Prinsippsak for Borgarting lagmannsrett

Når er staten skyldig i rettsstridig myndighetsutøvelse slik at staten er erstatningspliktig overfor konsesjonssøkere i vindkraftsaker?
Oslo tingrett dømte i februar 2020 staten til å betale erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS. Retten konkluderte med at verken energilovens sanksjonssystem eller tolkningen av vilkåret om frist for idriftsettelse, gir grunnlag for å anse en konsesjon som automatisk bortfalt ved fristoversittelse, med mindre slik virkning fremgår eksplisitt av konsesjonsvilkåret. Om dommen blir stående, vil oversittelse av idriftsettelsesfrist som hovedregel kun medføre tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Ankesaka går i Borgarting lagmannsrett 1. – 6. september.

NVE hadde godkjent 4 store vindturbiner i området rundt Kvitfjell skilag si hytte ved Sandhaugen på Kvaløya. I 2002 fikk selskapet Norsk Miljøkraft Forskning og Utvikling AS konsesjon til et testanlegg. Fra 2006 fram mot 2017 ble konsesjonen stadig endret, og fristen ble utsatt en rekke ganger. Etter salget av Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk ble selskapet omdøpt til Sandhaugen Vindkraft AS. Eierne er tre blad Sørensen (to bosatt i Oslo, en i Tromsø), Aslaksen og Gustafsson fra Oslo). Se detaljer på proff.no. Dette var et eget prosjekt i tillegg til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk med 67 turbiner og 50 km veg i samme fjellområde. 

Etter at Olje- og energidepartementet, OED, ga reineierne og de mange motstanderne medhold i klage på saksbehandlinga av søknad om utsatt frist og stoppet Sandhaugen vindkraftverk AS, krevde selskapet inntil 150 millioner kroner i erstatning av staten.

Oslo tingrett avsa 21. februar 2020 dom i tvisten mellom Sandhaugen Vindkraftverk AS og Staten v/OED knyttet til bortfall av konsesjon for Sandhaugen vindkraftverk. Dommen gir en vurdering av spørsmålet om rettsvirkninger av brudd på konsesjonsvilkår, da særlig vilkår om idriftsettelsesfrist. Selv om dette spørsmålet ikke var avgjørende for utfallet, er denne delen av dommen særlig interessant for vindkraftbransjen. Dommen i tingretten tilsier at brudd på vilkår om idriftsettelsesfrist ikke gir grunnlag for å anse konsesjonen som automatisk bortfalt der slik virkning ikke framgår eksplisitt av konsesjonsvilkåret.

Ankesak skal opp i Borgarting lagmannsrett 1. – 6. september. Saka gjelder krav om erstatning for tapte inntekter fra et vindkraftverk som ikke ble bygget. Grunnlaget for erstatningskravet er at Sandhaugen vindkraftverk AS mener anlegget ble hindret av OEDs myndighetsutøvelse, og at myndighetsutøvelsen var erstatningsbetingende. Mer spesifikt gjelder det vedtak av 19. juni 2018 om å gi reineier Aleksandersen oppreisning for oversittelse av klagefrist og OEDs påfølgende klagevedtak 18. januar 2019 om avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse fra 30. september 2017 til 1. juni 2020.

Saksnr: 
20‐067264ASD‐BORG/02  

Ankende part:
Sandhaugen Vindkraftverk AS, Fossbakkvegen 35, 9027 RAMFJORDBOTN
Prosessfullmektig: Advokat Kaare Andreas Shetelig Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika 0117 OSLO 

Ankemotpart:
Staten v/Olje‐ og energidepartementet, Postboks 8148, Dep 0033 OSLO   
Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt, Postboks 8012, Dep 0030 OSLO

Ankemotparten gjør gjeldende at både OEDs vedtak 19. juni 2018 og 18. januar 2019 er ugyldige og ansvarsbetingende. Vedtakene har medført at ankemotparten har lidt et økonomisk tap ved å ikke kunne bygge ut i henhold til konsesjonen. For ordens skyld er ankemotparten enig med tingretten som kom til at «de to vedtakene, samlet og hver for seg, innebærer rettsstridig og ansvarsbetingende myndighetsutøvelse.»

På vegne av Sandhaugen Vindkraftverk AS har Sandvig & Rein nedlagt slik påstand:
1. Anken fra staten forkastes.
2. Staten v/Olje- og energidepartementet betaler erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS etter rettens skjønn, oppad begrenset til NOK 119 000 000, tillagt forsinkelsesrenter fra 10. mai 2019.
3. Sandhaugen Vindkraftverk AS tilkjennes fulle sakskostnader for tingretten og sakskostnader for lagmannsretten.

Statens syn er at de alminnelige vilkårene for erstatningsplikt ikke er oppfylt og at størrelsen på erstatningskravet uansett er for høyt. Regjeringsadvokaten har på vegne av Staten lagt ned slik påstand:   

1. Staten v/Olje og energidepartementet frifinnes.   
2. Staten v/Olje og energidepartementet tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.
For Sandhaugen vindkraftverk AS møter styreleder Birger Sørensen, administrerende direktør Jonny Sørensen og styremedlem Aslak Aslaksen og avgir forklaring.

Vitner er
For Sandhaugen vindkraftverk AS:
Halvor Grov, sakkyndig
Arne Olsen, tidligere seksjonssjef i NVE
Per Lars Kitti, reineier
Heikki Pedersen, finansiell rådgiver i SpareBank1 Nord-Norge
Stein Tore Gustavsen i Nordix

Staten har påberopt følgende vitner:   
Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær for Samisk kirkeråd og reineier på Kvaløya
Øyvind Leirset, NVE
Rune Flatby, direktør NVE
Ben Bjørke, Siemens Gamesa
Jostein Skaar, Oslo Economics
Tollef Taksdal, underdirektør i OED

Aktuelle lenker
Rettsbok sak 19-053708TVI-OTIR/04 Oslo Tingrett 21. februar 2020
Sluttinnlegg sak 20-067264ASD-BORG/02 Sandhaugen vindkraftverk AS
Sluttinnlegg sak 20-067264ASD-BORG/02 Staten ved regjeringsadvokaten

Borgarting lagmannsrett nettsider
Borgarting lagmannsrett på Facebook

Sandhaugen vindkraftverk AS

Se bilder og historia om prosessene rundt Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk