[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Piratpartiet» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Partiprogram (Politisk program – Piratpartiet):

Piratpartiet vil:

 • Jobbe for å redusere blant annet CO2-utslipp i henhold til internasjonale forpliktelser og samarbeid.
 • Igangsette tiltak for å gjøre gjenvinning og annen ressurssparing til en arena for en økonomisk bærekraftig industri/næring.
 • Innføre høyere avgifter på unødvendig emballasje i alle ledd.
 • Satse på forskning på fornybare energikilder tilpasset norske forhold, samt bidra i internasjonal forskning på fusjon.

 

 • Modernisere og bygge ut eksisterende vann-, vind-, og bølgekraftverk, m.m.

 

 • Fjerne bompenger og innføre en ny universell beskatning som skal finansiere en bedre offentlig transport.
 • Redusere avgifter på små energieffektive biler, og øke avgifter på store energi-ineffektive biler.
 • Prioritere energieffektivseende tiltak og overganger til miljøvennlig teknologi.
 • Satse på en nasjonal utbygning av høyhastighetstog mellom de største norske byene.
 • Kreve åpen og tilgjengelig informasjon om varedeklarasjoner og produksjonsmetoder slik at forurensere skal betale og forbrukere kan ta velinformerte valg.
 • Stille strenge krav til bruk av dyr til forskning, og forby bruk av dyr til kosmetiske eller underholdningsmessige formål (eksempelvis tyrefekting).
 • Innføre spareincentiver for husstander som tar i bruk energieffektiviserende tiltak, bidrar til privat matproduksjon, avleverer mindre søppel, m.m.

 

Unge Pirater

Har ikke hjemmeside enda. På fb-siden er ingen innlegg om vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.piratpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene – partiprogram:

Pkt. 3.1 Energipolitikk:
Kraftutbygging

I forbindelse med kraftutbygging må naturen beskyttes mot ødeleggende inngrep. Ved eventuell driftsstans/avvikling av utbygd kraft skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet.

Alternative energikilder

Piratpartiet ønsker å legge til rette for å undersøke og utrede muligheter for ulike energikilder, samt at det bevilges mer forskningsmidler til dette.

Pkt. 6 Klima og miljø:

Piratpartiet er for en bærekraftig natur- og ressursforvaltning med vekt på rent vann og ren luft for alle samt et styrket vern av uberørt natur og artsmangfoldet.

Vi må bygge et bærekraftig samfunn som ikke bidrar til ødeleggelse av klima og miljø, et samfunn som tilpasser energi- og ressursforbruk til et akseptabelt nivå.

Det er ikke ansvarlig å eksperimentere med vårt og andre arters eksistensgrunnlag, og derfor legges føre-var prinsippet til grunn for all klima- og miljøpolitikk der ufullstendig kunnskap eller handlinger kan ha potensielle irreversible og/eller katastrofale konsekvenser. Samtidig må en tilstrebe å få mer kunnskap der vår viten er ufullstendig, og en korreksjon av planlegging og adferd må iverksettes basert på fakta og ny viten.

Piratpartiet vil:

 • Satse på forskning på fornybare energikilder tilpasset norske forhold, samt bidra i internasjonal forskning på fusjon.
 • Modernisere og bygge ut eksisterende vann-, vind-, og bølgekraftverk, m.m.

Fra fb-side 13.6.2019:

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ser ingen problemer med at det er utlendinger som driver vindmølleparker i Norge.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med utenlandske investeringer dersom det gjøres på en forsvarlig måte, noen ganger er det også nødvendig ettersom det kan mangle kapital. Men en dominans av utenlandske aktører i det norske vindkraftmarkedet er ikke en gunstig utvikling.

Først og fremst må vindkraftutbygging konsekvensutredes grundig, praksisen i dag er ikke god nok. Dette både med hensyn på inngrep i naturen og økonomisk driftsgrunnlag etter innledende byggfase.

Det bør ikke bygges ut vindkraftanlegg dersom natur og dyreliv blir vesentlig skadelidende, heller ikke dersom økonomisk drift baseres på kunstig høye priser og/eller subsidier uten garanti for fremtiden.

Dersom Norge ikke selv tar initiativ til å bli bedre på utvikling av fornybar energi, inkludert vindkraft, går vi glipp av en nok en mulighet til det grønne skiftet. Men først og fremst må Norge satse på effektivisering av eksisterende vannkraft. Norsk vannkraft, eid av norske kommuner, fylker, og staten. Stabil kraft til beste for innbyggerne, kontrollert av folket, som gir faste inntekter og sikrer arbeidsplasser i fremtiden.

Natur og dyreliv skal ikke ofres for midlertidig profitt.

Unge Pirater

Har ikke hjemmeside enda. På  fb-siden er ingen innlegg om vindkraft.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.piratpartiet.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]