[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Pensjonistpartiet» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside (Vår politikk (pensjonistpartiet.no) nevner ikke vindkraft men:

Partiprogram (Handlingsprogram-PP-2021-2025-VEDTATT.pdf (pensjonistpartiet.no):

MILJØ OG KLIMA
Pensjonistpartiets grunnsyn er at det er både er vår plikt og vårt ansvar å ta vare på miljøet med en bærekraftig bruk av naturresursene.
• Pensjonistpartiets grunnsyn er å ta vare på miljøet med en bærekraftig bruk av naturressursene
• Kampen for en livskraftig klode må ligge i forkant av politiske beslutninger
• Sterkt vern av dyrket mark og bevaring av kulturlandskapet.
• Økt satsning på fornybare energikilder.
• Vi sier nei til vindkraftutbygging i norsk natur.
• Statlig støtte til energiøkonomisering i så vel private husholdninger som i bedrifter.
• Økt utbygging av kollektivtilbudet i byer og tettsteder
• Vern av grønne lunger i byer og tettsteder.
• Rask overgang fra tungolje til miljøvennlig drivstoff for skip som besøker norske. havner. Skip som besøker norske havner og farvann skal tilbys landsstrøm.
• At det ikke igangsettes oljeboring i sårbare områder og arktiske strøk uten at det konsekvens utredes.
• Bistå, veilede og gi støtte til målrettet arbeid for løsninger innen fornybar energi.
• Innføre lovverk for å bidra til mindre bruk av plastemballasje.
• Etablere et lovverk som sikrer trygg boligetablering slik at vi unngår å bygge i ras- og flomutsatte områder.
• Oppgradering av dagens vannkraftanlegg for større utvinning.
• Fremme vern av naturressurser, miljø og klima.

Pensjonistparti i Kristiansand: Vannkraft og vindkraft.

Vannkraft har vært og er fortsatt bærebjelken i norsk energiproduksjon gjennom de siste 100 årene.

Nå begynner dette med vindmøller ute i naturen å ta helt av.Det blir påstått at dette skal være så miljøvennlig. Er det det,og for hvem? Å rasere store områder i uberørt natur med gigantiske kontstruksjoner og veibygging er vel ikke akkurat så miljøvennlig? Protestene har da også haglet inn. Grunneiere og kommuner har blitt lokket til å skaffe seg penger i kassa. Utenlandske investorer har innvolvert seg kraftig. Andre land i Europa er ikke så interessert i vindmøller. Disse utenlandske investorene vil vel ikke investere hvis de ikke ser muligheter for fortjeneste? Regjering og Storting er ansvarlige for den videre energipolitikken i Norge. Etter som jeg har oppfattet er det slik at vindmølleutbygging blir statssubsidiert i forhold til vannkraft. Denne politikken er med på å redusere oppgraderingen av gamle kraftverk Det har kommet påstander om at hvis vannkraftverkene ble modernisert,ville det utgjøre like mye energiproduksjon som den planlagte vindmøllevirksomheten. Skal vi bygge vindkraft i Norge,bør det skje ute i havet.

Øyvind Hvalen

Leder Pensjonistpartiet Kristiansand

 ( Pensjonistpartiet i Kristiansand – Posts | Facebook

Pensjonistparti i Trondheim: r norsk vindkraft viktig for den fornybare energiproduksjonen i Europa? Er den viktig i det store klimaregnskapet? Trengs den for å sikre framtidig energiproduksjon? Svaret er nei på alle spørsmålene. ((1) Pensjonistpartiet i Trondheim – Posts | Facebook)

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.pensjonistpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene:

Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021
Pkt. 8 Miljø og klima
Arbeidsprogram (utsnitt av det som berører vindkraft)
Pensjonistpartiet vil i perioden prioritere

  • Å satse på en rask overgang fra fossilt brensel som energikilde til fornybare kilder fra vannkraft (nybygging av kraftverk og utvidelse av etablerte småkraftverk), vindkraft (både på land og til havs), og bølgekraft, samt bioenergi der trevirke, halm og torv er tilgjengelig.

Pkt. 13 Økonomi- og næringspolitikk
Arbeidsprogram pkt. 7
Pensjonistpartiet vil arbeide for å bygge ut full selvforsyning av kraft ved å stimulere til utvikling av fornybar energi, herunder vindkraft, vannkraft og oppgradering av dagens vannkraftverk. Kraftkilder skal ikke selges til utlandet og hjemfallsretten skal opprettholdes

På fb-side 24.11.2019:

Vindkraft selskapene burde ikke ha fordeler skatte messig, burde ha samme type beskatning som vannkraft. Det er ikke rart utenlandske selskaper vi investere i Norge.
Nå har de ødelagt nok natur til lands!

På nettsiden Hitra-Frøya 25.6.2019:
For Frøya Pensjonistparti er motstanden mot vindkraftutbyggingen viktig, men ikke den viktigste saken.

På fb-siden til Pensjonistpartiet Vestland, 22.6.2020:
Finnes det fortsatt mange tilhengere av vindkraft? Var det noen som kunne forestille seg en så vanvittig rasering av naturen fra dem som skulle skaffe oss «ren energi»?

 
Var det noen som trodde at utlendingene skulle overta det meste av driften og inntektene fra vindparkene? Ingen kunne forutse dette med unntak av dem som solgte landområder og rettigheter bak ryggen på sitt eget folk. Vi husker sikkert at ingen ville si hvem som kjøpte opp store landområder. Det ble skjult for både mediene og deg og meg.

Pensjonistpartiet har foreløpig ingen ungdomsorganisasjon.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.pensjonistpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]