Resolusjon om havvindsatsing


Motvind Norge mener havvindsatsingen er brudd på prinsipper og avtaler

Føre-var-prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og manglende vitenskapelig sikkerhet. Prinsippet skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode. Prinsippet finnes i norsk og internasjonal rett, og det er tatt inn i Klimakonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

Vindkraft på land ble bygget i strid med føre-var-prinsippet. Konsesjoner ble delt ut og prosjekter igangsatt uten at man hadde tilstrekkelig oversikt over konsekvensene. Prosessene var ofte ikke i henhold til lov og forskrift. Da konsekvensene ble tydelige, var det vanlige folk som systematiserte og kommuniserte kunnskapen, med Stortingets stopp i konsesjonsbehandling som resultat.

For havvind finnes det ikke noe regelverk tilsvarende det vi har for annen industri til havs, altså olje- og gassutvinning. Naturmangfoldloven gjelder ikke offshore. Ifølge Klima- og miljødepartementet vil det komme et lovforslag til en havmiljølov i løpet av 2024. I mellomtiden har regjeringen foreslått å begrense innsynsretten i havvindsaker, stikk i strid med demokratiske grunnprinsipper.

Oslo Tingrett kjente tillatelsen til tre olje-/gassfelt ugyldige i januar 2024 fordi globale klimaeffekter ikke var vurdert. Globale klimaeffekter av fornybarprosjekter, fra mineraler og materialer, alle prosesser og faser inkludert distribusjon, balansekraft og hvilken energi som erstattes – må da også være et krav.

Det internasjonale havpanelet mener vi må verne 30% av havet innen 2030. Norge har kun vernet 0,5%. Vi vet at plastpartikler og miljøgifter er et økende problem globalt. Biologisk mangfold er under sterkt press, og en rekke arter er kritisk truet. Sjøfugler er blant de mest truede virveldyr, ifølge ornitologene. Miljøkonsekvenser for havvindsatsingen er ikke kartlagt. Likevel innføres nye trusler og med overveiende sannsynlighet mer forurensing.

Motvind Norge mener det er uansvarlig å fremme en industrietablering med ukjente konsekvenser, i strid med føre-var-prinsippet, med mangelfullt lovverk og redusert innsyn. Subsidiering av naturødeleggelse er heller ikke tillatt iht Naturavtalen. Hvis vi mener noe med økt vern av hav, må vi starte nå!