og klimapolitikk. Unge Høyre vil også satse på havvindmøller. Dette er likevel ikke lønnsomt enda, og det kommer det ikke til å bli på en stund. Foreløpig trenger havvind subsidier og kan derfor ikke erstatte landbasert vindkraft.

 

Unge Høyre vil: 

  • Ha en forutsigbar og helhetlig plan for hvordan vi skal bygge ut både vindkraft til land og havs.
  • Øke bevilgninger til selskaper og bedrifter som utvikler havromsteknologi og teknologi innen bølge- og vindkraft til havs.
  • La Statens pensjonsfond utland få muligheten til å investere i unotert infrastruktur
  • Sikre stabile, langsiktige og nøytrale rammebetingelser for fornybar energiproduksjon.
  • Jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked.
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungehoyre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Vår politikk fra A-Å, fra nettsidene:

Vindkraft

Norge er rikt på energiressurser, og Høyre vil bidra til at Norge bygger ut nok fornybar energi til å møte elektrifiseringen av samfunnet.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet trenger vi mer klimavennlig energiproduksjon fremover. Teknologiutvikling og fallende kostnader har gjort vindkraft mer aktuelt i Norge. Samtidig er det viktig å bevare naturområder og tilpasse utbyggingen nærmiljøet. I fremtiden kan både vindkraft på land og til havs – både flytende og bunnfaste installasjoner – være en del av løsningen.

I Norge er vi heldige med vår vakre, rene natur, de dype fjordene og høye fjellene. Vi har sterke friluftstradisjoner, og er opptatt av bærekraftig bruk av naturen.  Mer vindkraft kan bidra til både verdiskaping og flere jobber. Men vi vet at et slikt grep kan være konfliktfylt for dem som bor og ferdes i nærområdet. Politikken må balansere disse ulike hensynene samtidig.

Vindmølle-debatten tyder på at folk ønsker at det skal bygges ut mer fornybar energi, men at de fleste ønsker ikke vindmøller i nærheten av der de bor.  Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor fått i oppdrag å samle kunnskap om virkningene av vindkraft. Resultatet er en såkalt nasjonal ramme for vindkraft, som ble presentert 1. april 2019. Forslaget peker ut 13 vindkraftområder i Norge.

NVE har gjort en omfattende kartlegging hvor mange hensyn har blitt veid. Dette forslaget er nå utgangspunkt for en innspillsrunde i hele landet. Det er viktig at alle stemmer blir hørt før noen beslutninger blir tatt. Det betyr også at søknader om å etablere vindkraft ikke blir behandlet nå før vi er i mål med en plan. Når NVEs rammeplan for vindkraft på land blir vedtatt, vil den fortelle hvor det er mest hensiktsmessig å bygge ut vindkraft, og dermed utelukke andre steder. De som vil bygge vindmøller må fortsatt søke konsesjon for dette, det betyr altså at det ikke automatisk blir utbygging i disse områdene.

Høyres løsninger:

  • Bidra til at Norge blir en foregangsnasjon innenfor vindkraft
  • Gjennomføre en bred høringsrunde knyttet til NVEs ramme for vindkraft.
  • Storstilt satsing på havvind gjennom dagens virkemiddelapparat
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://hoyre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Unge Høyre

Program fra A-Å, fra nettsidene:

Verdens energibehov øker. Dette gir Norge en unik mulighet som en viktig energiprodusent. Norsk kraft kommer hovedsakelig fra fornybar vannkraft. Norske utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon er derfor svært begrenset. Fleksibiliteten med regulerbare magasiner i vannkraft er et stort konkurransefortrinn. Det ligger store muligheter for økt kraftproduksjon dersom vi oppgraderer vannkraftverkene vi allerede har. Samtidig må vi ta hensyn til naturmangfoldet ved å oppdatere kravene til miljøhensyn. Fremover blir det også viktig å sørge for energieffektivisering for å bruke kraften mest mulig effektivt.

Vannkraft, vindkraft, bølgekraft, bioenergi, solenergi, offshore vindkraft og annen fornybar energiproduksjon har alle ulike miljøkonsekvenser. Noen legger beslag på store arealer eller kan være en trussel mot livet i lufta, på land, eller i vann. Alle kilder gir også tap av elektrisitet fra produksjon til forbruk. På tross av ulike negative effekter på det lokale miljøet, er de fornybare energikildene viktige for ren kraftproduksjon. Norge har et særlig potensial for havvind hvor overførbar kompetanse fra petroleumssektoren er et konkurransefortrinn. Vi mener hensynet til klimaet generelt veier tyngre enn lokale miljøkonsekvenser ved utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.

Unge Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor stimulere til flere investeringer i fornybar energi. En forutsetning for dette er gode og stabile rammevilkår for fornybar kraftproduksjon i hele landet. Unge Høyre er teknologioptimister og vi kan derfor ikke utelukke at det vil komme andre kilder for fornybar energi i fremtiden. Vi vil sikre nøytrale og stabile rammebetingelser for energiprodusentene.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungehoyre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]