Resolusjon om EUs fornybardirektiv


Motvind Norge krever at EUs fornybardirektiv (EU) 2023/2413, som var på høring i Norge i april 2024, må avvises i sin helhet

EUs nye versjon av fornybardirektivet vil bli svært omfattende og inngripende i norske lover. EU ønsker at Norge, som medlem i EØS, skal implementere fornybardirektivet og gjøre det til et lovverk som overstyrer nasjonalt lovverk. EU utøver i dag press på våre myndigheter for å få det hurtig innført.

Dersom fornybardirektivet blir implementert i Norge vil det medføre at mange av plan- og bygningslovens prosesser blir overstyrt. Fornybardirektivet legger opp til haste-prosesser med svært korte tidsfrister og automatisk godkjenning om myndighetene ikke klarer å overholde tidsfristene.

Kanskje den mest inngripende klausulen er at fornybarprosjekter skal defineres som å være av vesentlig samfunnsmessig interesse. Dette er en definisjon som vil legge veien åpen for systematisk bruk av statlig plan for godkjennelse av, eksempelvis, vindkraftverk. En rekke diffuse kriterier vil åpne muligheter for vindkraftbransjen til å styre og manipulere prosessene. Resultatet vil uvegerlig bli at innbyggernes rett til deltagelse og innflytelse på konsesjonsprosessene blir overkjørt og sterkt begrenset.

Kommunene vil igjen miste kontroll over energiutbygging og få redusert sin selvråderett. Det skal forhåndsutpekes områder for utbygging. Store natur- og friluftsområder vil kunne bli ødelagt. Dessuten kreves fortsatt utbygging – inntil EUs totale mål for fornybart er oppnådd..

Det er neppe noe annet land i verden hvor ødeleggelsene av naturen fra vindkraftutbygging blir mer permanent enn i norske fjell og heier. Det vil ta titusener av år for naturen å viske ut de massive inngrepene som gjøres når naturen industrialiseres gjennom vindkraftutbygging. Skadeverket på Norges natur med sin særpregede geologi vil bli flere størrelsesordener mer inngripende og varig enn i slettelandene i Europa som dette direktivet er laget for å dekke. De fleste vindkraftverk på kontinentet er bygd i områder hvor man lett kan glatte over og dekke til sporene etter vindkraften når den om få år er forbi. Det vil derfor være ekstra meningsløst og skadelig å innføre  direktivet i Norge.

Fornybardirektivet  setter EUs og vindkraftbransjens ønsker over innbyggernes behov og over det norske samfunnsmulighet til å ta vare på vår felles naturarv. Fornybardirektivet må ikke inntas i Norge eller i EØS-avtalen. Det må heller ikke innføres bit for bit i våre lover og regler, hverken i offentlighet – eller på bakrommet.