[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Miljøpartiet de grønne (MDG)» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside: (Fornybar energi – Miljøpartiet De Grønne (mdg.no):

Fornybar energi både kan og må erstatte vår fossile energibruk. All kraftproduksjon må ta hensyn til blant annet naturverdier, friluftsliv og urfolks interesser. 

 

De Grønne vil:

 • Øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent innen 2030. 
 • Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivare- tas.
 • Legge til rette for energisparing i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger, økt el-avgift og krav om nullenergibygg og plusshus.
 • Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW og ruste opp virkemiddelapparatet kraftig for å få det til. 
 • Stimulere til økt produksjon av biogass fra avfall.
 • Styrke naturhensyn og helhetsperspektivet i energipolitikken på land og til havs.
  I konsesjonsprosesser skal det stilles strenge krav til involvering av miljømyndig- hetene, konsekvensutredninger, demokratisk medvirkning, kunnskapsinnhenting, detaljprosjektering, etterundersøkelser og økologisk kompensasjon.
 • Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land. Framtidige vindkraft- konsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt natur, reinbeite eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier.
 • Styrke Statkraft SF og Nysnø klimainvesteringer AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi.
 • Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norsk kompetanse og norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet.
 • Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.

Vindkraft

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur og miljø gjennom selve anleggene og infrastruktur som  veier og annen adkomst. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. 

De Grønne mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur. Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner. 

 

Havvind

Norges muligheter for eksport av fornybar energi er størst innenfor havvind. Ved å utnytte offshorekompetansen i oljeindustrien og vindressursene i våre enorme havområder kan vi utvikle et nytt norsk industrieventyr. Slik kan vi skape arbeidsplasser og inntekter, samtidig som vi bidrar til å løse klima- og naturkrisen. 

 

Satsing på ny teknologi

Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. De Grønne vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer.

 

Partiprogram:

De Grønne vil:

 1. Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marine økosystemer, marine næringer, sjøfugl og trekkveier, og sikre at denne blir tatt hensyn til i all havvindutbygging.
 2. Fra Olje til grønne jobber:

…Utfasingen kan kombineres med fortsatt høy sysselsetting og aktivitet i Norge. Den skal ledsages av en storsatsning på lav- og nullutslippsløsninger på sokkelen, for eksempel knyttet til havvind og karbonfangst- og lagring. I tillegg vil vi satse på gode programmer for omskolering og kompetanseoverføring, og føre en næringspolitikk som utvikler industri innenfor eksempelvis havvind, batteriteknologi, hydrogen, maritim sektor, bionæringer, CCS og kraftsystemer, som sammen kan skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser…

 1. ENERGIPOLITIKK
  Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Energipolitikken må starte med å kutte energiforbruket, både direkte og ved å erstatte ineffektiv fossil energi med mer energieffektive løsninger. Da vinner både klimaet og naturen. Vi trenger en ambisiøs satsing på energieffektivisering i næringslivet, offentlig sektor og hjemme hos folk flest. De Grønne vil bruke støtteordninger, avgifter og miljøkrav for å få energiforbruket ned. Norges muligheter for eksport av fornybar energi er størst innenfor havvind. Ved å utnytte offshorekompetansen i oljeindustrien og vindressursene i våre enorme havområder kan vi utvikle et nytt norsk industrieventyr. Slik kan vi skape arbeidsplasser og inntekter, samtidig som vi bidrar til å løse klima- og naturkrisen. All kraftproduksjon må ta hensyn til blant annet naturverdier, friluftsliv og urfolks interesser. På land er de fysiske inngrepene større, plassen mindre og menneskene flere. De Grønne vil derfor føre en restriktiv politikk for vindkraft på land, hvor ingen utbygginger skjer i urørt natur og der nye utbygginger bare tillates i nærhet til eksisterende tyngre inngrep. Vi vil vurdere mulighetene for opprusting og utvidelse av vannkraftverk der dette ikke går på bekostning av natur. 

Del 2 Klimapolitikk

22 Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. De Grønne vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer. De Grønne mener at moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet. FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) slår fast at noe økt bruk av kjernekraft som energikilde på global basis kan bli nødvendig dersom vi skal nå klimamålene i tide. Vi vil derfor opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi. Et samordnet energisystem i Europa er en forutsetning for å nå klimamålene og sikre effektiv utnyttelse av infrastruktur og naturressurser. Både Norge, Europa og klimaet tjener på et felles energimarked. De Grønne vil:
1. Styrke Stortingets mål om energisparing i bygg, med mål om en besparelse på 13 TWh i norsk bygningsmasse, og ta i bruk nye virkemidler for å nå målet. Vi vil prioritere energisparingstiltak som innebærer reelt lavere klima- og miljøavtrykk over bygningens levetid.
2. Legge til rette for energisparing i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger, økt el-avgift og krav om nullenergibygg og plusshus.
3. Øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent innen 2030. Dette skal være Norges bidrag til at Europa som helhet når målet om 32 prosent fornybarandel i 2030, og til at målet for EU- og EØS-landene kan skjerpes.
4. Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas. (Likelydende punkt i kap. 22.)
5. Etablere en egen støtteordning for havvind, etter modell fra Storbritannia, som fremmer best tilgjengelige teknologi og samtidig sikrer selskapene en minimumsinntekt slik at en kan bygge ut raskt.
6. Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW og ruste opp virkemiddelapparatet kraftig for å få det til. Blant annet skal støtten til solceller på eksisterende bygg utvides, og det skal gis støtte til solceller på nybygg og bygningsintegrerte solceller.
7. Stimulere til egenproduksjon av strøm for privatpersoner, borettslag og næringsliv.
8. Stimulere til økt produksjon av biogass fra avfall.
9. Styrke naturhensyn og helhetsperspektivet i energipolitikken på land og til havs. I konsesjonsprosesser skal det stilles strenge krav til involvering av miljømyndighetene, konsekvensutredninger, demokratisk medvirkning, kunnskapsinnhenting, detaljprosjektering, etterundersøkelser og økologisk kompensasjon.
10. Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land. Framtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt natur, reinbeite eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier.
11. Sikre at Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desentralisert felles Del 2 Klimapolitikk23 kraftmarked med resten av Europa, og bidrar til å erstatte forbruk av fossil energi i våre naboland, blant annet gjennom å støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. (Likelydende i kap. 73.)
12. Styrke Statkraft SF og Nysnø klimainvesteringer AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi.
13. Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norsk kompetanse og norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet.
14. Prioritere naturhensyn mye høyere i vurdering av konsesjon til nye vannkraftverk og småkraftverk, og samtidig utrede hvordan vi kan oppruste og modernisere eldre vannkraftverk.
15. Utvide forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger til å omfatte bruk av fossil gass.
16. Jobbe for at Equinor raskest mulig omstilles til et internasjonalt grønt energiselskap og at selskapets utenlandssatsinger i fossil energi blir solgt eller avviklet.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.mdg.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

MDG’s ungdomsorganisasjon – Grønn Ungdom

Webside (Klima og grønne arbeidsplasser – Grønn Ungdom (gronnungdom.no):

 • MULIGHETENE ER MANGE!

Vi må skape grønne arbeidsplasser innen fornybar energi – som sol-, vind-, bølge- og tidevannskraft, men også innen utbygging av jernbane, klimavennlig skipsfart, bærekraftig landbruk, servicetjenester og kultur. Vi må også satse på forskning, teknologiutvikling og bedre utdanning! Å omstille Norge krever innsats. Det krever at vi tør å tenke nytt, og ikke være fastlåst i dagens grå tankegang, men at vi heller ser fremover på mulighetene det grønne skiftet gir. Vi må forberede Norge på framtida nå, og ikke utsette jobben til det er for seint.

VI VIL:

 • Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode
 • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi og bølgekraft
 • Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer.
 • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.
 • Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien
 • Lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet
 • Øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn
 • Gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen
 • Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere

Grønn ungdom har for øvrig bilde av vindturbiner i sjøen nær land på sin forside. De henviser videre til MDG’s politikk.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.gronnungdom.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene:

Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land og utarbeide ny nasjonal plan for fornybarutbygging som hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- og friluftsområder.

Energipolitikken har vært skrudd sammen slik at den skaper store konflikter med naturinteresser. Den har satset på vindturbiner og teknologi fra utlandet som gir lite verdiskaping i Norge. De Grønne vil endre støtteordningene for å bidra til utvikling av ny teknologi som verden trenger for å redusere klimagassutslipp, og som samtidig gir nye arbeidsplasser i Norge. Nødvendige klimatiltak må utformes slik at den i minst mulig grad skader natur og biologisk mangfold.

Fornybar energi både kan og må erstatte vår fossile energibruk. Totalt er omtrent halvparten av den energien vi bruker i Norge per i dag fossil. I tillegg trenger verden mer fornybar energi.

Vi vil:

 • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi.
 • Målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv.
 • Bare bygge ut landbasert vindkraft i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. Ny vindkraft skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.
 • Sette i gang en storstilt satsing på havvind, med mål om 100 TWh produksjon innen 2030. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, og marine naturverdier.
 • Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.
 • Bruke eierskapet i Statkraft, Nysnø og Equinor aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi.

Vindkraft

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur og miljø gjennom selve anleggene og infrastruktur som  veier og annen adkomst. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft.

De Grønne mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur. Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner.

Vi stiller oss positive til arbeidet med en nasjonal rammeplan for vindkraft, og forutsetter en helhetlig plan som tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. Vi mener at rammeplanen må behandles av Stortinget.

Det er i dag gitt mange konsesjoner (utbyggingstillatelser) til vindkraft. Vi mener konsesjoner som ikke er bygget ut må falle bort dersom de ligger utenfor rammeplanen når denne er vedtatt.

Prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes. Det betyr at anlegg i utgangspunktet skal fjernes når konsesjonen utløper, og at utbygger ikke skal ha noen rett på forlengning. Området skal tilbakeføres til slik det var før utbygging.

Havvind

Vi tror at en av de store nye industri-mulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men ikke i Norge. Vi jobber for rammebetingelser og subsidier som kan gi denne industrien et kraftig løft nasjonalt. Vi vil ha en satsing på havvind med målsetting om en årlig norsk produksjon på 100 TWh innen 2030, og med en ambisiøs industri-bygging i Norge for leverandør- og entreprenør-næringen som skal levere til havvind-prosjektene. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, og marine naturverdier.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.mdg.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

MDG’s ungdomsorganisasjon – Grønn Ungdom

Fra nettsidene:
Vi vil:

Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi og bølgekraft

Grønn ungdom har for øvrig bilde av vindturbiner i sjøen nær land på sin forside. De henviser videre til MDG’s politikk.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.gronnungdom.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]