Rákkočearro vindkraftverk, Berlevåg kommune

Foto: Ragnhild Sandøy, Tor Schulstad, Frode Utsi og Per Inge Østmoen


Ragnhild Sandøy
Journalist


Kjell Haabet
Journalist


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 11. februar 2021
Oppdatert: 11. februar 2021 13:12

Saken

Berlevåg Rákkonjárga – området

Berlevåg ligger på Rákkonjárga, halvøya mellom Gulgofjorden – Vuoðavuotna og Kongsfjorden – Strommavuonna. Mot vest er Tanafjorden – Deanuvuotna, i øst Båtsfjord – Báhcavuonna og i nord det værhårde Austhavet med Barentshavet rett ut. Det er store avstander etter vegen; 136 km fra Berlevåg til Tana Bru og 90 km til Båtsfjord.

Berlevåg er et fiskevær ut mot havet, og fiskeriene er årsaken til at her bor folk. Havet står hardt på, og etter at storstormen raserte store deler av fiskeflåten i 1882, pågikk moloanleggene i 90 år. Kjølnes fyr fra 1900, gjenreist i 1949 er freda. Landskapet er unikt, og halvøya har en rekke geologiske severdigheter og verneområder. Kongsfjordfjellet er en værhard fjellovergang. Den populære Kongsfjordelva og landhandelen i Kongsfjord er attraksjoner.  Knut Erik Jensens film “Heftig og begeistret” fra 2001 med Berlevåg mannsangforening ble en publikums- og kritikersuksess, og gjorde Berlevåg berømt.

Berlevåg kommune har litt over 1000 innbyggere og om lag 450 arbeidsplasser, i hovedsak basert på fiskeriene. Etter endringene i fiskeripolitikken på 90-tallet, fikk kommunen svært negativ nærings- og samfunnsutvikling. Staten bevilget omstillingsmidler til ekstraordinær innsats for nærings- og samfunnsutvikling. Hovedmålene for “Nye Bølger i Berlevåg” som omstillingsprogrammet het, var befolkningsøkning og 20 arbeidsplasser nye gjennom satsingsområdene: omdømme, fiskeri/havn, leverandørindustri og reiseliv/kulturnæring.

De siste årene er Berlevåg blitt heftig markedsført; ikke for korsang, natur eller fisk fra havet, neida, av alle ting, nå handler det om vindkraft og forsøk med hydrogenproduksjon. Glemt er merkevarebygginga knytta til havet og bølgene. Markedsføringa skjer nå i regi av politiske parti og energiselskap.

Saka

Det virker som hele AP inkludert ledelsen, er forledet og nå satser hele sin valgkamp i nord på tilfellet Rákkočearro vindkraftverk med hydrogenfabrikk, som når man går man inn i materialet ser er et svært dårlig prosjekt, bygd på brudd på lovverk. Søker har drevet svært aktiv markedsføring rundt prosjektet, og har i sin iver oversett en rekke krav og lover. Se omtale under avsnittet om Haolusprosjektet lenger ned i saka.

Men det er langt fra bare rosenrød vindkraftromantikk i lokalsamfunnet i Berlevåg, slik man får inntrykk av fra selskapene Varanger Kraft AS og Varanger KraftHydrogen AS. Berlevåg JFF har nylig påpekt viktige sammenhenger mellom vindkraftverk og natur og miljø.

Rákkočearro vindkraftverk Trinn I ble satt i drift i 2015 etter en kort prøveperiode. Kraftverket blir fte omtalt som et av de beste med stor produksjon og små skadevirkninger. Det ble ikke fremmet en eneste lokal klage på konsesjonsvedtaket. Men få hadde oppfattet at utbygger hadde store planer. Trinn II og III vil om de realiseres, favne hele fjellområdet øst for Storelv-vassdraget, mot Gulgofjorden i Tanafjorden og vil være en enorm utbygging og et gigantisk anlegg i et intakt unikt landskap.

Saksbehandlinga rundt prosjektet som sådant og saka om utsatt frist er meget spesiell. Så langt vi kan se, er det her gjort en rekke direkte feil og lovbrudd. Prosjektet bryter både med Berlevåg kommunes arealdel til kommuneplanen, Plan og bygningsloven, Energiloven, Forurensningsloven, vedtak i Stortinget samt retningslinjer for konsesjonsutredninger. Prosjektet er ikke begrunnet med behov for forsyningssikkerhet, og forholdet til reindrifta står sentralt.

Konsesjon ble søkt i 2005. I 2010 ble det gitt konsesjon til Trinn I og II, og i 2019 ble konsesjonen for trinn III gitt til Varanger KraftHydrogen AS (VKH). Det ser ut til at konsesjon til Trinn III er gitt uten forutgående høring, det foreligger ikke konsekvensutredning eller gode utredninger i saka. Det er ikke søkt utslippstillatelse etter Forurensingsloven og heller ikke etter Drikkevannsforskriften.

Kommuneplanen og arealdelen er fra 1995. Arealet der anlegget i Trinn III er planlagt er LNF og med sikringssone for nedslagsfelt drikkevann i Storelva og Veddalen, dvs det kommunale vannverket til Berlevåg. Ved eldre planer skal det stilles strenge krav til knsekvensutrdning og spesielt til overordnede vurderinger (bærekraft/alternativer) som ellers er forutsatt tatt i kommuneplanen. Jf. § 6-1 nasjonale retningslinjer til fylkeskommuner og kommuner. Det er ikke en gang søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Hensyn til naturmiljø er uaktuelt …
Da søknaden ble levert i 2005 ble det i konsekvensutredningen slått fast om biologiske konsekvenser og biologisk mangfold:

” Vi kjenner ikke til at det finnes viktige forekomster av fisk, amfibier eller krypdyr innenfor planområdet.”

I 2019 skrev Multiconsult AS, kjent fra NRKs oppslag om konsekvensutredninger

“…. er det derfor ikke aktuelt med særlige tiltak for å ivareta naturmiljøet.”

 

Saka om utsatt frist idriftsetting

Varanger KraftHydrogen AS (VKH) søkte 16.04.2020  NVE om utsatt frist for idriftsetting til 31.12.2026. NVE avslo 06.07.2020 søknaden fra VKH. Etter klage av 19.07.2020 fra Advokatfirmaet Selmer AS, på vegne av Varanger KraftHydrogen AS, har NVE fastholdt sitt avslag og oversendte 14.09.2020 saka til OED.

Søknaden om utsatt frist er grunngitt med at VKH ønsker forutsigbarhet for framtidig utvikling av lokal hydrogenproduksjon og avgrensa kapasitet i dagens nett. Søknaden, som selve konsesjonen, er altså ikke begrunnet i behovet for forsyningssikkerhet, men i et ønske om kommersiell virksomhet.

Motvind Norge har registrert at politiske parti og aktører nå presser på for at selskapet skal få utsatt frist, trass NVEs brev om praksis og trass Stortingsvedtaket av 19.6.2020. Dersom det gjøres vedtak på det grunnlaget som foreligger, vil det være brudd på såvel lovverk som Stortingsvedtak og forvaltningspraksis.
Dette er politisk svært pinlig på bakgrunn av:

  • 27.11.2019 sendte NVE brev til alle konsesjonærer og informerte om ny praksis ved handtering av søknader om utsatt frist for idriftsetting av vindkraft. I brevet varsla NVE at frister for idriftsetting normalt ikke vil forlenges utover 31.12.2021.
  • 19.06.2020 vedtak nr. 799-et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti anmodet om følgende:
    «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse   utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»

 

    Foto: Frode Utsi

Reindrift – Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Hva nå?

Til alt overmål er anlegget inkludert Trinn III planlagt lokalisert midt i kalvings- og sommerbeitelandet til reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Dette reinbeitedistriktet er kjent for å ha god drift og ha tilpasset seg alle forordninger og krav fra Landbruksmyndighetene om drift tilpasset naturgrunnlaget. Det foreligger ingen gyldig avtale med Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga.

Reineierne i distrikt 7 driver tradisjonell samisk reindrift. Sommerbeitet er i Berlevåg og Båtsjord kommuner,  høst. og vinterbeitet i Deatnu-Tana kommune. Distriktet brer seg ut på begge sider av Tana-elva, fra Polmak langs finskegrensa til Barentshavet. Vinterbeitet er lunt med mye løs snø og næringsrikt jordsmonn på vidda. Sommerbeitet langs kysten gir reinen tilgang til salt og mineraler.

Driftsgrunnlaget er allerede innskrenket av store inngrep fra kinesisk eide Elkem Tana, ny overføringslinje og Rákkočearro vindkraftverk trinn I og II og Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord. Gruvedrifta i fjellene over Austertana er i ferd med å stenge eneste flytteveg i Mielkevággi og Čammajohka mellom sommer-, høst- og vinterbeitet, og er i ferd med å bryte flyttevegen til merke- og slaktegjerdet ved Nástejávri-Stjernevann.  Elkem Tana planlegger dramatiske utvidelser av driftsområdet. VKH sine planer om å utvide vindkraftverket Rákkočearro Trinn III. Statnett sine planlagte 420 kV overføringslinje gjennom deres vinterbeite i Máskevárre og oppsamlingsområde i Seidavárre. Om distriktets infrastruktur kollapser, kan det bety slutten på en gammel  samisk næringsveg og bærer av samisk kultur i området. Summen av planlagte inngrepene vil gi omfattende innskrenkninger som vil innvirke på rekruttering av samisk ungdom til reinbeitedistriktet i framtida.

Sumeffekter er overhode ikke vurdert i prosessen om Trinn III.

Når man aldri kan vinne

Linjekapasitet

Vindkraftverket Rákkočearro  ble etablert trass dårlig kapasitet i linjenett, akkurat som . I vindkraftverket Hamnefjell i nabokommunen Båtsfjord. Det har inntil nå vært en begrensning på 95 MW ut fra Varangerhalvøya. Varanger Kraft AS har i 2020 oppgradert kraftlinjene til 132 kV, i den såkalte Varanger-ringen. Fortsatt er det kapasitetsproblem i Statnetts stamnett fra Varangerbotn. Stortinget ha i 2020 Statnett klarsignal til ny 420 kV overføringslinje. Den begrensede kapasiteten har gjort at konsesjonen ikke er blitt utbygd. Fristen for delprosjekt Trinn III er 31.12.2021, og det er ikke mulig å få bygget innen denne fristen.

Sintef antyder at vindkraftpotensialet på Varangerhalvøya er om lag 2000 MW. Dette tilsvarer omtrent 465 vindturbiner med samme kapasitet som Trinn II.
Hvor realistisk er dette?

Haeolus prosjektet

I Berlevåg har Varanger Kraft AS gått inn i et EU-prosjekt kalt Haeolus sammen med Sintef, Hydrogenics og UniSannio, mfl. Prosjektramme 75 mill NOK. EU bidrar med 50 mill NOK. De øvrige deltakere i prosjektet må bidra med 25 mill NOK. Varanger Krafts andel av dette er betydelig, og utgjør en stor risiko i selskapet.

Varanger Kraft solgte ut 49% av vindkraftanlegget ( Raggo 1 ) til et utenlandsk selskap i 2019. Uten dette tiltaket hadde selskapet gått med et underskudd på 20 mill NOK.

Prosjektet har flere delmål:

  • Lagre overskuddskraft fra vindindustri ( i form av hydrogen )
  • Kunne bygge på avsidesliggende steder med mye vind og kraftlinjer med dårlig kapasitet 
  • Nettbalansering/mini grid – (lokal mini-grid )/fjernstyring 
  • Bruke elektrolyse som nettbalansetjeneste. (Det er ingen vannkraftverk i området som kan levere den balansekrafta som kreves til et fullt utbygd Rákkočearro (alle tre trinn)  

Det er etablert et produksjonslokale i Berlevåg, der man installerer elektrolyserør og brenselscelle og en mindre lagringstank for hydrogen.
Installert effekt: 2,5 MW
Produksjonskapasitet: 1000 kg hydrogen pr døgn ( dvs. svært lite)

Prosjektperiode: 01.01218 –  31.12.2021
Status januar 2021: ennå ikke produsert hydrogen
Man utreder også alternativ produksjon av ammoniakk – ikke dokumentert.

Interessenter innen landbasert fiskeoppdrett er også nylig kommet på banen for utnyttelse av overskuddsvarme fra hydrogenproduksjonen, eller oppvarming av produksjonsenheter ved hjelp av hydrogen. Realistisk? Økonomisk?

 

Lenker til beskrivelser

Berlevåg Havnemuseum

Foto: Vegard Halkjelsvik

Lenker konsesjonssaker
NVE konsesjonssak Trinn III
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5119&type=A-1,A-

NVE konsesjonssak Trinn I og II
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=91&type=A-1,A-6

Overføringslinjer
420 kV Skaidi-Varangerbotn
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A-1

132 kV Storvarden – Kobbkroken – Leirpollen – Varangerbotn/ny Kobbkroken, Leirpollen og Varangerbotn
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4129&type=A-1

Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4884&type=A-1

Tekniske fakta trinn I

Antall turbiner: 15
Turbintype: Siemens SWT 3,0
Installert effekt pr turbin: 3 MW
Rotordiameter: 101m
Nav høyde: 80m
Veger: 9 + 10km
Installert effekt: 45 MW
Årlig produksjon: 190 GWh
Prosjektutvikler: Varanger Kraft
Oppstart: 2014
Driftsoperatør: Varanger Kraftvind
Kraftkjøper: 
Entreprenør: Veidekke
Hovedeier vindpark: Varanger Kraft 51%
Deleier vindpark: Cube Infrastructure Fund II, Frankrike/Luxembourg 49%

Tekniske fakta trinn II

Antall turbiner: 12
Turbintype: Siemens SWT 4,3 ?
Installert effekt pr turbin: 4,3 MW
Rotordiameter: 130m
Nav høyde: 85m
Veger: 10km
Installert effekt: 52 MW
Årlig produksjon: 200 GWh
Prosjektutvikler: Varanger Kraft
Oppstart: 2021
Driftsoperatør: Varanger Kraftvind
Kraftkjøper:
Entreprenør: Veidekke
Hovedeier vindpark: Varanger Kraft 51%
Deleier vindpark: Cube Infrastructure Fund II, Frankrike/Luxembourg 49%

Tekniske fakta trinn III

Antall turbiner: 24
Turbintype: ?
Installert effekt pr turbin:
Rotordiameter:
Nav høyde:
Veger: 20km
Installert effekt: 103 MW
Årlig produksjon: 350 GWh
Prosjektutvikler: Varanger Kraft
Oppstart: 
Driftsoperatør: Varanger Krafthydrogen
Kraftkjøper
Entreprenør
Hovedeier vindpark
Deleier vindpark

Turbintyper
Trinn I SWT-3.0-101 – Siemens Gamesa – PDF Catalogs | Technical Documentation | Brochure (directindustry.com)

Trinn II siemens-gamesa-onshore-wind-turbine-swt-dd-130-en.pdf

        Illustrasjoner

        Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND NorgeMedia

Rákkočearro vindkraftverk  
Andre kilder og lenker

NVEs praksis handtering søknader om utsatt frist idriftssettelse
27.11.2019 sendte NVE brev til alle konsesjonærer og informerte om ny praksis ved handtering av søknader om utsatt frist for idriftsetting av vindkraft. I brevet varsla NVE at frister for idriftsetting normalt ikke vil forlenges utover 31.12.2021.  

https://www.nve.no/media/8761/201913829-1-praksis-for-forlengelse-av-frist-for-idriftsettelse-og-prioritering-av-detaljplan-2981243_11_1.pdf  
 
19.06.2020 vedtak nr. 799 – et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti anmodet om følgende:  
«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»
 
Sak om utsatt frist idriftsettelse
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/avslar-soknad-om-utsett-frist-for-idriftsetting-for-rakkocearro-vindkraftverk-trinn-iii/

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200707841/3275403 

https://energiteknikk.net/2021/01/oed-krever-mer-info-om-rein-snougle-og-fjellrev/
 
Brev fra reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárgga av 1.12.2020
 
Brev fra Motvind Norge av 8.2.2021

Eierskap og økonomiske interesser

https://www.varanger-kraft.no/getfile.php/133984-1568291948/Dokumenter/Holding/Pressemelding%20Varanger%20Kraft%2020190912.pdf

https://www.ifinnmark.no/kapitalinnhenting-varanger-kraftvind-as-og-utbygging-av-raggovidda-ii/o/5-81-1199376

https://www.sva.no/2020/nyheter/hovedpersonen-ikke-til-stede-for-a-svare-om-varanger-kraft/

https://www.varanger-kraft.no/nyhetsarkiv/raggovidda-vindkraftpark-bygges-ut-i-samarbeid-med-ny-aksjonar-i-varanger-kraftvind-as

https://energiteknikk.net/2019/09/bygger-raggovidda-ii/

https://www.at.no/anlegg/470643

https://www.sva.no/tag/raggovidda/

Drikkevannsforsyning og vassdrag  
 
https://www.berlevaagnytt.com/?p=25569

https://lakseelver.no/nb/elver/kongsfjordelva
 
https://lakseelver.no/nb/news/2021/02/vindkraftverket-en-trussel-storelva
 
Reindrifta

https://www.nrk.no/sapmi/gruvegigant-med-store-utvidelsesplaner-midt-i-reinbeiteomrade-1.12811880

Motvind rapport nr 2 Vindkraftverk på bekostning av samisk reindrift? Forfatter: Ida Sofie Mienna Olsen 

Motvindrapport nr 3. Reindrift eller vindkraft? Svein Lund, peer Gaup og Piera Jovnna Somby

Utredninger

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200304407/1038864

Beskrivelser av området

Varangerhalvøya – et lite stykke Arktis. Ottar 4 · 2014 · Nr. 302 Tromsø Museum – Universitetsmuseet ·

RAPPORT FELT 6 VARANGERHALVØYA VEST Finnmarkskommisjonen 16. oktober 2015 

Berlevåg kommune  

Kommuneplanens arealdel 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5440/gl_planarkiv.aspx?planid=1994001

Båndlagt nedbørsfelt – drikkevannsforsyning  
 
Overføringslinjer

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/konsesjon-til-to-nye-kraftledninger-over-varangerhalvoya-1.12443825

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4129&type=A-1

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4884&type=A-1

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A-1
 
Media

https://www.ifinnmark.no/nyheter/vil-bygge-ny-vindpark/s/1-30002-5311530
 
Det grønne skifte?

Hydrogenproduksjon – et stort framskritt?

https://ilaks.no/vil-produsere-verdens-mest-miljovennlige-laks-pa-land-i-denne-finnmarkskommunen/

https://www.sva.no/2021/meninger/leserinnlegg/hydrogen-apner-for-nye-muligheter-for-berlevag-og-finnmark/

Politisk press for å overse regelverket  
 
https://energiteknikk.net/2021/01/store-vil-presisere-stortingets-vind-vedtak/
 
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83180

https://www.sagat.no/mening/hydrogen-apner-for-nye-muligheter-for-berlevag-og-finnmark/19.25902

https://ofr.custompublish.com/regionraadet-i-moete-med-nord-norge-benken-paa-stortinget.6278367-477069.html

 

Foto: Ragnhild Sandøy, Tor Schulstad, Frode Utsi og Per Inge Østmoen