Motvind Norges styreleder takker alle tillitsvalgte, medlemmer og støttespillere for samarbeidet i 2023. Grafisk design: Motvind Norge

Sammen og samlet mot vindkraft i 2024

Motvind Norge klarte i høy grad å påvirke lokalvalget i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

31. desember 2023

Del:

Motvind Norge klarte i høy grad å påvirke lokalvalget i 2023. I 2024 skal vi punktere kraftbløffen gjennom å avsløre luftslottene som blåser opp kraftbehovet.

Tekst: John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge


Et begivenhetsrikt år ebber nå ut, et år som har gitt både tap og seiere for naturen, og for oss vindkraftmotstandere. Men utvilsomt flest seire. Som omtalt i julekalenderen vår i sosiale medier, har vi sammen oppnådd svært mye i 2023.

Selv om vi i stor grad klarte å påvirke sammensetningen i mange kommunestyrer over hele landet, har vi som målsetning å ytterligere gire opp aktivitetsnivået utover i 2024, både sentralt, regionalt og lokalt. Vi trengs mer enn noensinne, og vil fortsette å gjøre det vi allerede vet virker, og kortsiktig fortsette å sette kreftene inn der hvor det brenner. På den annen side vil vi også vurdere nye aktiviteter og tiltak, og samtidig sørge å ha tilstrekkelig langsiktig perspektiv. Dette gjelder ikke minst i nordområdene, hvor regjeringen har lagt vidløftige planer om å bygge ut enorme arealer, også i viktige reindriftsområder.

På den ene siden vil vi styrke den sentrale administrasjonen slik at vi før landsmøtet til våren har en proaktiv, foroverlent og selvgående administrasjon. Parallelt vil vi arbeide målrettet for å styrke økonomien og legge bedre til rette for aktivt å støtte det viktige arbeidet i region- og lokallag. De strategiske veivalgene frem mot stortingsvalget 2025 vil vi gjøre i samarbeid med landsrådet og utvalgslederne – som møtes fysisk 9.-10. mars 2024. De endelige beslutningene om veien videre gjøres på landsmøtet 27.- 28. april 2024.

Selv om stortingsvalget 2025 kan synes langt unna, vil vi på nyåret etablere en overordnet plan for maksimal påvirkning på partiprogrammer (nedenfra og opp). Ikke minst har vi mye å bidra med når det gjelder energipolitikk og naturvern. Vi vil fortsette med bredt anlagte informasjons- og folkemøter, styrke det lokale og regionale arbeidet, og intensivere påvirkningsarbeidet vårt, med mål om å stanse den politiske viljen og investeringsviljen knyttet til vindkraftutbygging. Arbeidet med å synliggjøre lovbrudd i vindkraftsaker vil fortsette for fullt. I forlengelsen av dette vil vi rette skytset mot den kyniske forretningsmodellen som ligger til grunn for vindindustrien, en forretningsmodell som har vist seg å åpne for flere typer lovbrudd.

Allerede i 2019 advarte FNs naturpanel om at mer enn en million arter står i fare for å bli utryddet grunnet menneskelig aktivitet. Når arter trues i Norge, skyldes det først og fremst arealendringer i forbindelse med kraftutbygging og veiutbygging. Ikke minst har vindkraftutbyggingen vært ødeleggende for et høyt antall arter på norsk jord. For Motvind Norge er det en sentral oppgave å sette fokus på de dramatiske konsekvensene av naturkrisen. Vi vil løfte frem FN-avtalene om å verne 30 % av alle arealer, både på land og til havs. Norge har signert disse avtalene, og vi vil derfor forvente at myndighetene opptrer i tråd med målene.

Stadig flere er enige med oss i at satsningen på vindkraft er en energipolitisk skandale, både på land, i fjæra og til havs.

Når man ser den store viljen til å hoppe bukk over lover og regler i vindkraftsaker på land, er det lett å tenke seg en enda verre situasjon til havs, hvor det er vanskeligere å få oversikt over hva som skjer. For havvind finnes det ennå ikke noe regelverk tilsvarende det vi har for olje- og gassutvinning. Naturmangfoldloven gjelder ikke offshore. Ifølge Klima- og miljødepartementet vil det komme et lovforslag til en havmiljølov i løpet av 2024. I mellomtiden har regjeringen foreslått å begrense innsynsretten i havvindsaker, så her er det mye å ta tak i for Motvind Norge.

I 2024 vil vi punktere kraftbløffen gjennom å avsløre luftslottene som blåser opp kraftbehovet. Bruker vi vannkraften med fornuft og implementerer nødvendige energieffektiviseringstiltak, trenger vi ikke drive rovdrift på naturen med nye utbygginger. «Jorden har nok til å dekke alle menneskers behov, men ikke alles grådighet», sa Mahatma Gandhi, og ordene hans er gyldige også ved inngangen til 2024.

Stadig flere er enige med oss i at satsningen på vindkraft er en energipolitisk skandale, både på land, i fjæra og til havs. Facebook-gruppene våre får flere og flere medlemmer, og i 2024 håper vi å se enda flere av disse som Motvind Norge-medlemmer. En stor og stadig voksende organisasjon vil få større og større gjennomslag. Rekruttering er derfor svært viktig. Ikke minst trenger vi å rekruttere flere ungdommer.

Som styreleder for Motvind Norge vil jeg takke alle tillitsvalgte, medlemmer og støttespillere for samarbeidet i 2023! La oss sammen gjøre 2024 til nok et år hvor Motvind Norge setter agendaen. Sammen og samlet går vi styrket inn i det nye året.

Godt nytt år!