Resolusjon om energieffektivisering


Sats på energieffektivisering nå!

Motvind Norge mener norske myndigheter har forsømt seg i altfor mange år ved å fokusere på ny kraftutbygging i stedet for å utnytte den energien vi har på en bedre måte.

Eksempelvis har Sintef og Skanska i regi av forskningssenteret ZEN beregnet at det er mulig å spare 13 TWh i året innen 2030, og 42 TWh innen 2050 ved å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive. Det betyr en halvering av energibruken i bygningsmassen og tilsvarer strømproduksjonen til om lag 3400 store vindturbiner.

Motvind Norge vil arbeide for at statens virkemiddelapparat skal følge EUs prinsipper om like rammevilkår. Det betyr at støtten til enøk-tiltak i norske bygninger skal være like stor som støtten til eksempelvis anlegg for hydrogen og amoniakkproduksjon, det vil si minst 80 prosent. Politikken må følges opp med et regelverk som gjør det mulig for alle, også for folk med lav inntekt, å benytte seg av offentlig støtte gjennom for eksempel Enova og Husbanken. Dette kan gi befolkningen et eierforhold til dette grønne skiftet som er forståelig og som samtidig reduserer husholdningens strømutgifter.

En slik reduksjon i energibruken vil frigjøre stor kapasitet i et presset strømnett, da det vil redusere behovet for forsterkning av linjenettet. Mindre belastning gir også mindre overføringstap. I tillegg vil det gi stor reduksjon i strømkostnadene til offentlige bygg, bedrifter og husholdninger over hele landet. Gjennom tiltak for energieffektivisering i alle deler av samfunnet bidrar man også til lokal verdiskapning for byggebransjen. Det er vanskelig å se andre tiltak som har så mange positive konsekvenser og så få negative konsekvenser som dette. På veien til lavutslippssamfunnet kan lokal verdiskapning prioriteres. Myndighetene bør ha oppdaterte utredninger av mulighetene innen dette feltet, og ikke gjennom vindkraften stimulere til verdiskapning og profitt hovedsakelig for utenlandske aktører.

Energieffektivisering kan raskt frigjøre store kraftmengder på en konfliktfri måte. Vi unngår at høye strømpriser rammer befolkningen i like stor grad som nå, samtidig som det vil spare samfunnet for store kostnader og store naturinngrep. Bruker vi strømmen riktig, vil det også bidra til å oppfylle vedtatte klimamål.

Motvind Norge ber Regjeringen om en kraftfull satsing på ENØK-tiltak. Gjennom dette kan en betydelig andel av energien som trenges for å nå klimamål skaffes til veie. Samtidig vil  linjenettet avlastes. Satsingen kan gi oppdrag til lokal byggenæring og vil redusere strømutgiftene for private, næringsliv og det offentlige. Effektivisering i stedet for mer nedbygging av natur og nærområder gir også legitimitet til et grønt skifte.