Vindkraftverk – inngrep tre ganger større enn godkjent

Roan vindkraftanlegg består av 71 turbiner som er 145,5 m høye og har en rotordiameter på 117 m. Inngrepene er nå beregnet, og er tre ganger større enn godkjent. Tre slike turbiner plassert over Midtbyen i Trondheim illustrerer dimensjonene og faktiske fysiske inngrep. På Fosen er det 256 slike turbiner.


Av Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy, Motvind Norge

I et innlegg i Dagens Næringsliv opplyser førsteamanuensis Ivar Svare Holand og masterstudent Knut Botten fra Nord Universitet at naturinngrepene ved vindkraftanlegget i Roan er 2,27 km2, ikke 0,85 km2 som oppgitt i konsesjonssøknaden. Studien bekrefter Motvind Norge sine beregninger fra 2019, og at både regjeringen og NVE feilinformerer om omfanget av arealinngrep ved utbygging av vindkraft.
Dette har vi visst lenge. Dette har folk i de berørte områdene visst lenge. Dette har bransjen, NVE og regjeringen benektet lenge. Er det rart at folk er opprørte?

Universitetet Nord har gjort en meget nyttig studie. Dette er første gang digitalisert kartverk og flyfoto er benyttet for å studere faktiske endringer i terrenget i et ferdigstilt vindkraftanlegg. Med så oppsiktsvekkende avvik, vil det være interessant, for ikke å si nødvendig, å utføre samme studier i samtlige anlegg for å undersøke det faktiske omfanget av de fysiske naturinngrepene.

NVE opplyser til Adresseavisen (+artikkel) at de «har gjennomført tilsyn med Roan vindkraftverk i anleggsfase og her har terrenginngrep og istandsetting hatt stort fokus. Det har ikke blitt avdekket noen avvik, vindkraftverket er bygget innenfor området som det er gitt konsesjon til, og i tråd med godkjente planer». NVE opplyser at skjæringer og fyllinger ikke inngår i omsøkte areal.

Anlegget i Roan er beregnet å produsere 0,869 TWh ustabil kraft i året. Arealkonsekvensene for å produsere 1 TWh vindkraft betinger altså inngrep på 2,6 km2/TWh. Dette avviker vesentlig fra regjeringas 0,75 km2/TWh som regjeringa opplyser om på sine nettsider.

Masterstudiet fra Nord Universitet bekrefter Motvind Norges beregninger om at de fysiske inngrepene ved vindkraftutbygging i gjennomsnitt utgjør 2,4 km2 ved en årlig produksjon på 1 TWh.

Det er viktig å nyansere mellom ulike arealkonsekvenser ved vindkraftutbygging. Det blir svært misvisende å kun benytte “direkte berørt areal og planareal” slik NVE og regjeringen fortsatt gjør.

Les om
Regjeringa som feilinformerer om arealkonsekvensene

Satellittbilder av vindpark viser naturinngrep som er tre ganger så store som i utbyggingssøknaden

Regjeringen.no om Spørsmål og svar om vindkraft på land (4. mai 20121)

Hvor stort areal blir berørt av vindkraftverk? Arne Røyseth og Bård s Solem, Motvind rapport nr. 1-2019

Vindkraft på land: Et oppsiktsvekkende arealforbruk. Energi&natur


Tabell: Arealkonsekvensene ved en utbygging på 1 TWh og flere ulike nivå. Vannkraftproduksjonen i Norge er til sammenligning ca. 135 TWh. Tabellen nedenfor viser 15 ulike arealbegrep Motvind Norge benytter og er basert på statistikk og studier av en serie vindkraftanlegg. Oppgitte planareal på 35 km2/TWh er basert på opplysninger fra NVE og 54 ferdigstilte anlegg.