[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [accordion title=»Venstre» auto_open=»true»] [accordion-item title=»2021″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Webside (Fra oljenasjon til fornybarnasjon – Venstre)
Norge er en energistormakt og er blant de ti største produsentene i verden både for fossil energi og vannkraft. Norge har gode muligheter for å beholde posisjonen som en stor leverandør av energi også i fornybaralderen.

På tross av mye vannkraft er halvparten av Norges totale energiforbruk i dag fossilt. For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser i Norge.

Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybarnæringene skal nå erstatte fossilt brensel i industri og transport.

Venstre vil

 • bruke det statlige investeringsselskapet «Norsk Fornybar AS» til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi
 • erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l.
 • sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv
 • bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp
 • øke forskning og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv
 • utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon

 

Partiprogram (Programkomitéen i Venstre – Venstre)
Vi vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi. Det kutter utslipp og skaper nye grønne arbeidsplasser. (side 7):

Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep. Vi vil ikke åpne for utbygging i varig vernede vassdrag.

Energieffektivisering er et viktig klima- og miljøtiltak. Vi vil forsterke innsatsen og gjennomføre energiøkonomiserende (ENØK)-tiltak tilsvarende 10 TWh innen 2030.

Vi vil tilpasse det norske regelverket for fornybar energi, slik at det blir enklere å bli plusskunde og selge overskudd av egenprodusert energi til andre brukere. Husholdningene er viktige bidragsytere til redusert strømforbruk og økt strømproduksjon, f.eks. med solceller. Vi vil oppmuntre til dette gjennom prising av strøm og tilskudd til omlegging.

Solenergi er viktig for lokal energiforsyning og en sentral fornybar energikilde i verden. Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle bølgekraft og tidevannskraft. Bioenergi vil fortsatt spille en avgjørende rolle i overgangen til fornybarsamfunnet, blant annet i fjernvarmeverk, på gårdsbruk og i private boliger.

Vindkraft er en viktig fornybar energikilde der Norge har særlig gode ressurser på land og til havs. Havvind gir store muligheter som vi vil satse videre på, men det er behov for offentlige midler i startfasen. Vindkraft kan også ha negative konsekvenser og må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier.  Utbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må kompenseres. Vi ønsker at vindkraft skal skattlegges slik at kommunene får sin del av inntekten vindkraften genererer. På land må det være en plan for tilbakeføring av områdene til natur. Utbyggingen må ta hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet.

Vi vil sikre gjenbruk av varme ved økt grad av energifleksible løsninger i større bygg, og stille krav til bruk av spillvarme fra industri, avfallsforbrenning og datasentre.

Krafthandel på tvers av landegrenser gjør det mulig å øke bruken av fornybar energi, samtidig som det sikrer fleksibilitet og forsyningssikkerhet i energimarkedet. Vi vil bygge flere kraftkabler slik at vi kan utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa, fordi det er et lønnsomt klimatiltak. Vi vil også sikre tilstrekkelig nettkapasitet i hele Norge.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.venstre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Unge Venstre

Webside (Politikken | Unge Venstre)

Vindkraft er en fornybar energikilde som er viktig for å møte den økende etterspørselen etter energi. Unge Venstre vil tilrettelegge for mer vindkraft på land, samtidig som vi tar hensyn til lokalsamfunnet og til naturen.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungevenstre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [accordion-item title=»2020″] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Venstres politikk fra A til Å, fra nettsidene:

Fra oljenasjon til fornybarnasjon

Norge er en energistormakt og er blant de ti største produsentene i verden både for fossil energi og vannkraft. Norge har gode muligheter for å beholde posisjonen som en stor leverandør av energi også i fornybaralderen.

På tross av mye vannkraft er halvparten av Norges totale energiforbruk i dag fossilt. For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser i Norge.

Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybarnæringene skal nå erstatte fossilt brensel i industri og transport.

Venstre vil

 • bruke det statlige investeringsselskapet «Norsk Fornybar AS» til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi
 • erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l.
 • sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv
 • bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp
 • øke forskning og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv
 • utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon
[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.venstre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″]

Unge Venstre

Under Politikk fra A til Å står følgende på nettsidene:

Unge Venstre vil gjøre Norge til en fornybarnasjon, og mener vindkraft bør utgjøre en større del av norsk kraftproduksjon. Staten må investere penger i utvikling av ny teknologi. Støtten til bygging av demonstrasjonsanlegg og oppskalering av uprøvd fornybar energi som havvind bør derfor økes. Samtidig mener Unge Venstre at det ikke lenger er behov for statlig subsidiering av volumutbygging. Utbygging av nye vindkraftanlegg må alltid ses i lys av naturvernhensyn, men hensynet til klimavennlig kraftproduksjon bør veie tungt.

[button text=»Til partiets nettsider» color=»secondary» style=»outline» radius=»10″ expand=»0″ icon=»icon-angle-right» link=»https://www.ungevenstre.no/» target=»_blank»] [/col_inner] [/row_inner] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row]