[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Rødt» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Natur og vindkraft

Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging av naturen bit for bit, med nye motorveier, vindkraftverk og hyttefelt. Rødt står på lokalbefolkninga og miljøets side i kampen mot storkapital som vil bygge ned natur for profitt og sende mer kraft ut av landet. (Rettferdig miljøpolitikk (roedt.no))

Vindkraft

Rødt sier nei til utbygging av ny vindkraft i Norge, både på land, i fjæra og til havs. Rødt støtter lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar natur, trua dyre- og fuglearter og som truer samisk kultur og reindrift. Dette gjelder blant annet på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet. Med høye strømpriser har det blitt mer attraktivt å bygge ut vindparker, også for utenlandske storselskap. Rødt mener det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressursar skal eies av det offentlige og komme folket til gode, og mener at vindkraft på samme måte som vannkraft må betale naturressursskatt. En konsesjonsperiode for vindkraft varer vanligvis 25 år, og etter det bør det offentlige ta over vindkraftverka.

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi på bosteder og andre bygg utnyttes.

Kunnskapsgrunnlaget om hvilke effekter vindkraftanlegg kan få for havmiljøet, bestander og fiskeriene er svakt. Men all kraftproduksjon medfører naturinngrep. Rødt er et parti for naturen og for bærekraftig næringspolitikk, som brenner for kystfisket og for et sterkt føre var-prinsipp. Derfor går vi mot å åpne for havvindprosjekter i perioden fram til 2025.

Dette gjør vi fordi vi vil sikre at ressursforvaltningen kommer lokalbefolkning til gode, ikke storkapitalen og EU.

Men vi vil fortsatt at norsk leverandørindustri, med noen av verdens mest kompetente industriarbeidere, skal levere teknologi og industriprodukter, også til havvind.

Det vil være aktuelt for land som har et annet utgangspunkt enn Norge, med våre enormt rike fiskeriressurser langs store deler av kysten, og den tilgangen vi allerede har på fornybar kraft.

Selv om vi sier nei til havvind i Norge, ønsker vi en sterk industrisatsing for å bygge opp nye arbeidsplasser i takt med at olje- og gassproduksjonen går ned. Rødt er fortsatt eneste parti som vil investere deler av Oljefondet i miljøvennlig infrastruktur og industri i Norge. Vi må også sikre økt videreforedling i fiskeri- og skogindustri. Og framfor økt krafteksport, må krafta videreforedles her hjemme, for å sikre lokale hjørnesteinsbedrifter og den kraftforedlende industrien.

Vi vil i tillegg satse på karbonfangst og -lagring. Og ikke minst sikre at norske oppdrag går til norske verft, og at utrangerte oljeinstallasjoner, andre faste installasjoner og skip, blir demontert av arbeidere i Norge. ​ ​ ​ ​ (Rødt (roedt.no))

 

 

Partiprogram (Arbeidsprogram (roedt.no)):

16.2 Verftsindustri

 1. Vurdere alternativ bruk av utrangerte installasjoner på sokkelen til kraftproduksjon (vindkraft og bølgekraft) og karbonlagring. For å ivareta installasjoner som skal fjernes, skal det opprettes miljøstasjoner for oljevirksomhet i tilknytning til eksisterende verftsindustri langs kysten. Miljøstasjonene skal tildeles oppgavene med sanering, demontering og materialgjenvinning av disse.
 2. Kraftproduksjon
 3. Si nei til vindkraft på land, i fjæra og havvind på sokkelen.
  h. Innføre grunnrenteskatt for vindkraftanlegg.
  i. Si nei til nye vindkraftanlegg på land uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og krav til eiere av igangsatte anlegg om å finansiere opprydding av anlegget og tilbakeføring av området til natur.
  j. At det ikke skal bygges ut atomkraftverk i Norge. Norge skal bidra til at atomkraftverket på Kolahalvøya stenges på en sikker måte.
  k. Si nei til bygging av nye overføringslinjer for eksport av kraft og stoppe prosessen med utbygging av NorthConnect.
  l. Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer.
  m. Endre skattleggingen av vannkraftselskap slik at det kan gjennomføres investeringer i oppgradering og effektivisering av kraftproduksjonen uten miljøødeleggelser.
  n. At kommunene der krafta blir produsert, gjennom dagens kraftinntektssystem skal beholde en større del av verdiskapinga. o. Innføre vanlige avskrivningsregler for vindkraft.

Kap 27. Urfolksrettigheter og nasjonale minoriteter

…. Vindkraftutbygging i trekk- og beiteområder for rein er den sterkest voksende trusselen nå, men også kraftlinjebygging, hyttefelt og arealkrevende bergverk og gruvedrift reduserer eksistensmulighetene for reindriften og hele den samiske kulturen….

27.1 Samisk råderett over naturressursene

 1. Stanse vindkraftutbygging i områder for reindrift, også der det er gitt konsesjon

2020:

Fra nettsidene, Politikk:

 

Vindkraft

Raudt meiner det ikkje skal byggast ut nye vindkraftparker på land i Noreg.

Med høye strømpriser har det blitt mer attraktivt å bygge ut vindparker, også for utenlandske storselskap. Rødt mener det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressursar skal eies av det offentlige og komme folket til gode, og mener at vindkraft på samme måte som vannkraft må betale naturressursskatt. En konsesjonsperiode for vindkraft varer vanligvis 25 år, og etter det bør det offentlige ta over vindkraftverka.

Rødt støtter lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar natur, trua dyre- og fuglearter og som truer samisk kultur og reindrift. Dette gjelder blant annet på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet.

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi på bosteder og andre bygg utnyttes, og det må satses mer på forskning og utvikling av flytende havvind.

Rødt går også inn for et statlig pilotprosjekt for flytende havvind, slik at den kompetansen som leverandørindustrien allerede har på flytende understell kan brukes til å utvikle havvindteknologi eller havvindinfrastruktur som en ny eksportnæring.

Arbeidsprogram, utdrag:


 • Det skal lages en helhetlig plan for utbygging av småkraftverk og vindmøller, som tar hensyn til lokale ønsker, natur og reindriftsnæring.
 • Forsvare reindrifta i konflikter der utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralindustri eller andre inngrep i naturen, der reindrifta blir truet.
 • Det skal satses på utvikling av tidevannskraft, geotermisk energi, saltkraft og offshore vindkraft.

Miljø, Fornybar industri:

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi ha en ny industriell revolusjon, som er rettferdig og miljøvennlig. Vi vil blant annet satse på:


Pilotprosjekter for offshore vindkraft 

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://roedt.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Rød ungdom

Webside (Vindkraft — Rød Ungdom (xn--rdungdom-54a.no))

Vindkraft

Utbygging av vindkraft er blant klimatiltakene som det er lettest å sette i gang raskt. Med en storsatsning kan vi oppnå store resultater på relativt kort tid, og ønsker til sammen 20 Twh vindkraft og havkraft innen 2020. Det er viktig at utbyggingen skjer på en forsvarlig måte som sikrer natur- og dyremangfold. Vi mener den markedsbaserte utbyggingen som følger de grønne sertifikatene strider mot dette.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://xn--rdungdom-54a.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Fra nettsidene, Politikk:

Vindkraft

Raudt meiner det ikkje skal byggast ut nye vindkraftparker på land i Noreg.

Med høye strømpriser har det blitt mer attraktivt å bygge ut vindparker, også for utenlandske storselskap. Rødt mener det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressursar skal eies av det offentlige og komme folket til gode, og mener at vindkraft på samme måte som vannkraft må betale naturressursskatt. En konsesjonsperiode for vindkraft varer vanligvis 25 år, og etter det bør det offentlige ta over vindkraftverka.

Rødt støtter lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar natur, trua dyre- og fuglearter og som truer samisk kultur og reindrift. Dette gjelder blant annet på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet.

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi på bosteder og andre bygg utnyttes, og det må satses mer på forskning og utvikling av flytende havvind.

Rødt går også inn for et statlig pilotprosjekt for flytende havvind, slik at den kompetansen som leverandørindustrien allerede har på flytende understell kan brukes til å utvikle havvindteknologi eller havvindinfrastruktur som en ny eksportnæring.

Arbeidsprogram, utdrag:

 • Det skal lages en helhetlig plan for utbygging av småkraftverk og vindmøller, som tar hensyn til lokale ønsker, natur og reindriftsnæring.
 • Forsvare reindrifta i konflikter der utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralindustri eller andre inngrep i naturen, der reindrifta blir truet.
 • Det skal satses på utvikling av tidevannskraft, geotermisk energi, saltkraft og offshore vindkraft.

Miljø, Fornybar industri:

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi ha en ny industriell revolusjon, som er rettferdig og miljøvennlig. Vi vil blant annet satse på:

Pilotprosjekter for offshore vindkraft

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://roedt.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Rød ungdom

Fra nettsidene, Vindkraft:

Utbygging av vindkraft er blant klimatiltakene som det er lettest å sette i gang raskt. Med en storsatsning kan vi oppnå store resultater på relativt kort tid, og ønsker til sammen 20 Twh vindkraft og havkraft innen 2020. Det er viktig at utbyggingen skjer på en forsvarlig måte som sikrer natur- og dyremangfold. Vi mener den markedsbaserte utbyggingen som følger de grønne sertifikatene strider mot dette.

Rød ungdom har ingen innlegg om vindkraft på fb-siden sin.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://xn--rdungdom-54a.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]