[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Kristelig folkeparti (KRF)» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside (Fornybar energi – Kristelig Folkeparti (krf.no):

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi. Men våre mange fornybare naturressurser har Norge et fortrinn i produksjonen av denne. Vannkraft, vindkraft, havbølgekraft og solenergi er bransjer som burde utvikles på en bedre måte. Nye investeringer, som for eksempel «grønne sertifikater» må styrkes. Disse sertifikatene gir større inntjening for kraftselskaper i det fornybare markedet, noe som stimulerer til økt produksjon. Det grønne skiftet vil ikke skje uten et forutsigbart og godt regelverk.

For å begrense skadeomfanget av CO2-utslipp ønsker KrF å øke CO2-vgiften slik at det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Energieffektivisering er viktig. KrF støtter opp om EUs 20-20-20 målsetting.

Gjennom økt produksjon av fornybar energi blir det mye vann- og vindkraftutbygging og store nettanlegg, noe som vil ta i bruk verdifulle naturressurser i mange kommuner. Kommuner som på denne måten stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnets behov, har krav på en andel av den verdiskapingen som skjer og som kommer hele landet til gode.

Partiprogram (Politisk program – Kristelig Folkeparti (krf.no):

Grønn verdiskaping

Norge har gode forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet. En «grønn markedsøkonomi» må sørge for bærekraft i produksjon og forbruk, og verdiskapingen må skje på en måte som ikke skader miljø eller som reduserer klimagassutslipp.

Kristelig Folkeparti vil:
• Bidra til teknologiutvikling og realisering av prosjekter innen havvind, karbonfangst og -lagring, og gjenbruk av karbon. Grundig forskning og høring av fagmiljøer må ligge til grunn for realisering av havvindprosjekter.
• Legge til rette for at det statseide investeringsselskapet Nysnø har nok kapital til å kunne investere kraftfullt i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte.
• Øke bruken av hydrogen og etablere nye verdikjeder for å skape ny industri, og bidra til at hydrogenløsninger kan kommersialiseres.
• Fremme ny industri knyttet til gjenbruk av karbonutslipp.
• Redusere kravene til egenkapital når virkemiddelapparatet gir tilskudd til prosjekter der målet er kommersialisering av hydrogenbasert transportteknologi.
• Utvikle ny bioindustri basert på økt bruk av fornybare skogressurser og restprodukter fra dagens skogsindustri i Norge. Omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff bør opprettholdes og styrkes for å sikre en forutsigbar utvikling innen bioindustrien.
• Stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring. • Minst 50 prosent selvforsyning av jordbruksprodukter, korrigert for forimport.
• Legge til rette for å stimulere til at eksisterende industrimiljøer, der Norge har en sterk internasjonal posisjon, utvikles videre på nye områder og tar en verdensledende posisjon innen grønn industri.

Et krafttak for fornybar energi Fornybar energi er nøkkelen til bærekraftig vekst og nullutslipp i de fleste sektorer. Verdens behov for energi øker, blant annet for å løfte mennesker ut av fattigdom. Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid. Samtidig har Norge rikelige uutnyttede fornybare energiressurser, og det er mulig å øke produksjonen mye gjennom havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi. All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet, men i ulik grad. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold.

Kristelig Folkeparti vil:
• Sikre at fornybar energi har gode vilkår og vekstmuligheter, slik at det kan sikres nok ren kraft til den grønne omstillingen.
• Legge frem en elektrifiseringsstrategi med et veikart for hvordan ren energi skal erstatte fossil energi i alle sektorer i Norge.
• Ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi.
• Støtte forskning på alternative drivstoff- og energiformer, blant annet for bruk innen transport, og som dermed også kan gi nye næringer og arbeidsplasser i Norge.
• Legge til rette for en opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av ny vannkraft og småkraftverk der dette kan forsvares ut fra naturhensyn.
• Skattlegging av vannkraft må endres slik at det blir lønnsomt å fornye anleggene.
• Gjennomføre en satsing på havvind i samarbeid og sameksistens med fiskerinæringen og miljøet i havet. Det må etableres modeller for offentlig støtte og finansiering som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind.
• Stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, og styrke den lokale og regionale forankringen. Vindkraftprosjekter skal være ønsket av vertskommunene, og ha begrensede konflikter mot naturmangfoldet og andre interesser.
• Vertskommuner skal gjennom skattesystemet sikres en varig andel av verdiskapingen fra all fornybar energiproduksjon.
• Forsterke mulighetene for egenprodusert energi fra husholdninger, borettslag og landbruk. • Bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. • Bidra til en styrking av det nordeuropeiske samarbeidet gjennom å øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi.
• Sikre at norsk industri kan dra nytte av våre fornybare ressurser.
• Bygge ut kraftnett til større havner for å tilby landstrøm når skip ligger til kai.
• Gjennomføre tiltak for å framskynde løsninger som kan utløse verdiskapings- og eksportpotensialet i hydrogen både fra fornybar energi og hydrogen fra naturgass, der CO2 fanges, lagres og utnyttes til nye formål. • Effektivisere bruken av energi og stimulere til økt sparing.
• Holde tilbakefallsretten fast. Nasjonale energiproduserende ressurser skal ikke kunne selges til utenlandske interesser uten at Norge beholder eller får tilbake eierskap i ressursene etter en rimelig periode.
• Stimulere til økt grønn strømproduksjon.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.krf.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

KrFU

Websiden (Klima og energi · krfu.no):

Klima og energi

For KrFU henger klimapolitikken sammen med vårt forvalteransvar. Vi har en plikt og ansvar for å bruke ressursene som finnes på en god måte, som ikke bidrar til å ødelegge klimaet og naturen rundt oss.

KrFU mener at god klimapolitikk har som mål å forebygge menneskeskapte klimaendringer og å endre samfunnsstrukturen slik at den blir bærekraftig og ikke går ut over generasjonene som kommer etter oss. Ingen ressurser varer evig og bruken av noen typer ressurser gjør stor skade. Derfor er vi nødt til å fase ut fossilt brensel, vi må fortsette å satse på fornybart og på energikilder med lave eller helt uten utslipp. Vi må finne utslippsfrie løsninger i transportsektoren og i næringslivet vårt. Det må koste å forurense og det må lønne seg å velge utslippsfritt. For KrFU er det viktig med et godt samarbeid internasjonalt, samtidig som vi tar ansvar her i Norge.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://krfu.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Politikk fra A-Å, Klima og Miljø, Fornybar energi, fra nettsidene:

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi. Men våre mange fornybare naturressurser har Norge et fortrinn i produksjonen av denne. Vannkraft, vindkraft, havbølgekraft og solenergi er bransjer som burde utvikles på en bedre måte. Nye investeringer, som for eksempel «grønne sertifikater» må styrkes. Disse sertifikatene gir større inntjening for kraftselskaper i det fornybare markedet, noe som stimulerer til økt produksjon. Det grønne skiftet vil ikke skje uten et forutsigbart og godt regelverk.

For å begrense skadeomfanget av CO2-utslipp ønsker KrF å øke CO2-avgiften slik at det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Energieffektivisering er viktig. KrF støtter opp om EUs 20-20-20 målsetting. (Tidligere har EU-landene blitt enige om tre bindende klima- og energimål for år 2020, lovfestet i ulike direktiver for hvert av områdene. Disse omtales som 20-20-20-målene og innebærer en 20% reduksjon i klimagassutslippene, at fornybar energi skal utgjøre 20% av sluttforbruket av energi, samt en 20% reduksjon i energibruk.)

Gjennom økt produksjon av fornybar energi blir det mye vann- og vindkraftutbygging og store nettanlegg, noe som vil ta i bruk verdifulle naturressurser i mange kommuner. Kommuner som på denne måten stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnets behov, har krav på en andel av den verdiskapingen som skjer og som kommer hele landet til gode.

Fra nettsidene, Politisk program 2017-2021,
Fremtidsrettet forvalterskap, Det grønne skiftet, Fornybarsamfunnet:

Fornybar energi er nøkkelen til bærekraftig vekst og nullutslipp på de fleste sektorer. Verdens behov for energi øker. Veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi. Rike land må derimot redusere energibruken og vise at det er mulig å bygge velferd og velfungerende samfunn og samtidig redusere klimagassutslippene. Målet må være å fase ut bruken av fossile energikilder som kull, olje og gass. Både Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi. Samtidig må energien brukes mer effektivt.

Fornybar energi

Norge har i tillegg til vannkraft et stort potensial for produksjon av ny fornybar energi fra vindkraft, både på land og offshore. Vi har gode forhold for tidevannskraft og havstrømskraft og muligheter knyttet til solenergi og bølgekraft. Vi har også tilgang til store mengder bioenergi, hovedsakelig i form av tilvekst i skogene. Det er dessuten viktig å stimulere til at matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustrien utnyttes til produksjon av biogass. All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet, men i ulik grad. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold.

KrF vil samtidig styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder. Vi vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for kraftbransjen, og ha bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Vi vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

Bedre overføringskapasitet

KrF mener det er nødvendig med økte investeringer i overføringsnettet for elektrisk kraft i Norge i årene fremover. Omfattende investeringer er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten for strøm, legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon, redusere utslippene av klimagasser og for å legge forholdene til rette for næringsutvikling i hele landet. Regimet for utgifter ved utbygging av linjenettet må utbedres, slik at utgiftene blir jevnet ut på hele landet og ikke bare på strømkundene i det aktuelle området. Økt produksjon og eksport av norsk fornybar energi til Europa er god klimapolitikk. KrF vil øke overføringskapasiteten til utlandet, slik at norsk, fornybar energi kan erstatte europeisk, fossil energi.

KrF vil

  • ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi.
  • at det må være gode rammevilkår for utbygging av vindkraft i Norge, blant annet gjennom utvikling av gode regionale vindkraftplaner.
  • styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. 
  • bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet.
  • bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet.
  • at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer.
  • øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi i våre naboland.
  • vurdere om staten skal opprette soner som er forhåndsgodkjent for offshore vindenergiproduksjon, slik at man ikke bruker store summer på å planlegge anlegg som blir stoppet på grunn av naturvernhensyn.
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.krf.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

KrFU

Fra nettsidene, Politikk, Klima og energi:

For KrFU henger klimapolitikken sammen med vårt forvalteransvar. Vi har en plikt og ansvar for å bruke ressursene som finnes på en god måte, som ikke bidrar til å ødelegge klimaet og naturen rundt oss.

KrFU mener at god klimapolitikk har som mål å forebygge menneskeskapte klimaendringer og å endre samfunnsstrukturen slik at den blir bærekraftig og ikke går ut over generasjonene som kommer etter oss. Ingen ressurser varer evig og bruken av noen typer ressurser gjør stor skade. Derfor er vi nødt til å fase ut fossilt brensel, vi må fortsette å satse på fornybart og på energikilder med lave eller helt uten utslipp. Vi må finne utslippsfrie løsninger i transportsektoren og i næringslivet vårt. Det må koste å forurense og det må lønne seg å velge utslippsfritt. For KrFU er det viktig med et godt samarbeid internasjonalt, samtidig som vi tar ansvar her i Norge.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://krfu.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]