Fosen-saka og retten til livsgrunnlaget


Storheia vindkraftverk som Storkammeret i Høyesterett behandler, er ett av sju vindkraftanlegg som er etablert på Fosen. Prosjektet på Innvordfjellet er fortsatt uavklart, trass i at fristen for ferdigstillelse er gått ut. 15 anlegg er tidligere meldt inn til NVE, men er avsluttet på grunn av manglende nettilknytning. To av disse er fortsatt til behandling. Tre anlegg planlagt i skjærgården som var meldt inn er senere trukket pga. manglende nettilknytning. Kart: Bård S Solem


Aksjoner mot utbygginga av Nussir-gruvene i Kvalsund i Finnmark har prega nyhetsbildet i august. Etter Altasaka tidlig på 80-tallet har det vært protester mot inngrep i reinbeiteområder. Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt kjemper mot Staten, OED og Fosen Vind AS for å kunne utøve og videreføre sin kultur basert på reindrift og samiske tradisjoner – slik de har gjort i alders tid. I Fosen-saka skal Høyesterett nå sette et foreløpig punktum. 25. til 31. august behandlet Høyesterett i Storkammer spørsmål om vindkraft i reindriftsområde.

Saka gjelder anke over gyldighet av ekspropriasjonsvedtak og utmåling av erstatning og kan gi rettslige avklaringer når det gjelder folkerettens vern av urfolks rett til tradisjonell næringsutøvelse.

Fovsen-Njaarke kjemper også kampen for alle oss som mener at å rasere natur for å redde natur og miljø er feilslått strategi. 90 millioner i erstatning har ikke vippet de av pinnen. Reineierne står med rak rygg og kjemper for sine rettigheter til å utøve næring og sitt verdigrunnlag! 

Saka gjelder anker fra Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen mot Fosen Vind DA og fra Statnett SF mot Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen over Frostating lagmannsretts overskjønn av 8. juni 2020, samt videre anke fra Fosen Vind DA mot reindriftsgruppene over samme overskjønn for så vidt gjelder rettsanvendelsen i spørsmålet om økonomisk tap og tilpasningsplikt.

Saka reiser spørsmål om gyldigheten av konsesjonsvedtak/ekspropriasjonstillatelse til bygging av vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Den retter seg også mot utmåling av erstatning til de to gruppene – sijtene – som driver reindrift på Fosen, og hvem som kan holdes erstatningsansvarlig overfor disse.

Les mer Høyesterett i storkammer behandler 25. til 31. august spørsmål om vindkraftutbygging i reindriftsområde

Les kommentarartikler her
Retten til livsgrunnlaget, av  Adele Matheson Mestad, Direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Reineierne kjemper mot vindkrafta – klare for historiske forhandlinger i Høyesterett, NRK 25. august 2021
Beite ofret for grønn kapital, Klassekampen 23. august 2021
Norske domstoler og samisk rett, av Øyvind Ravna

Les mer om Fovsen-Njaarke og konflikten her
Frostating lagmannsretts overskjønn
Fosen Njaarke tapte igjen Om overskjønnet i Frostating lagmannsrett

Etter forhandlingene i Høyesterett
Etter forhandlingene i storkammeret i høyesterett, Leif Arne Jåma, 1. september 2021 
Kjemper mot Europas største vindpark-utbygger og staten, NRK 31. august 2021

Rapporter om vindkraft og reindrift her
Vindkraftverk på bekostning av samisk reindrift. Av Ida Sofie Mienna, Motvindrapport nr. 2/2019
Vindkraft eller reindrift? Av Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby. Motvindrapport nr. 3/2020