Folkehelsen står på spill når det bygges ut vindindustri. Grafisk design: Motvind Norge

Seminar om folkehelse i vindkraftsaker

Blir folkehelsen ivaretatt når det bygges ut vindindustri? Motvind Norge […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. august 2022

Del:

Blir folkehelsen ivaretatt når det bygges ut vindindustri? Motvind Norge arrangerte 16. august 2022 seminar om hvordan vindkraften påvirker folkehelsen. Se opptak fra seminaret her:

Det norske lovverket er ment å skulle beskytte både helse, økonomi og andre samfunnsinteresser. I praksis ser vi likevel at beskyttelsen uteblir. I Åfjord kommune på Fosen har vindkraftutbyggere overkjørt samiske rettigheter, med full støtte fra ledende politikere. Våre styrende politiske myndigheter har så langt nektet å akseptere dommen som falt i Høyesterett 11. oktober 2021. Også i Våler kommune er et vindkraftverk ulovlig utbygd og igangsatt, ifølge Statsforvalteren i Innlandet. Eksemplene på lovbrudd er mange.

 • Hva skjer i vindkraftsaker når lovbrudd påvises?
 • Hvordan er det for folk å bo nært vindkraftverk?
 • Blir folk hørt hvis de klager på sjenerende støy?
 • Vurderes alle negative sumvirkninger på helsen fra en vindkraftutbygging? Blir annen negativ miljøpåvirkning på stedet som kommer i tillegg, tatt i betraktning?
 • Vurderes helsefaren av fagfolk med helsefaglig kompetanse?
 • Holder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i hevd det lovverket som skal ivareta folkehelsen?
 • Utfører NVE tilsyn i prosjektfaser og ferdigstilte anlegg for å kontrollere at de er i overenstemmelse med folkehelselovgivningen?
 • Hvilke konsekvenser gir vindkraftutbygging for verdien på hus og hytter?
 • Hvordan blir søvnen forstyrret av vindkraftverk, og hvilke helsekonsekvenser får dette, på lang sikt?
 • Hvordan er skyggekast og solrefleksjoner for lyssensitive og epileptikere? Blir dyreliv, husdyr og kjæledyr påvirket?
 • Påvirker vibrasjoner fra vindkraftverk hormonsystemet?
 • Hvordan påvirkes barn og ungdommer som vokser opp nær vindkraftanlegg?

Alle disse spørsmålene kan du få svar på om du ser opptaket fra seminaret.

Nye innlegg