[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Industri- og næringspartiet (INP)» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside (Kampen mot vindkraft | INP (inpartiet.no))


En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere. Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

Et hovedproblem ved vindkraftutbyggingen i Norge har vært manglende planløsning. NVE har gitt 22 konsesjoner i områder ikke egnet for vindkraft. Dette er for INP uakseptabelt. Norges kyst- og havområder er lite egnet for vindkraftverk og er unødvendig i Norge.

Vi ser også at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.

I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen, deres kultur og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.

  • INP vil verne om norsk kraftkrevende industri og de titalls tusen arbeidsplasser innerst i fjorden og langs vår langstrakte kyst. 
  • INP vil stoppe utviklingen av vindkraftverk i Norge. Med det vil INP innføre samme skatteregime for vindkraft som dagens vannkraftverk ved utvidelser og oppgraderinger. 
  • INP vil jobbe for at det blir laget et tilbakevirkende utslippsregelverk like strengt og like omfattende som et hvilket som helst industrianlegg for å hindre smøreolje og hydraulikkoljeutslipp i naturen eller grunnvannet.
  • Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.
  • INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert. Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholds- personell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.
  • Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet. Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.

NORGE TRENGER IKKE VINDKRAFT

Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.

Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft. Vannkraft forskere ved NTNU har vist at det er et svært stort potensiale til stede for oppgradering og utbedring av vannkraften på en langt bedre økonomisk og miljømessig måte. Industri- og næringspartiet forstår at Norge ikke kan redde Europa eller klimaet med vindkraft i Norge. 

 

Partiprogram (Naturresurser, Karftproduserende- og Kraftintensiv Industri | INP (inpartiet.no)

 

INPs grunnleggende verdi er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser. Vi mener at norske naturressurser ivaretas best i Norge. Vi er sterkt imot elektrifisering av norsk sokkel, noe vi mener vil fortrenge kraftbehovet til landbasert industri og være kostnadsdrivende for kraftprisen.

 

Vindkraftverkene på land og i havet skal stanses og reverseres, og naturen skal tilbakestilles så godt det lar seg gjøre. Det er gjort store, uerstattelige, irreversible  naturødeleggelser i norsk urørt natur for å gi plass til skjemmende, støyende og unødvendige vindturbiner.

 

INP er sterkt imot norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER, og ønsker umiddelbart å reversere norsk tilslutning til denne.

Det er av avgjørende betydning at Norge ikke er tilsluttet overnasjonale energibyråer der vi ikke lenger har selvråderett over kraftproduksjonen.

 

INP vil stanse ytterligere bygging av utenlandskabler og regulere eksporten av vannkraftprodusert energi.

Vi mener dette medføre uholdbare høye strømutgifter for norsk kraftkrevende industri og vanlige forbrukere. Norge er i en særlig utsatt del av Europa og er derfor avhengig av rimelig tilgang til fornybar energi.

 

INP ønsker å oppgradere vannkraftverkene våre, samt se på mulighetene for å bygge ett til to større vannkraftverk i tillegg til de vi har.

En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.

Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.

På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

 

Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.

I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen og deres kultur, og vil kunne fordrive næringsliv på vidda. Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

Derfor må vindkraftverk stoppes og de må reverseres.

All utbygging må stanses og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.

Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.

Norge trenger ikke vindkraftverk. 

En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.

Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.

På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

 

Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.

I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen og deres kultur, og vil kunne fordrive næringsliv på vidda. Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

 

Derfor må vindkraftverk stoppes og de må reverseres.

All utbygging må stanses og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.

Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.

Norge trenger ikke vindkraftverk. 

 

Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.

Ved å oppgradere norske vannkraftverk, vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.

Norges kyst og havområder er lite egnet for vindkraftverk.

Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholdspersonell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.

 

Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.

Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.

Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.

INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.

INP er et nystiftet parti og ungdomsorganisasjonen ble stiftet 16.06.2020, og deler moderpartiets syn på vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.inpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Partiprogrammet, pkt.  A6 Naturresurser, Kraftproduserende- og Kraftintensiv Industri:

INP sin grunnleggende verdi er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser.

INP ønsker ikke dagens vindkraftetablering velkommen. Vi ser et nasjonalt behov for å ivareta vår fauna og vårt landskap. Satsing på eksisterende hydrakraftanlegg (d.e. vannkraft), ved å lette på skattenivået i forbindelse med økning av reservoar og oppgradering av turbiner, er en bedre måte å redusere avtrykket i miljøet og den visuelle «urørte Norske natur» på.

Partiet vil jobbe mot vindkraftverk som vi mener er unødvendige for vårt kraftmarked ved siden av at etableringen i norsk natur er irreversible naturødeleggelser. Det er heller ikke naturlig å etablere vindkraftverk i havet eller langs Norges kyst med de begrensninger for vedlikehold og værutsatt. Vi mener vindkraftverk på havet vil måtte være avhengige av statlige overføringer og aldri bli lønnsomme uten subsidier. INP mener kraftprisen vil øke formidabelt med vindkraftverk og utenlandkabler som har som mål å innlemme oss i ett stort europeisk kraftmarked. Bare i kraftintensiv industri står 11.000 arbeidsplasser i fare.

Fra intervju med Owe Ingemann Waltherzøe, partileder  i Enerwe.no 15.6.2020:

«Industri- og Næringspartiet INP ser med forundring regjeringens åpning for havvind. Slik vi ser denne åpningen er det ikke bare naiv symbolpolitikk, men et formidabelt skifte av regjeringen som nå går inn for å subsidiere en næring uten mulighet å klare seg selv. For det første er slike prosjekter avhengig av offentlige driftsmidler ved siden av milliardbeløp i subsidier under bygge og etableringen. Det er ikke identifisert hvem som skal være kunder. Prisene på kraft vil bli for store til at offshoreindustrien vil stenge gasskraftverkene sine, mener han.

Waltherzøe innvender blant annet at det vil bli vanskelig å etablere sikker frakt av vedlikeholdspersonell ut til vindkraftverkene. – Med båt er helt urealistisk på grunn av bølgehøyden. Da gjenstår helikopter. Men det er for dyrt å installere helidekk. Dermed står man igjen med å fire ned personell på samme måte som rednngshelikopter gjør. Man setter da krav til personell som ikke kan oppfylles på vanlig måte. Her trumfer sikkerheten til personellet pengestrømmen for INP sin del, sier han.

INP er også bekymret for at mikroplast som slipes av vingene vil føre til forsøpling i havet og at anleggene vil fordrive næringsvirksomhet som fiske.

-Til slutt setter vi store spørsmål ved om vindkraftverk får samme utslippsregime som oljeindustrien. INP vil kreve at det er petroleumstilsynet PTIL som blir tilsynsmyndigheten for vindkraftverk til havs, slik de er for gasskraftverkene og annen virksomhet offshore, sier Waltherzøe til enerWE.

INP er et nystiftet parti og ungdomsorganisasjonen ble stiftet 16.06.2020, og deler moderpartiets syn på vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.inpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]